نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

ابوالفضل شاه آبادی
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فاطمه کیمیایی
کارشناس ارشد ‌‌اقتصاد، تهران، ایران
محمد ارباب افضلی
کارشناس ارشد ‌‌اقتصاد، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 25/11/91 تاریخ پذیرش:25/4/92

چکیده
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر رشد بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می دهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.

کلید واژه‌ها: بهره وری کل عوامل، تحقیق وتوسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، اقتصاد دانش محور.

طبقه بندی JEL: E23, O11, O31, O47, C23

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Impacts of Knowledge-based Economy Factors on Total Factor Productivity Selected OIC Countries

نویسنده [English]

  • Abolfazl Shahabadi

چکیده [English]

The Evaluation of Impacts of Knowledge-based Economy Factors on Total Factor Productivity Selected OIC Countries

Abolfazl Shahabadi
Assistant Professor, University of Bu-Ali Sina, Hamedan
Fatemeh Kimiaie
MA in Economics, University of Tehran
Mohammad Arbabafzali
MA in Economics, University of Tehran

Abstract
This Article evaluates the impacts of knowledge-based economy factors on total factor productivity selected OIC countries by using panel data approach and GLS method during 1996-2009. The results indicate that the ratio of accumulation of education costs to GDP in selected OIC countries; have a negative impact on TFP that is due to lack of demand-driven human capital. But the ratio of accumulation of domestic R&D capital stock to GDP (because of supply-driven internal R&D activities) and the ratio of accumulation of foreign R&D capital stock to GDP have a very small impact on TFP. But the ratio of ICT capital stock to GDP have the significant positive impact on TFP in selected OIC Countries.

Keywords: Total Factor Productivity, Research and Development, Human Capital, Knowledge Based Economy

JEL: C23, E23, O11, O31, O47

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor productivity
  • Research and Development
  • Human Capital
  • Knowledge Based Economy
CAPTCHA Image