نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی

حکیمه هاتف*
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا کرباسی
دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 20/9/91 تاریخ پذیرش:22/3/92

چکیده
در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش شاخص های مختلف حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی 37 کشور آسیایی را در دو دسته کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد بالا در بر می‌گیرد که با توجه به محدودیت شاخص ها، دوره زمانی شامل سال های2010-1996می باشد. نتایج بیانگر وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و رابطه جایگزینی در گروه کشورهای با درآمد بالا است. همچنین سرمایه گذاری عمومی و رشد تولید داخلی واقعی اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های حکومتی، کشورهای آسیا

Jel : C23 , P45 , E22 , F21

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Impact of Governance indicators and Foreign Direct Investment on Private Investment in Asian countries

نویسنده [English]

  • Hakimeh Hatef

چکیده [English]

The Survey of Impact of Governance indicators and Foreign Direct Investment on Private Investment in Asian countries

Hakimeh Hatef
PHD student of Agricultural Economics, Azad University of Mashhad
Alireza Karbasi
Associated Professor of Agricultural Economy Faculty of Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
This survey analysis the relationship between private investment and foreign direct investment with emphasis of governance indicators to determine their complement or substitute relationship. The sample includes 37 Asian countries with low and high income groups for 1996-2010 periods because of governance indicators limitation. Results showed that complementary relationship exist between private investment and foreign direct investment in low income countries and substitution relationship in high income countries. Also public investment and real GDP growth have positive and significant effects on private investment.

Keywords: Private investment, Foreign direct investment, Governance indicators, Asian countries

JEL: C23 , P45 , E22 , F21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private investment
  • foreign direct investment
  • Governance indicators
  • Asian countries
CAPTCHA Image