نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران

سید عبدالمجید جلایی*
دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی گرگینی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ دریافت: 21/9/91 تاریخ پذیرش:6/1/92

چکیده
تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

کلید واژه ها: تجارت خارجی، توزیع درآمد، ضریب جینی، دهک های درآمدی.

طبقه بندی JEL : ، ، .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Foreign Trade Effect on Income Distribution between each Urban Income Deciles of Iran

نویسنده [English]

  • Sayyed Abdolmajid Jalaee

چکیده [English]

The Investigation of Foreign Trade Effect on Income Distribution between each Urban Income Deciles of Iran

Sayyed Abdolmajid Jalaee
Associated Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
Mostafa Gorgini
MA Student, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

Abstract
Foreign trade is one of the important issues, which has significant role in every economy. Moreover, one of the central goals of a society is social equity, and it is important that the form of equity in income distribution. This will be important when the impact of the trade structure between each income decile investigated. Therefore, this paper investigated the foreign trade effect on Gini coefficient in each income deciles based on VAR and VECM models. In order to this aim, the time series data of period 1979-2009 were used. The results indicate that, in short –term, the increasing of the foreign trade volume causes the Gini coefficient decreases in all income deciles; consequently, the income distribution will be more equality. Of course, in short –term, the intensity of foreign trade effect on the Gini coefficient intwohigh and low income deciles is more than in other income deciles. Our results revealed that, in the long term, the Gini coefficient between foreign trade and direct relationship of bottom six deciles, there is an inverse relationship between the four upper deciles. This inverse relationship is increasing in the upper deciles to the tenth deciles, so that in itself is the most intense.

Keyword: Foreign trade, Income disturbance, Gini coefficient, Income deciles

JEL: C32, F14, O15

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign trade
  • Income disturbance
  • Gini coefficient
  • Income deciles
CAPTCHA Image