نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی

مرتضی مرتضوی کاخکی*
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان حقیقی
عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی
محمدحسین مهدوی عادلی
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 17/10/91 تاریخ پذیرش:29/4/92

چکیده
ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است.در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با مروری بر نظریات اندیشمندان مسلمان و مبانی اسلامی، نقش نابرابری فرصت‌ها در پیدایش نابرابری‌های درآمدی و توازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود. سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تأثیر نابرابری فرصت‌ها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با توسعه مدل حقیقی و مرتضوی کاخکی(2012) اثر فرصت‌ها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق برابر نمودن فرصت‌ها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود. بر اساس مدل ارائه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.
کلیدواژه‌ها: عدالت، اسلام،برابری درآمدی، برابری فرصت ها، تعادل عمومی محاسبه پذیر.

کد JEL: D58,D63,B59,I24

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implications of Islamic View on the Regional Equality of Opportunities and Income: General Equilibrium Modeling for Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Mortazavi Kakhki

چکیده [English]

Implications of Islamic View on the Regional Equality of Opportunities and Income: General Equilibrium Modeling for Iran

Morteza Mortazavi Kakhki
Ph.D Student, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Iman Haqiqi
MA Student, Department of Economics, Economics University
Mohammad Hossien Mahdavi Adeli
Full Professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
The Ultimate goal of Islam is establishment of social harmony in the society. In this paper we are going to study the Islamic perspective on causes of income inequality. We review the scholars’ opinions and Islamic principles. We show that Islam also recognize sine quality in opportunities as a root of inequality of income. Taking this into account, we will evaluate the impacts of redistribution of opportunities on the inequality of income in Iran provinces. The results of the General Equilibrium model show that equal opportunities through equalizing educational opportunities in various provinces can improve income distribution and reduce inter-provincial Gini coefficient of income. According to our findings if the equality of opportunities is met, the income distribution will improve and inter-provincial Gini coefficient will reduce from 0.25 to 0.11.

Keywords:Justice, Islam, Equality of income, Equality of opportunities, General equilibrium

JEL: B59, D58, D63, I24

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Islam
  • Equality of income
  • Equality of opportunities
  • General Equilibrium
CAPTCHA Image