نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی
در کشورهای عضو اوپک

صادق بافنده ایماندوست*
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
سمانه منتظری
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه پایه دار
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور

تاریخ دریافت: 30/10/91 تاریخ پذیرش:4/4/92

چکیده
دموکراسی یا مردم‌سالاری مفهومی در‌بر‌گیرنده مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف‌های آزاد، حق اعتراض و ... می‌باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم‌ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور‌ها اشاره دارد، نماینده‌ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می‌شود. این مطالعه به‌دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه‌ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی‌دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی‌دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.

کلید واژه ها: دموکراسی، توسعه انسانی، داده های تابلویی، کشور های عضو اوپک.
طبقه بندیJEL: H11، H19، O15

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image