نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم

سید سعید ملک الساداتی*
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی سلیمی‌فر
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا لطفعلی‌پور
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
هادی قوامی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 27/1/91 تاریخ پذیرش:20/6/92

چکیده
این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می‌پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه‌های انتخابیه و نوع سیاست‌های بودجه‌ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه‌ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه‌زنی در سیاست‌گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد: 1- نمایندگان حوزه‌های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه‌های تک‌کرسی خدمت‌رسانی به حوزه‌های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح‌های عمرانی دنبال کرده‌اند، اما نمایندگان حوزه‌های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست‌های توزیعی مطالبه نموده‌اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح‌های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه‌ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته‌اند. 3- در پیگیری سیاست‌های بودجه‌ای، نمایندگان حوزه‌های سه‌کرسی و کمتر برای اهداف منطقه‌ای اولویت بالاتری قائل بوده‌اند.
کلید واژه ها: قواعد انتخاباتی، اندازه حوزه انتخابیه، اهداف ملی - منطقه‌ای، تحلیل محتوا، سیاست‌های بودجه‌ای.

طبقه‌بندی JEL: H11,H55

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electoral Institutions and Local and National Budgetary Motivations of Islamic Parliament of Iran's Legislators: Content Analyzing of Legislator’s Notification of 8th Period

نویسنده [English]

  • Saeed Malek Sadati

چکیده [English]

Electoral Institutions and Local and National Budgetary Motivations of Islamic Parliament of Iran's Legislators: Content Analyzing of Legislator’s Notification of 8th Period

Saeed Malek Sadati
Ph.D Student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Mostafa Salimifar
Full Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Hadi Ghavami
Assistant Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
This paper investigates the relation between electoral institution and local and national budgetary motivations of Islamic Parliament of Iran’s legislators and tries to find an appropriate answer to the question that: Is there a significant relation between district magnitude and type of budgetary policies demanded by legislators?
A legislative bargaining model has been used to answer this question and its propositions has been empirically tested through data collected from content analyzing of legislator’s notification of 8th period of the Parliament. Results indicate that 1) two and three member districts have served their own constituencies through pursuing construction projects exactly like single member districts, but four and more member districts have served their own constituencies through pursuing distributive policies 2) in pursuing construction projects, all legislators have prioritized local targets over national targets regardless of their district magnitude and 3) in pursuing budgetary policies, three and less member districts have prioritized local targets over national targets.

Keywords: Electoral Rules, District Magnitude, National and Local Targets, Content Analysis, Budgetary Policies

JEL: H11, H55

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Rules
  • District Magnitude
  • National and Local Targets
  • Content analysis
  • Budgetary Policies
CAPTCHA Image