نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه

لیلا ترکی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
مریم فراهانی
دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

تاریخ دریافت: 3/10/91 تاریخ پذیرش:18/4/92

چکیده
یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده گرفته شده است. با این حال، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و سپس محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
هدف این مقاله ارزیابی اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بدین لحاظ، در چارچوب نظریه Sarker (2003) و Horioka and Feldstein (1980) اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در27 کشورمنتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفته است. در این خصوص مدل رگرسیونی بر پایه الگوی F-H به روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره زمانی 2008-1980 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نا اطمینانی سرمایه گذاری داخلی را به طور معنی داری و به صورت غیر خطی کاهش می دهد. از طرفی، این نتیجه گیری بیانگر این واقعیت است که با وجود نا اطمینانی، سرمایه گذاری از طریق تخصیص پس اندازهای داخلی فراهم می شود.

کلید واژه ها: نا اطمینانی، سرمایه گذاری، نظریه فلدشتاین-هوریوکا.

طبقه بندی JEL: E22,D81

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze the Effect of Uncertainty on Investment in the Selected Developing Countries

نویسنده [English]

  • Leila Torki

چکیده [English]

Analyze the Effect of Uncertainty on Investment in the Selected Developing Countries

Leila Torki
Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan,
Maryam Farahani
PhD, Department of Economics, University of Isfahan,

Abstract
The main feature of investment in the real world is uncertainty, Mainly in the traditional theory of investment has been neglected. However, cash flows of investment and the economic environment will affect.
This paper aims to evaluate the effect of uncertainty on investment in the developing countries. Thus, in the framework of Sarker (2003) and Horioka - Feldstein (1980), the effect of uncertainty on investment in 27 developing countries have been tested. FH pattern in the regression model based on panel data techniques in the period 1980-2008 is estimated.
The results indicate that uncertainty reduce domestic investment significantly and non-linear. However, this conclusion reflects this fact that despite the uncertainty, investors will be provided through the allocation of domestic savings.

Keywords: Uncertainty, Investment, Horioka - Feldstein Theory

JEL: D81, E22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Investment
  • Horioka - Feldstein Theory
CAPTCHA Image