نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessing of Regional Sustainability Development in West Azerbaijan Province, With Using Recognition Analysis and Fuzzy Matter-Element

نویسنده [English]

  • Mostafa Mohammadi Dehcheshmeh

چکیده [English]

Different dimensions and structural complexities of this title are one of essential limitation in present of suitable model. Global interest in the concept of sustainable development (SD) in all countries and the increasing concern about global warming has created a need to assess to an acceptable level of development in our country too. The aims of this research are the assessment and analysis development situation of the townships in West Azerbaijan province ,the rankings of the West Azerbaijan townships related to the sustainable development indicators and the predicting sustainability in West Azerbaijan development process based on selected indicators .This study from the aim point of view is applicable and from the methodology point of view is the descriptive - analytic. The 40 Sustainability indicators in this study groped in six general indicators of economic, social, health, cultural and communications facilities and equipment and evaluated in West Azerbaijan province. In order to comprehensive analysis in this paper, we used of fuzzy AHP model, fuzzy TOPSIS and SPSS for the ranking of township from development indicators point of view. According to the research aims, the variance of selected indicators of sustainable development is evaluated among 17 township of West Azerbaijan provinces with analysis of hierarchical fuzzy. After that the townships of study ranked with regarding to the inequities in the distribution of economic indicators. The findings of this model indicate a brilliant correlation from core to periphery in related to development indicators. It means the Orumieh Township with .923 is the core and the Khoy with .478 is periphery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Sustainability
  • Azarbaijan
  • Fuzzy Matter-Element
CAPTCHA Image