نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شهید باهنر کرمان

چکیده

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت‌های جدید شغلی را در مکان‌هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان‌های فوق باشد. راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می‌تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل‌توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده‌های مذکور به‌صورت سالیانه به‌دست آمده است که برای انجام برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تأثیر معناداری داشته‌اند. بر این اساس بنگاه‌های دارای طرح‌های از نوع توسعه‌ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند. همچنین طرح‌هایی که بانک عامل اعطا‌کننده تسهیلات به آن‌ها بانک‌های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی‌تر عمل نموده‌اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح‌ها توسط زنان و شرکت‌های حقوقی در شهرستان‌های بم و زرند در بخش‌های خدمات و صنعت و نظارت این طرح‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به‌عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر بوده‌اند.
طبقه‌بندی JEL: R51, R58, G38, E24, C13

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of The Factors Affecting The Deviation of The Expected Employment In Quick- Impact Projects, Case Study: Rural Areas In Kerman Province

نویسندگان [English]

  • fateme asayesh
  • shahram golestani

چکیده [English]

All of the reducing earning gap between cities and villages, increasing rural incomes, creating motivation for staying in villages and reduce migration, implies that new imployment opportunities should be created in areas outside the cities, that is responsive the above ideals. Starting Quick-Impact enterprises in villages can have a significant role in approaching to these goals and also creating imployment. So this study due to the fundamental difference between created jobs and projected jobs in rural areas has tried to check the factors affecting on amount of deviation from the projected employment in rural areas of Kerman province. The data used in this study related to all of the Quick-Impact enterprises in rural areas of Kerman province. This data collected from department of cooperatives, labour and social affairs of Kerman province from 2006 to 2009. The data obtained is in annual figure and the ACOVA model is used for estimating of models and hypothesis testing. The results of the study prove the influence of some factors on the deviation from the projected employment. These factors include the location, the individual features, the enterprise, the costs, the type of activity, the executive department and the operating bank. The firms with development and entrepreneurship plans had more successful performance than other firms. Also the plans that their facilities get from Sepah Bank, Maskan Bank and Mellat Bank, had more specialized functions compared to other plans. The results also confirmed the positive effects of women and law firms participation in Bam and Zarand cities reducing the deviation from the projected and the better implementation of the projects in service and industry sectors are as well as the other sectors. The supervision on plans by the Industry, Trade and Mines and the department of Cooperatives, Labour and Social affairs as executive organizations has better results in reducing the deviation from the projected employment than the others.
Jel Classification: R51, R58, G38, E24, C13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprises
  • Rural Areas in Kerman Province
  • Anticipated Employment
  • Created Employment
  • ACOVA Model
CAPTCHA Image