نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری‎های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت ‎های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست‎های سازمان‎های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of how influence factors affect on supply and demand of commercial buildings in Samen development

نویسندگان [English]

  • mitra seyedzadeh
  • mahmod hoshmand

چکیده [English]

Policy makers analysis supply and demand to achieve optimum prices in different markets az construction market. In this study, affective factors on demand and supply of commercial applications in Samen Zone are recognized by theories. and by using interviews with experts, the factors are authenticated. Then, intensity and mechanism of each of these factors are determined to influence the of supply and demand business applications by changing the more affective variables. The results show that, Infrastructure services variables have the largest direct effect on demand and variables based on the profitability of business units operating factors have the largest indirect effect and cost variabel have the largest total effect on demand. But cost variable have the largest total and direct effect on supply and policy of trustee agencies have the largest indirect effect on supply

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Supply
  • Demand
  • Commercial use
  • Samen zone
CAPTCHA Image