نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اقتصادی

2 موسسه آموزش عالی الغدیر

3 دانشگاه تبریز

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Ranking of effective factor of Investment in Anzali Free Zone

نویسندگان [English]

  • Siab Mamipour 1
  • Zahar Besharati 2
  • Davod Behbudi 3

1

2

3

چکیده [English]

Economic development needs investment in various economic parts and activities. With out investment in infrastructure and superstructure projects can not be expected to expend employment, production and economic welfare. Many countries have a strong tendency to attract foreign investment. Therefore, one useful way is making trade and industrial free zones. Identify bottlenecks and obstacles to attracting and expanding investment in free zones offers a clear vision of the affective factors the invitation and expansion internal and external of investment. The main purpose of this article is to identify affective factors investment in Anzali trade and industrial free zone. These factors identify to using the Delphi technique and these factors rated to using Analytic Hierarchy Process (AHP).
The results of research show that the attention to the factors possibilities, proper policy, attention and valid implementation of laws and regulations, attracted economic factors and ultimately, attracted support factors due to more attracting investment in Anzali trade and industrial free zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Development Economic
  • Delphi
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Anzali Free Zone
CAPTCHA Image