نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of world tread organization membership Effects on Agricultural Inflation Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • javad khalilzadeh 1
  • hassan heidari 2
  • Hamid Reza Faaljou 2
  • Seyyed Jamaladdin Mohseni Zonouzi 2

1

2

چکیده [English]

Despite the favorable benefits of world tread organization membership on the economy, may also have undesirable adverse effects. So the countries that have infra-structure preparations for this phenomenon and have done sufficient studies before entering World Trade Organization can change threats into opportunity and use advantages to the best. Therefore we have tried to study effects of membership to WTO on a small part of the Iran economy. To this aim by proposing a hypothesis, an economic mathematical model was designed and has been tested. In order to study and analyze the relations among variables, we used annual time series data of 1978-2011 and by using of Microfit software and Johansen convergence method, and it was already known that there is a long term balance relation among variables and estimated the coefficients of model. Gained results of "Johanson-Juselius" tests confirmed long termco-integration relation among the variables of model and the existence of two co-integration vectors. Also in order to study structural failure and the stability of estimated coefficients of model we used "accumulation sum of recursive residuals" test that gained results of this test showed the stability of gained coefficients and finally by estimating models and analyzing of variance, it was cleared that trade liberalization index has effect on dependent variable of model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • world trade organization
  • Agricultural sector
  • Inflation
CAPTCHA Image