نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی – تحلیل و با حضور 27 استان استفاده شده است. بر اساس رتبه کارایی نسبی، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر و استان های چهارمحال، کردستان و قم در انتها قرار دارند. بر اساس تحلیل حساسیت، خروجی ها، یعنی شاخص های اجتماعی و اقتصادی، در مجموع حساسیت بیشتری را دارا بوده اند. بر اساس تحلیل تشخیصی نیز دسته بندی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار دارند. در مجموع مشخص شد شاخص های اجتماعی موجود در فضای اشتغال کشور نیاز به توجه و برنامه ریزی مبرم دارد.

کلید واژه ها: کار شایسته، تحلیل حساسیت، تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل پوششی داده ها، کارایی.

JEL Classification: J08- J16

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis and Examination the Effects of Indicators in Relative Efficiency of Provinces in Reaching the Socio- Economic Goals of Decent Work

نویسندگان [English]

  • Majid Nasiri
  • Esmaeil Shahtahmasbi
  • mohamadtaghi thonari
  • sarah shamsollahi

چکیده [English]

Abstract
The main approach of this study is sensitivity analysis of indicators and examination the effectiveness of each of them, in addition to calculating the relative efficiency of provinces during 2000 to 2007. For this purpose, five indicators of decent work, 4 indicators of socio- economic situation, DEA statistical model and multiple diagnostic statistical analyses were used. Also, the researcher used descriptive- analytical method and the information of 27 provinces. Based on the relative efficiency rank, West Azerbaijan, Tehran and Ilam are in the top and Chaharmahal, Kurdistan and Qom are in the bottom of the efficiency chart. Based on sensitivity analysis, the socio- economic indicators (outputs) have been more sensitive. Also, based on diagnostic analysis, the socio- economic indicators are in the top. With the findings of two approaches, it was found that social indicators in the current situation of employment in country need more urgent attention and planning.

Keywords: Decent work, sensitivity analysis, Multiple Discriminates Analysis, DEA, efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decent work
  • sensitivity analysis
  • Multiple Discriminates Analysis
  • DEA
  • Efficiency
CAPTCHA Image