مقالات پژوهشی
تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه‌ای:مزیت‌های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)

حجت الله عبدالملکی؛ مریم اولیایی ترشیز

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43096

چکیده
  چکیده مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش‌های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست‌های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی‌های کلی، سیاست‌های کاربردی و برنامه‌های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل حساسیت و بررسی تأثیر شاخص ها در کارایی نسبی استان ها در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته

مجید نصیری؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمد تقی هنری؛ سارا شمس الهی

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43085

چکیده
  چکیده رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران)

حسین رجب پور؛ محمد ستاری‌فر

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43086

چکیده
  چکیده نسبت قابل توجه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه‌هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه‌ها و استفاده از آن‌ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از مدل گسترش یافته سولو (1973-2007)

احمد رضا جلالی نائینی؛ نسرین کاظم زاده

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43088

چکیده
  چکیده دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشور است. به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پی شناخت منابع رشد اقتصادی هستند. بر اساس نظریه های موجود، یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری کل عوامل (TFP) یا تکنولوژی است و رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم نرخ رشد بالای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن (کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت)

سیده نساء موسوی؛ مصطفی رجبی

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43090

چکیده
  چکیده میدان نقش جهان به همراه مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید؛ از این رو حفظ چنین میراث ارزشمندی مهم است. این پژوهش به دنبال برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)

مجید مداح؛ مژده دل قندی

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43098

چکیده
  چکیده سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجۀ بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهرۀ واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی رابطۀ علیّت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای بُرداری در کشورهای عضو آسه آن

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ اعظم قزلباش؛ محمد دانش نیا

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43102

چکیده
  چکیده همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تمایزات کارایی مالیاتی در استان‌های کشور

محمدعلی فیض‌پور؛ گلسا صالحی فیروزآبادی؛ مژگان بقایی‌پور

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43103

چکیده
  چکیده توجه به بحث مالیات را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان‌های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی)

سیدکمال صادقی

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43105

چکیده
  چکیده رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در ...  بیشتر