نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
میدان نقش جهان به همراه مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید؛ از این رو حفظ چنین میراث ارزشمندی مهم است. این پژوهش به دنبال برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن با استفاده از الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق 550 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع-آوری گردید. بر اساس یافته ها، 5/68 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه برابر با 46790 و 171251 ریال به ترتیب به ازای فرد و خانوار برآورد گردید. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، میان نتایج الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت از لحاظ علامت متغیرها انطباق کامل مشاهده گردید. متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی پروبیت رتبه ای و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی توبیت اهمیت آماری داشتند. اثر سایر متغیرها نیز مبتنی بر انتظار بود. نتایج مطالعه، نشان دهنده مطلوب بودن روش ارزش گذاری مشروط و الگوهای مورد استفاده در این تحقیق است.

کلید واژه ها: گردشگری، میراث فرهنگی، میدان نقش جهان، تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، پروبیت رتبه ای، توبیت.

طبقه بندی JEL : Q57، Z11

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Willingness to Pay of Tourists for Conservation of Naghsh-e-Jahan Square in Esfahan and Analysis of Effective Socio-Economic Factors on Willingness to Pay (Application of Ordered Probit and Tobit models)

نویسندگان [English]

  • nesa mousavi
  • Mostafa Rajabi

چکیده [English]

Abstract
Naghsh-e-Jahan Square with its complementary set of buildings as one of the important attractions of tourism and cultural heritage in Iran is considered. It is important to preserve this valuable heritage. Therefore, this research will discuss to estimate a visitor's willingness to pay (WTP) for preservation of Naghsh-e-Jahan, based on contingent valuation method (CVM) and analysis of effective socio-economic factors on visitor's willingness to pay. For analysis of affecting factors on visitor's willingness to pay Ordered Probit and Tobit models were employed. Required information from 550 completed questionnaires and confronting interview with visitors of Naghsh-e-Jahan Square in 2010 were collected.
The results indicate that 68.5% of visitors are willing to pay for preservation of Naghsh-e-Jahan Square. The average monthly amount of willingness to pay for preservation value of Naghsh-e-Jahan Square was estimated Rials 47790 and Rials 171251 per person and household, respectively.
According to the findings, Between the results of Ordered Probit model and Tobit was a great adaptation. Age, education, income and conservation of cultural heritage variables in Ordered Probit model were statistically significant and sex, education, income and conservation of cultural heritage variables in Tobit model were statistically significant. Other variables have the expected sign. The results indicate contingent valuation method and models used in this research are suitable.

Keywords: Cultural Heritage, Naghsh-e-Jahan Square, Willingness to pay, Contingent valuation method, Ordered Probit model, Tobit model

JEL Classification: Q57, Z11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Heritage
  • Naghsh-e-Jahan Square
  • Willingness to pay
  • Contingent valuation method
  • Ordered Probit model
  • Tobit model
CAPTCHA Image