نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجۀ بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهرۀ واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهرۀ واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفیّت نهادها، سیاست های اقتصادی، جی8 ،اوپک، خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (P-VAR).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Models and Factors Affecting Regional Advantageous Determination: Potential Advantageous versus Revealed Advantageous (The Case of Khorasan Region)

نویسندگان [English]

  • Majid maddah
  • Mozhdeh Delghandi

چکیده [English]

Abstract
Regional production advantages determination is important and considered in the areas of operational development policy making for a country. For determination of regional advantages, there are two approaches: the first approach is to identify qualitative and quantitative advantage with respect to environmental factors (potential advantage) and the second approach is to identify the advantages according to the rate of growth in different sectors, based on historical records (the revealed advantages). The main questions of this study are: i. what are the factors and indicators of revealed and potential regional production advantages? And how are they different? ii. According to the theoretical framework, what are the revealed and potential advantages of the Khorasan region provinces? And how are the results at these two models related?
The research results indicate that the outcomes of these two methods are relatively mismatched.

Keywords : Comparative Advantage, Revealed Advantages, potential advantages, Economic Base, Theory , Location Quotient , Multiple Criteria Decision Making

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Advantage
  • Revealed Advantages
  • potential advantages
  • Economic Base
  • Theory
  • Location Quotient
  • Multiple Criteria Decision Making
CAPTCHA Image