نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.

کلید واژه ها : رشد اقتصادی، مصرف انرژی، رابطه علّیت، آسه آن، مدل تصحیح خطای برداری.
طبقه‌بندی JEL: Q1، D57، C67

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causality Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth by Using Vector Error Correction Model Based on Lateral Panel in ASEAN Member Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri
  • Azam Ghezelbash
  • Mohammad Daneshnia

چکیده [English]

Abstract
High economic growth always has been of interest to policy makers and administrators that these strategies have been proposed to achieve this. Energy is a production factor and its impact on economic growth can be observed , therefore in this study was investigate the causality between energy consumption and economic growth in the ASEAN member countries, the period 1978 of 2008, for the purpose of the exam panel unit root, panel cointegration and panel vector error correction model is used.
The results of this study indicate that in this group of countries there is not co-integration relationship between energy consumption, economic growth and price growth. But there is the co-integration relationship between energy consumption and economic growth. However, long-term bilateral causality between energy consumption and economic growth in the short term, there is also a one-way causality from energy consumption to economic growth.

Keywords: economic growth, energy, causality, ASEAN, vector error correction model
JEL: G54, E23 ,F12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • energy
  • causality
  • ASEAN
  • vector error correction model
CAPTCHA Image