نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
توجه به بحث مالیات را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان‌های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان‌های کشور بر اساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه‌یافته، کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم شده‌اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه‌های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده‌ها صورت گرفته، نشان‌دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان‌های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان‌های توسعه‌نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می‌تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی‌داری افزایش دهد.
کلید واژه‌ها: کارایی، ادارات مالیاتی استان‌ها، تحلیل پوششی دادهها، توسعه صنعتی.

طبقهبندی JEL: H21، C14، O14

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tax Efficiency Differences in Iran’s Provinces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour
  • Golsa Salehi Firozabadi
  • Mozhgan Baghaipoor

چکیده [English]

Abstract
Tax can be discussed from various aspects and in the meantime, evaluation the tax system performance is very important. This article try to point this out in 2005 and 2008 (the second and final year of the forth development plan) in the Iranian economy and in provinces separately. To enable this comparison and homogeneity, Iranian provinces are divided into three groups (developed, less developed and underdeveloped) according to the industrial and mining logistic project by the Ministry of Industry, Mine and Trade. In addition, the three criteria of number of employees, value added of industry and services sectors, as well as the number of declaration of tax resources are used as tax system inputs and the summation of direct taxes and taxes on goods and services is also used as output. The results of this study, which was conducted by DEA, indicate that the efficiency of the tax system represents a clear distinction, even in terms of homogeneous industrial development (non-industrial development) groups, especially in developed and less developed provinces. This finding suggests that the tax system can increase its performance, especially in industrial developed and less developed provinces, to significantly increase the amount of tax.

Keywords: Efficiency, Provinces Tax Administration, DEA, Industrial Development

JEl: H21, C14, O14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Provinces Tax Administration
  • DEA
  • Industrial Development
CAPTCHA Image