نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.

کلید واژه ها: رشد فراگیر اقتصادی استان ها، نابرابری درآمد، نرخ بیکاری، رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی.

طبقه بندی JEL: C23:O15:R11

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Main Determinants of Inclusive Growth in Iranian Provinces (GMM Approach in Panel Data)

نویسنده [English]

  • Seyedkamal Sadeghi

چکیده [English]

Abstract
The investigation of inclusive growth is one of the main issues in urban economics. For this purpose, the main objective of this paper is to investigate the relationship between income inequality and growth in Iranian provinces by GMM approach in panel data over the period of 2000-2009.
The empirical results of study reveal that, initial value of Gini coefficient; unemployment rate and Gini coefficient growth have negative and significant effects on the Iranian provinces growth.
With respect to the results of this paper the main policy implication is that the policy makers should adopt the pro-poor policies to improve the economic growth in Iranian provinces.

Keywords: Inclusive Growth, Income Inequality, Unemployment Rate, GMM Technique in Panel Data

JEL Classification: C23:O15:R11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclusive Growth
  • Income inequality
  • Unemployment Rate
  • GMM Technique in Panel Data
CAPTCHA Image