نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص‌های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده‌ترین آن محسوب می‌شود، مطالعه‌ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می‌کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به‌عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص‌های عمومی مزیت نسبی رتبه‌بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن‌ها با توجه به تلفیقی از شاخص‌های عمومی مزیت نسبی و شاخص‌های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان‌ می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص‌های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین‌رو و نیز از حیث سیاست‌گذاری، مزیت‌های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا، توسعه پایدار، صنایع تولیدی ایران، مزیت نسبی.
طبقه‌بندی JEL : Q01، L52، Q56، Q53

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regional Differences in Comparative Advantage and Sustainable Development Indices

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour
  • Abolfazl Shahmohammadi Mehrjardi

چکیده [English]

Abstract
Almost, the traditional comparative advantage indices especially employment, value added and profitability are considered in all studies in the context of regional comparative advantage. While the study of comparative advantage, regardless of the sustainable development indices is a flawed study. Therefore, in this study, in the first stage, Iranian provinces are ranked according to employment, value added and profitability and then, air pollution indices are added into the analysis. The development level of each province is calculated by using the Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and 2005 data which are presented by Statistical Center of Iran. The results show that the comparative advantage of areas with and without consideration of sustainable development indices is quite distinct from each other. Hence as a policy recommendation, determination of regional comparative advantages regardless of sustainability indices would be not a good Guide for regional industrial planning.

Keywords: Air Pollution, Comparative Advantage, Iranian Manufacturing Industries, Sustainable Development.

JELClassification: Qo1, L52, Q56, Q53.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Pollution
  • Comparative Advantage
  • Iranian Manufacturing Industries
  • Sustainable development
References
1- Asgharpour, M.J. (2008). Multi-criteria decision making, 5th Edition, Tehran, Tehran University Publications, 260-265. (In Persian)
2- Bakhtiari, S., Iravani, M. and Daneshvar Hoseini, N. (2002). Analysis of the industrial structure in Isfahan, Journal of Business Researches, 24, 109-136.
3- Daroonparvar D., Sadeghin A. and Ahmadi Hadid, B. (2009). Analytic study of industrial structure and competitiveness of Iran's industries segrated in ISIC codes, Pajouheshgar (Journal of Manangement), 6(13), 77-88. (In Persian)
4- Department of Energy, "Energy Balance 2003", Power and Energy Affairs, Grand plan Bureau of Power and Energy, Tehran, (2006). (In Persian)
5- Esnaashari, A. and Ehsanfar, M.H. (2004). Analysis of industrial structure and comparative advantage in Mazandaran province, Journal of Economic Researches, Vol. 13, 129-145. (In Persian)
6- Hooshmand, M. and Azari, L. (2005). Analysis of industry structure and determine priorities for industrial development in Kerman province, Knowledge and Development, Vol. 14, 125-142. (In Persian)
7- Iran Department of Environment, Industrial pollutants emission Coefficients.
8- Jafari Samimi A. and Shafiee Sh. (2002). An investigation of the employment, export & value added comparative advantage of the textile industry in the Mazandaran province, The Economic Research, 1(3):113-130. (In Persian)
9- Jafari Samimi A. and Naghavi S.S. (2008). Investigation of value added comparative advantage of economic sectores in the Khorasan region during Iran's third development plan, Knowledge and Development, 15(23):1-24. (In Persian)
10- Jooya, Y. (1999). Evaluate performance First development program and impact of second development program on industry structure and comparative advantages in the Yazd Province, Esfahan University, M.S. thesis. (In Persian)
11- Mirjalili H., Mirdehghan, A., Dehghan, K., and Valizade, R. (2010). Ranking industrial activities in Yazd province; synthesis of factor analysis and numerical taxonomy methods, The Journal of Economic Policy, Vol. 2, 123-158. (In Persian)
12- Monsef, A., Moallemy, M., and Shahmohammadi, A. (2012). Industrial Structure and Comparative Advantage of Manufacturing Industries in YAZD Province between 2000- 2007, International Journal of Reasearch in IT & Management, 2(2): 1082-1106.
13- Pazhooyan, J. (2009). Public Sector Economic (Government Expenditures), 7th Edition, Tehran, Jangal Publications, 127-130. (In Persian)
14- Radmanesh, S. (2011). Minimum efficient size of firm and its determinants, Shahid Beheshti University, M.S. thesis. (In Persian)
15- Salimifar, M., Shirzour Z. (2006). The analysis of manufacturing structural changes of Khorasan Provinces in Comparison with that of country's Industries (1995-2003), Knowledge and Development, Vol. 19, 41-62. (In Persian)
16- Statistical Center of Iran (SCI), Statistical Year Book. (2005). (In Persian)
CAPTCHA Image