نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
نرخ ارز همواره به‌عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری‌ها قلمداد می‌شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین‌الملل نیز موردتوجه محققین واقع شد. اگرچه بیشتر مدل‌های تجارت استدلال می‌کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می‌دهد و درنتیجه موجب کاهش جریان‌های تجاری ازجمله واردات می‌شود؛ بااین‌حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می‌دهند. مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات پنج کشور منتخب از کشورهای عضو منا، طی دوره زمانی 2012- 1980 را با استفاده از داده های سالانه موردبررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری‌های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) و روش داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده‌شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر واردات واقعی در بلند مدت است. در بلند مدت، افزایش در نا اطمینانی نرخ ارز واقعی می‌تواند تراز تجاری کشور را از طریق کاهش تقاضای واردات بهبود بخشد، اما درعین‌حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای آسیب ببیند؛ بنابراین ازدیدگاه سیاستی، تثبیت نرخ ارز مؤثر واقعی از طریق نرخ‌های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می‌رسد.
کلید واژه ها: نا اطمینانی نرخ ارز، ای گارچ (EGARCH)، واردات، داده های تابلویی.

طبقه‌بندی JEL : F11، F14، F17، F31

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Exchange Rate Uncertainty on the Import Demand of MENA Member Countries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Behrad-Amin
  • Gholamreza Zamanian

چکیده [English]

University of Sistan and Baluchestan

Abstract
The exchange rate as a key variable in economic policies have been considered. Moreover , the volatility and uncertainty of exchange rates and their effects on international trade in terms of policy is extremely important. Although most trade models argue that exchange rate volatility increases the uncertainty and risk and therefore reduce trade flows, including imports, however, some studies suggests the opposite. This study investigates the impact of real exchange rate uncertainty on import demand of member countries of the MENA. The period of study is during 1980 – 2012. The EGARCH model is used to generate the log of GARCH variance series and the panel data with random effects method was used to estimation of the model. The variable of real exchange rate uncertainty imposes a negative impact on real import in the long run. In the long run, a rise in real exchange rate uncertainty can improve the country’s trade balance by substantially lowering import demand, but can harm industrial production at the same time. Therefore, stabilization of real effective exchange rate via major nominal exchange rates may deem necessary.

Key words : exchange rate uncertainty, EGARCH, imports, Panel data

JEL Classification : F11, F14, F17, F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate uncertainty
  • EGARCH
  • imports
  • Panel Data
References
1- Agolli, M. (2003). Exchange Rate Volatility Effect on Trade Variations. Albanian Center for International Trade. Available: http://pdc.ceu.hu/archive/00002085/.
2- Akhtar, M. A. and Hilton, R. S. (1984). Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and US Trade. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review,Spring, pp. 7-16.
3- Akpolodje, G. and B.U. Omjimite. (2009). The effect of exchange rate volatility on the imports of ecowas countries. Social Sciences, 4 (2), pp. 304-346.
4- Alam, S. (2012). A reassessment of pakistan's aggregate import demand function: An application of ardl approach. Journal of Developing Areas, 46(1), pp. 367-384.
5- Alam, S. and Ahmed, Q. M. (2010). Exchange Rate Volatility and Pakistan´s Import Demand: An Application of Autoregressive Distributed Lag Model. International Research Journal of Finance and Economics, 48, pp. 7–22.
6- Aristotelous, K. (2001). Exchange Rate Volatility, Exchange Rate Regime, and Trade Volume: Evidence from UK-US Export Function (1889-1999). Economic Letters, 72 (1), pp. 87-94.
7- Arize, C.A. (1998). The effects of exchange rate volatility on us imports: An empirical investigation. International Economic Journal, 12(1), pp. 31-40.
8- Arize, C.A. and J. Walker. (1992). A reexamination of aggregate import demand in Japan: An application of engle and granger two-step procedure. International Economic Journal, 26(1), pp. 41-55.
9- Bahmani-Oskooee, M. (1984). Macroeconomic effects of foreign Rial devaluation. Proceedings of the Third Conference on monetary and foreign exchange policies. Tehran: Institute for Monetary and Banking Studies. (In Persian)
10- Bahmani-Oskooee, M. (1993). Black Market Exchange Rates Versus Official Exchange Rates in Testing Purchasing Power Parity: An Examination of the Iranian Rial. Applied Economics, 25 (4), pp. 465-472.
11- Bahmani-Oskooee, M. (2002). Does Black Market Exchange Rate Volatility Deter the Trade Flows? Iranian Experience. Applied Economics, 34 (18), pp. 2249-2255.
12- Baum, C. F. and Caglayan, M. (2009). The volatility of international trade flows and exchange rate uncertainty.
13- Branson, Viliam H. (1985). Macroeconomic theory and policy. Abbas Shakeri, Tehran: Ney publication. (In Persian)
14- Byrne, J., Darby, J. and MacDonald, R. (2008). US Trade and Exchange Rate Volatility: A Real Sectoral Bilateral An alysis. Journal of Macroeconomics,30 (1), pp. 238-259.
15- Caporale, T. and K. Doroodian. (1994). Exchange rate variability and the flow of international trade. Economics Letters, 46(1): 49-54.
16- Chongcheul, C., Maozu, L. and Jan, M. P. (2004). The Effect of Exchange Rate Uncertainty on US Imports from the UK. Econometric Society, Far Eastern Meetings, No. 657, pp. 1-16.
17- Coric, B. and G. Pugh. (2010). The effect of exchange rate variability on international trade: A meta-regression analysis. Applied Economics, 42(20), pp. 2631- 2644.
18- De Grauwe, P. (1988). Exchange rate variability and the slowdown in the growth of international trade. IMF Staff Papers, 35(1), pp. 63-84.
19- Dhanani, A., Groves, R. (2001). The managementof strategic exchange risk: evidence from corporate practices. Accounting and Business Research 31, pp. 275-290.
20- Doroodian, K. (1999). Does exchange rate volatility deters international trade in developing countries? Journal of Asian Economics, 10(3), pp. 465-474.
21- Dornbusch, R. (1988). open Economy Macroeconomic (2th ed.). Newyork.
22- Doyel, E. (2001). Exchange Rate Volatility and Irish-UK Trade: 1979-1992. Applied Economics, 3 3 (2), pp. 249-265.
23- Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55 (2), pp. 251-276.
24- Erdem, E., S. Nazlioglu and C. Erdem. (2010). Exchange rate uncertainty and agricultural trade: Panel cointegration analysis for Turkey. Agricultural Economics, 41(6), pp. 537-543.
25- Godwin, A. and Benson, U. O. (2009). The Effect of Exchange Rate Volatility on the Imports of ECOWAS Countries. The Social Sciences, 4 (4), pp. 340–346.
26- Gylfason, T., & Radetzki, M. (1991). Does devaluation make sense in least developed countries. Economic Development and, 40, 1- 25.
27- Himarios, D. (1989). Do devaluations improve trade balance? Evidence revisited. Economic Inquiry, 27(1), pp. 143-168.
28- Hooper, P. and S. Kohlhagen. (1978). The effect of exchange rate uncertainty on the prices and volume of international trade. Journal of International Economics, 8(4), pp. 483-551.
29- Jiranyakul, K. (2013). EXCHANGE RATE UNCERTAINTY AND IMPORT DEMAND OF THAILAND. Asian Economic and Financial Review, 3(10), pp. 1269-1280
30- Kalyoncu, H., Artan, S., Tezekici, S., & Ozturk, I. (2008). Currency devaluation and output growth: an empirical evidence from OECD countries. International Research Journal of Finance and Economics, 14, 232- 238.
31- Kamin, S., & Rogers, J. (2000). Output and the real exchange rate in developing countries: An application to Mexico. Journal of Development Economics, 61, 85- 109.
32- Kandil, M., & Mirzaie, I. (2008). Comparative analysis of exchange rate fluctuations on output and price: Evidence from Middle Eastern countries. Bulletin of Economic Research, 60, 45- 96.
33- Kao, Ch., Min-Hsien, C. (2000). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data, Advances in Econometrics 15, PP. 179-222.
34- Khosravi nejad, Aliakbar, Khodadadkashi, Farhad and Sohbati, Zahra. (2013). Evaluation of increasing in food prices on the welfare of urban households in Iran, Journal of Economic Strategy, Second Year, No. 4, pp. 74- 93. (in Persian)
35- McKenzie, M. D. and Brooks, R. D. (1997). The impact of exchange rate volatility on German-US trade flows. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 7 (1), pp. 73-87.
36- Meade, J. E. (1951). The theory of international economic policy, I: The balance of payment. Oxford: Oxford University.
37- Mohammadi, T., Taghavi, M., Bandidarian, A. (2011). The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Import: TARCH Approach. Int. J. Manag. Bus. Res., 1 (4), 211-220.
38- Miles, M.A. (1979). The effects of devaluation on the trade balance and the balance of payments: Some new results. Journal of Political Economy, 87(3), pp. 600-620.
39- Naseem, N.A.M., T. H. B. and M. S. Hamizah. (2009). Exchange rate misalignment, volatility and import flows in Malaysia. International Journal of Economics and Management, 3(1), pp. 130-150.
40- Ne’matollahi, F. (1987). The effect of exchange uncertainty on trade of Iran. MS Thesis, Tehran: Azzahra University, Faculty of Economics. (in Persian)
41- Nelson, D. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), pp. 347-370.
42- Pedram, M. (1990). Behavior of the real exchange rate in Iran During 1358-75. Journal of Planning and Budget, 37. (in Persian)
43- Pedroni, P. (1995). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests, with an Application to the PPP Hypothesis, Indiana University Working Papers in Economics, PP. 95-013.
44- Pham, T., Nguyen, D. (2010). Does Exchange Rate Policy Matter for Economic Growth? Vietnam evidence from a co- ntegration approach, Economics Bulletin, 30(1), pp. 169-181.
45- Siregar, R. and Rajan, R. S. (2004). Impact of Exchange Rate Volatility on Indonesia’s Trade Performance in the 1990s. Journal of the Japanese and International Economies, 18 (2), pp. 218-240.
46- Sukar, A. and Hassan, S. (2001). US Exports and Time-Varying Volatility of Real Exchange Rate. Global Economic Journal, 12 (1), pp. 109-119.
47- Tvakkoli, A. and Sayyah, M. (2010). Effect of exchange rate fluctuations on economic activity. Journal of Monetary Economics, No. 4. (In Persian)
48- Varian, H. (1984). Microeconomic Analysis. Norton, London.
49- Vergil, H. (2002). Exchange Rate Volatility in Turkey and Its Effect on Trade Flows. Journal of Economic and Social Research 4 (1), pp. 83-99
50- Warner, D. and M.E. Kreinin. (1983). Determinants of international trade flows. Review of Economics and Statistics, 65(1), pp. 96-104.
51- Zhang, Y., H. Chang and J. Gauger. (2006). The threshold effect of exchange rate volatility on trade volume: Evidence from G-7 countries. International Economic Journal 20(4), pp. 461-476.
CAPTCHA Image