نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است . نتایج نشان دهنده وجود روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها است . در کوتاه مدت از متغیر توسعه بورس به متغیر توسعه بانکی رابطه علیت وجود ندارد اما در مورد سایر متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه علیت دو طرفه وجود دارد . در بلند مدت نوسانات مربوط به تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط تولید ناخالص داخلی(70/59%) ، تکانه های مربوط به بخش بورس(74/29%) ، بیمه (07/10%) و مقدار ناچیزی توسط متغیر توسعه بانکی (49/0%) توضیح داده می شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between regional financial development and economic growth (Analysis based on panel data)

نویسندگان [English]

  • hasan rezaee
  • mostafa salimifar

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Development of financial markets as an important factor in the economic growth process always has been of interest to economists. The purpose of this paper is to study the relationship between regional financial development and economic growth. This study uses provincial annual data over the period 2000-2011 by using panel data technique. The panel co integration techniques have been used to test and estimate the long-run equilibrium relationship between real GDP and the financial development indicators.
The results show that long-run positive relationship exists between the variables of insurance, banking and stock with economic growth. There is no Short- run causality from stock market to banking sector, But there is bidirectional causality between other variables in the short run and long run. In the long-run, volatility of GDP mainly described by the Impulse of GDP (59.7%), stock (29.74%) and little amount (0.5%) by bank ing development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Financial development
  • Panel Data
  • co integration
  • Vector Error Correction
Abbasi, Gholamreza. (2009). Convergence between Financial Development and Industrial Production in Iran. Economical modeling, 3, 137-154. (in Persian)
Abounoori , A., Teimoury, M. (2013). Investigation of the Effect of Financial Development on Economic Growth: A Comparative Study in OECD and UMI Countries . Journal of Economic Growth and Development Research, 3,29-40. (in Persian)
Adjasi,C.K.D. & Biekpe, N.B. (2006). Stock Market Development and Economic Growth: The Case of Selected African Countries. African Development Review, 18, 144–161.
Ang, J. B. (2008). What are the Mechanisms linking Financial Development and Economic Growth in Malaysia. Economic Modelling, 25, 38-53.
Anwar, S. & Sun, S. (2011). Financial Development, Foreign Investment and Economic Growth in Malaysia. Journal of Asian Economics, 22, 335-342.
Ashrafzade, H. & Mehregan, N. (2008). Panel data econometrics, Tehran, Institute for Cooperative Research, Tehran University. (In Persian)
Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177.
Cecchetti, G.& Kharroubi, E. (2012). Reassessing the impact of finance on growth. BIS Working Papers. No. 381, Bank for International Settlements.
Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20(2), 249–272.
Chuah, H. L. & Thai, V. (2004). ‘Financial Development and Economic Growth: Evidence from Causality Tests for the GCC countries’, IMF Working Paper, WP/04/XX (fall).
Dadgar,Y. & Nazari, R. (2009). Indices of financial development in Iran. Paper presented at the First International Conference on Financial System Development in Iran, Tehran, Sharif University of Technology. (In Persian)
Deiddaa, L., & Fattouh,B. (2002). Non-linearity between finance and growth. Economics Letters,74 (3), 339–345.
Demirhan, E., Aydemir, O. & Inkaya, A. (2011). The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth: Evidence from Turkey. International Journal of Management, 28,1, 3.
Ergungor, O. E. (2008). Financial system structure and economic growth: structure matters. International Review of Economics and Finance, 17, 292–305.
Fotros, M.H, Najarzadeh Nooshabdi,A & Mahmoudi,H. (2011). Relationship between financial development and economic growth using Factor analysis, case study: Iran. Journal of Research and Economic Policy, 56, 73-94. (In Persian)
Fowowe, B. (2011). The Finance-Growth Nexus in Sub-Saharan Africa: Panel Co integration and Causality Tests. Journal of International Development, 23(2), 220-239.
Giri, A. K. & Mohapatra, G. (2012). Financial Development and Economic Growth: Evidence from Indian Economy. International Journal of Applied Research & Studies, 1(2), 1-17.
Goldsmith, R. W. (1969). Financial Structure and Development. New Haven, CT: Yale University Press
Gurley, J. & Shaw, E. (1967). Financial structure and economic development. Economic Development and Cultural Change, 15, 257–268.
Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel application. Econometric Journal, 3, 148–161.
Hamdi,H., Hakimi,A. & Sbia,R. (2013). Multivariate Granger causality between financial development, investment and economic growth: Evidence from Tunisia. Journal of Quantitative Economics,11, 111-129
Hicks, J. (1969). A theory of economic history. Oxford: Clarendon Press.
Hossini,S., Ashrafi,Y.& Siami Araghi, E. (2012). The Review of Relationship between Financial Development and Economic Growth with Introducing New Variables. Journal of Economic Research and Policies, 19 (60),19-34. (In Persian)
Hsueh,S.J., Hu,Y,H. & Tu,C.H. (2013). Economic growth and financial development in Asian countries: A bootstrap panel Granger causality analysis, Economic Modelling, 32, 294-301
Huang, H. C., Lin, S. C. (2009). Non-linear finance–growth nexus. Economics of Transition, 17, 439–466.
Im, K., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
Jaafari Samimi, A. & Kardgar, A. (2008). Insurance Development and Economic Growth: Theoretical and Empirical Analysis in Iran 1960-2004, Iranian journal of trade studies (IJTS), 12 (45), 85-113. (In Persian)
Jun, S. (2012). Financial Development and Output Growth: A Panel Study for Asian Countries. Journal of East Asian Economic Integration, 16,, 97-115
Kadkhodaee, h. (2002). Insurance, bank, stock exchange Triangle Financial Development, Qurterly Journal of Insurance Research College, 15 (64), 131-144. (In Persian)
Karimi,samad. (2006).Structure, strategies and financial market development policies in Iran. Ravand,48,105-154. (In Persian)
Khataee, M. (2007). Trends and challenges of the financial market structure in Iran. Center for strategic reaserch. (In Persian)
Kmyjany,A. & Nad Ali,M. (2007). investigate the causal relationship between financial deepening and economic growth in Iran. Journal of Commerce,11(44),23-47. (In Persian)
Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth, Journal of Economic Literature, 35(2), 688-727.
Lucas, R.E. (1988).On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Mahajan. N. & Verma. N. (2014). Financial Development and Economic Growth: A Case of Indian Economy, International Journal of Economics, Finance and Management, 3(1),15-21
Mckinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington, D. C.: Brookings Institution.
Mehrabian, A., Shafa'i, B. (2010). The impact of bank credit on economic growth in Iran. Economic Sciences,10,53-70. (in Persian)
MirMotahari.S.A. (2007). Examination of the relationship between economic growth and financial structure. economic research review,7,103-116. (In Persian)
Mehrara,M.&Talakesh Nayini,H . (2009). The Relationship between Financial Development and Economic Growth Based on Dynamic Panel Data Approach in selected countries (1979-2003),26,143-170. (in Persian)
Murthy,D.S. & Samantaraya,A. (2014). Assessing financial development in India and its relation with economic activity: An empirical analysis. Journal of Economic and Financial Modelling:,2 (1), pp.1-12
Myrshojayan Hosseini, H. & Rahbar, F. (2010). Investigate causality between components of sustainable development in the Middle East and North Africa (MENA), Quarterly Energy Economics Review, 7 (25), 63 -88. (In Persian)
Nazifi, F. (2004). Financial development and economic growth in Iran. Economic Research Review, 4(3),97-130. (In Persian)
Noferesti, M. (2000). Unit root and cointegration in econometrics, Tehran, Rasa cultural services press. (In Persian)
Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration tests in Heterogeneous Panels with Multiple Repressors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653-670.
Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. Econometric Theory, 20, 597–625.
Phillips, P. C. B.& Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika 75 (2): 335–346
Pradhan, R. P., DasGupta, P. & Bele, S. (2013). Finance, development and economic growth in brics: a panel data analysis. Journal of Quantitative Economics, 11(1&2), 308-322
Razavi, A. & Salimifar, M. (2013). Effects of economic globalization on economic growth using var, Strategic Studies of globalization journal, 4 (12), 9-32. (In Persian)
Rioja, F. & Valev, N. (2004). Does one size fit all? A reexamination of the finance and growth relationship. Journal of Development Economics, 74 (2): 429-447.
Salimifar, M., Razmi,M.J. & AbouTorabi,M.A. (2010). The Survey of the Financial Development Indicators Causality Relationship with Economic Growth in Iran .Quarterly Journal of Quantitative Economics, 1,75-103. (in Persian)
Salmani,B.& Amiri, B. (2010). Financial Development and Economic Growth: the Case of Developing Countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 23,125-146 (in Persian)
Schumpeter, J.A. (1911). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Shen, C. H. & Lee,C.C. (2006). Same financial development yet different economic growth: Why? Journal of Money, Credit and Banking 38 (7), 907–44.
Hsueh,S.J., Hu,Y.H. & Tu,C.H. (2013). Economic growth and financial development in Asian countries: A bootstrap panel Granger causality analysis. Economic Modelling,32, 294–301
Souri, A. (2014). Econometrics,Vol 1 and 2, Tehran, farhangshenasi Publishing (in Persian)
Stern, N. (1989). The Economics of Development: A Survey, Economic Journal, 99, 597-685.
Tachiwou, A.M. (2010). Stock Market Development and Economic Growth: The Case of West African Monetary Union. International Journal of Economics and Finance, 2,97-103
Wong, A. & Zhou, X. (2011). Development of Financial Market and Economic Growth: Review of Hong Kong, China, Japan, the United States and the United Kingdom. International Journal of Economics and Finance, 3(2),111-115
CAPTCHA Image