مقالات پژوهشی
بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50864

چکیده
  در سال‌های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم‌ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش‌های اندازه‌گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می‌باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان‌های خراسان پرداخته شده است. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 31-67

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.30393

چکیده
  در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی (تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی)

حسن رضایی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 68-94

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.40262

چکیده
  توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک

فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 95-130

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.36204

چکیده
  سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
سنجش تأثیر شاخص آمادگی شبکه ایNRI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 131-160

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.40333

چکیده
  بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تأثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تأثیرات فناوری اطلاعات ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی

حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 161-187

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.42665

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی موسوم به گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 می پردازد. بدین منظور، پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل در این گروه کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی همگرایی درآمدی بین استانهای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی

شهرام فتاحی؛ خلیل عطار

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 188-210

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.35246

چکیده
  تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه‌ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده‌های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی

یونس گلی؛ علی فلاحتی؛ حسین گلی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.42994

چکیده
  پژوهش حاضر، با به کار بردن داده‌های در سطح خرد بودجه خانوار و داده‌های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه‌ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش‌های قابل تجارت می‌پردازد. مدل ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 223-245

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.32731

چکیده
  چکیده موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهسا گنجی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، صفحه 246-288

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50926

چکیده
  ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا ...  بیشتر