نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پونا -هند--پیام نور

2 پیام نور

چکیده

بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تأثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجتماع و اقتصاد را محاسبه می نماید. سه زیرشاخص محیط، آمادگی و استفاده به عنوان محرک ها در نظر گرفته شده و باعث ایجاد زیرشاخص چهارم به عنوان تأثیرات می گردد. این چهار زیرشاخص از ده ستون و پنجاه و چهار نشانگر تشکیل شده است. در این مطالعه سعی شده است میزان تاثیر شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی را اندازه گیری نماییم. برای این کار داده های 77 کشور جهان در دوره 2012-2007 به صورت پانل دیتا، جمع آوری و مدل ارائه شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نمره شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی در گرو کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنی دار داشته و میزان آن 202848/. می باشد. این تأثیر برای گروه کشورهای در حال توسعه، مثبت و بی معنی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring The Impact Of Networked Readiness Index (NRI) On Economic Growth InSelected Developed & Developing Countries

نویسندگان [English]

  • sadegh bafandeh imandoust 1
  • ali mofidy 2

1 PPayame Poor university

2 payame noor

چکیده [English]

Undobtedly, the Information and Communication Technology (ICT) has affected the country’s economic and social interactions. The Networked Readiness Index (NRI) comprising four subindexes that measure the enviroment for ICT’s, the readiness of a society to use ICT’s, the actual usage of all main stakholders (Individual, Business and Government), and finally, the impacts that ICT’s generate in the economy and in the society, the three first subindexes can be regarded as the driver that establish the conditions for the results of the fourth subindexes, ICT impacts. These four subindexes are divided into 10 pillars composed of 54 individual indicators in total. Therefore, in this paper, the effect of Networked Readiness Index (NRI) on economic growth has been studied. To this end, panel data of 77 countries collected in the period 2007 to 2012, and the model is estimated by Generalized Method of Moments(GMM). The model estmation results show that the NRI score has positive and significant effects on GDP per capita growth in developed countries and this amount is equal 0.202848. This effect is positive and non significantin developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networked Readiness Index
  • Information and Communication Technology
  • Hyperconnect
  • Growth Convergence Equation
  • Generalized Method of Moments
Abbaszadeh. N, Elahi. S. (2007). The Role of ICT in Poverty Reduction, Economy and New Commerce, NO:9 PP:112-142 (in Persian).
Abrishami. H, Mehrara. M. (2009). The Relationship Between The Foreign Trade and Economic Growth: GMM Approach, Knowledge and Develope, NO: 16, PP: 45-62 (in Persian).
Assari. A, Aghayee. M. (2008). The Impact of ICT in Economic Growth in OPEC Countries, Journal of Economic Growth and Development Research, NO: 2, pp: 63-82 (in Persian).
Bilbao. B, Dutta. S. (2013). The Global Information Technology Report: Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum.
Bilbao. B, Dutta. S. (2014). The Global Information Technology Report: Rewards and Risks of Big Data, World Economic Forum.
Bilbo. B, Dutta. S. (2012). The Global Information Thechnology Report: Living in a Hyperconnected World, World Economic Forum.
Deloltte, GSMA, Cisco. (2012). What is the Impact of Mobile Telephony on Economic Growth.
Dutta. S, Lanvin. B. (2013). The Global Innovation Index: The Local Dynamics of Innovation, WIPO, INSEAD, JOHNSON.
Dutta. S, Mia. I. (2009). The Global Information Technology Report: Mobility in a Networked World, World Economic Forum.
Dutta. S, Mia. I. (2010). The Global Information Technology Report: ICT for Sustainability, World Economic Forum.
Dutta. S, Mia. I. (2011). The Global Information Technology Report: Transformation, World Economic Forum.
El- Darwiche. B, Singh. M. (2012). Digitization and Prosperity, booz&co.
Ghobady. N. (2005). The Impact of ICT on Gender Inequality, Economy and New Commerce, NO: 2, PP: 67-85 (in Persian).
Granstrand. O. (2011). Intellectual Property Strategy and Technology Commericalization, WIPO.
ITU, UNESCO. (2013). The State of Broadband 2013: Universalizing Broadband.
Mahmoudzadeh. M, Asadi. F. (2006). The Imapct of ICT on Total Factor Productivity(TFP) Growth in Iran, Iranian Journal of Trade Studies, NO: 43, PP: 153-184 (in Persian).
Manyika. J Chui. M. (2013). Disruptive Technologies: Advances That Will Transform Life, Business, and the Global Economy, Mckinsey Global Institute.
Mehrara. M, Talakesh. H. (2009). The Relationship Between Financial Development and Economic Growth Based on Dynamic Panel Data Approach in Selected Countries, Knowledge and Develope, NO: 26, PP: 144-169 (in Persian).
Memarnejad. A, Dizaji. M. (2010). The Impact of ICT on Inflation in Selected Countries, Management, NO: 14, PP: 183-210(in Persian).
Moshiri. S, Nikpoor. S. (2007). The Impact of ICT AND Spillover on Economic Growth,, Iranian Journal of Economic Research, NO: 33, PP: 75-103 (in Persian).
Najarzadeh. R, Aghayee. M. (2007). The Impact of ICT in Economic Growth in Organization of The Islamic Conference (OIC) Countries, Studies of Economic, NO: 44, PP: 49-78 (in Persian).
Najarzadeh. R, Rahimzadeh. F. (2011). Measuring the Impact of Internet on Economic Growth in Selected Countries: the Panel Cointegration Approach, Economic Growth, NO: 9, PP: 87-97 (in Persian).
OECD (2000), A NEW ECONOMY?(The Changing Role of Innovation And Information Technology In Growth).
Rahmani. T, Hayati. S. (2007). The Impact of ICT on Total Factor Productivity(TFP) Growth, Iranian Journal of Economic Research, NO: 33, PP: 25-51 (in Persian).
Rasekhi. S, Ranjbar. O. (2009), An Examination of Financial Development Effect on OIC Countries, Knowledge and Develope, NO: 27, PP: 3-20 (in Persian).
Sadeghy. H, Aghayee. M. (2006). The Impact of ICT on Human Capital in Developing Countries,, Economy and New Commerce, NO: 7, PP: 61-90(in Persian).
Schwab. K. (2013). The Global Competitiveness Report, World Economic Forum.
Sharifazadeh. M, shiri. B. (2007). The Impact of ICT on Employment, NAMEH, NO: 69 PP: 127-150 (in Persian).
THE WORLD BANK, ITU. (2013), The little Data Book on Information and Communication Technology.
WIPO. (2012). Wipo ip Facts and Figures (WIPO Economics & Statistics Series)
WIPO. (2012). WIPO MAGAZINE, NO: 4 PP: 30-36
CAPTCHA Image