نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

درحالی‌که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری به‌عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده‌اند به کمک ویژگی‌های منطقه‌ای بنگاه‌ها پر می‌شود. این نوشتار در پی مطالعه اثرگذاری ویژگی‌های یادگیری منطقه‌ای بنگاه‌ها بر نوآوری آن‌هاست. روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق مصاحبه با مدیران بنگاه‌های صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بوده و داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شده‌اند. بر مبنی این مطالعه اثر گذاری برخی از متغیرهای یادگیری منطقه‌ای شامل اندازه بنگاه‌ها، رقابت بین بنگاهی، به کارگیری نیروی کار ماهر محلی و زیرساخت‌های نهادی علمی در نوآوری بنگاه‌های مورد مطالعه معنی دار شناخته شد و %44 از تغییرات نوآوری بنگاه‌ها نتیجه تغییر در مؤلفه‌های یادگیری منطقه‌ای آن‌ها (ضریب همبستگی 0.662) محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Regional Learning Effect on the Enhancing Innovation of Industiral Firms

نویسندگان [English]

  • Hashem Dadashpoor 1
  • Sadegh Saeidi 2

1 Tarbiat Modares University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Transition of economy towards knowledge-based economy highlighted innovation as a requirement for metropolitan regions. Innovation which is understood in broad sense to include product, process and organizational innovation in the firms as well as social and institutional innovation at the level of an industry, region and nation has assumed to play ever more central role in theories of economic development. On this basis, improvement on different types of innovation at different levels is assumed as a strategy for the development of metropolitan areas. In spite of this, studies show that only investment in R & D units cannot solely improve innovation. In the context of learning regions, this gap which is called innovation gap is filled by regional characteristics of firms. Accordingly, this article seeks to study the impact of regional learning variablesof firms on their innovative capacities. For this aim, it studies regional learning features namely commercial relations volume (vertical relations), feedbacks, horizontal relations with other firms, firm’s size, inter-firm competition, employing local skilled labor and relation with academic institutional infrastructure. In this p, effect of these regional learning variables on different types of innovation evaluated including innovation in the production of new products, innovation in improving quality of current products, innovation in improving production processes, innovation in marketing and innovation in the organization. Two groups of industrial firms (food and auto parts industries) were chosen as case study, and features of regional learning were studied and compared with each other, then, the effect of these features on innovative capacities was studied in all firms.
Methodology
On this basis, prepositions of the research are:
1) There is meaningful relation between regional learning variables in industrial firms of food and auto parts industries in Toos Industrial Township;
2) Regional learning variables influence innovation of food and auto parts industries locating in Toos Industrial Township.
A quantitative method was used to test these prepositions. First, required data for regional learning features and firms’ innovation were collected through half-structured interview with mangers. Then,
the regional learning features of the two studied industries were described and regional learning variables of these firms were compared, then, the effect of these variables on the regional innovation was examined. Collected data were analyzed using t-test for Equality of Means for comparing of groups of firms and correlation and linear regression for examining effect of regional learning on innovation. Statistical analysis was done using SPSS software.
Results and Discussion
Results show that firms are different in some components of regional learning and are equal in the rest. T-test for equality of means confirms the inequality with 90 percent level of significance only in variables of feedback providing and size of firms. The preposition was rejected regarding variables of commercial relations, receiving feedback, horizontal relations, competition among firms, employing local skilled labor, and relation with academic institutional infrastructure. Considering the second preposition, significance of affecting of some regional learning variables such as size of firms, competition among firms, employing local skilled labor and relation with academic institutional infrastructure on the innovation of the firms was confirmed; it was calculated that 44% of varieties of firms innovation was the result of difference in their regional learning variables (correlation coefficient = 0.67).
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta B Std. Error
1 (Constant) .175 .670 .261 .796
Vertical relations -.045 .076 -.085 -.595 .556
Horizontal relations .094 .084 .150 1.122 .270
Size of the firms (number of employees) -.175 .078 -.312 -2.255 .031
Number of Competitor) .235 .085 .396 2.765 .009
Ratio local labor in the total labor .133 .078 .237 1.708 .097
Relation with academic institutions .097 .052 .250 1.856 .072
Providing feedback -.102 .063 -.227 -1.608 .117
Receiving feedback .001 .032 .006 .045 .964

Conclusion
Given the fact that the impact of regional learning variables on innovations of firm was confirmed in the case study, thus, the reinforcement of these characteristics seems to be necessary. Accordingly, since relation with scientific institutes highly influences firms’ innovation in the studied cases, paying especial care on relations of firms and academic institutes and providing necessary institutional infrastructures to strengthen this relation can positively influence innovation of firms locating in Toos Industrial Township. In addition, academic institutions and facilitated relation between them and industrial firms must be taken into consideration in development of third phase of Toos Industrial Township. It was confirmed that smaller firms have more innovative employees; accordingly, firms can add to their products’ competitiveness. Out-sending can make firms more specialized and innovative. Taking into account that the third phase of the Township is under preparation, allocating facilities for small and medium firms can add to innovation in township level and promote its status.
Based on observations, firms locating in the studied Industrial Township (in both groups) had low level of non-zero horizontal relations, which explains meaningful influence of these relations on firms’ innovation. Cooperation among industrial firms – either within official or non-official frameworks – and formation of horizontal relations among them are known as the most influential factors in firms’ innovation. These relations among firms can help their becoming more innovative and consequently more competitive.
Based on the present research, numerous competitors for a firm is an influential factor for its innovation. Thus, homogenizing industrial sites – in a way that variety of producers exist for each stage of production chain – is a useful strategy to improve firms’ innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Knowledge Networks
  • Learning Regions
  • Interactive Learning
  • Innovation
[1] Canals, A., Boisot, M., & MacMillan, I. (2005). Knowledge Management Strategies and Spatial Structure of Geographic Industrial Clusters: A Simulation Approach. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) UOC.
[2] Casanueva, C., Castro, I., & Galan, J. L. (2012). Informational networks and innovation in mature industrial clusters. Journal of Business Research. Vol 66, Issue 5: 603–613.
[3] CEDEFOP. (2007). Learning together for local innovation: promoting learning regions. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
[4] Chapple, K & Montero, S. (2016). From learning to fragile governance: Regional economic development in rural Peru. Journal of Rural Studies. Vol 44: 143-152
[5] Dadashpoor, H., & Saeidi Shirvan, S. (2015). Theoretical Aspects of Learning Regions Theory as a Model to Enhance Innovation in Metropolitan Areas.Tehran. First national conference: Urban planing, urban management, sustainable development. (In Persian)
[6] Dadashpoor, H., & Taghidokht, H. (2011).Role of Intra-Regional Networks in Promoting Innovative Capacities of the Tabriz Metropolitan Region . Social Development & Welfare Planing. Vol 6:175- 202 (In Persian)
[7] Dadashpoor, H. (2009). Industrial clusters, learning, innovation and regional development. Rahbord. Vol 18: 53-72 (In Persian)
[8] Dadashpoor,H. (2011). New theorires and models of clustered regional development. Political & Economic Ettelaat.vol 285:272-285 (In Persian)
[9] Doloreux, D. (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in Society. Vol 24::243-263
[10] Fitjar, R & Rodriguez-Pose, A. (2015). Networking, context and firm-level innovation: Cooperation through the regional filter in Norway. Geoforum. Vol 63: 25- 35
[11] Florida, R. (1995). Toward The Learning Region. Futures. Vol 27(5): 527-536
[12] Hassink, R. (2004). The Learning Region: A Policy Concept to Unlock Regional Economies from Path Dependency?. conference Regionalization of Innovation Policy – Options and Experiences. June 4th-5th
[13] Hooman, H. (2014) Structural Equation Modeling With LISREL Application. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). Tehran. (In Persian)
[14] Jabari Noghabi H & Jabari Noghabi M. (2006). Some notes about the sample size and introducing related software. Neda. Vol 4(2): 13-21(In Persian)
[15] Jiao, H & Jianghua, Zh & Taishan, G & Xielin, L. (2016) The more interactions the better? The moderating effect of the interaction between local producers and users of knowledge on the relationship between R&D investment and regional innovation systems. Technological Forecasting & Social Change. Vol 110: 13-20
[16] Johansson, M., & Westlund, H. (2008). Social Capital Enhancement Through Regional Co-operation: A Study of a Swedish Policy Program. Romanian Regional Science Association,Vol 2: 35-53
[17] Kaplan,S & Grünwald, L & Hirte, G. (2016). The effect of social networks and norms on the inter-regional migration intentions of knowledge-workers: The case of Saxony, Germany. Cities. Vol 55: 61-69
[18] Krätke, S. (2010). Regional Knowledge Networks: A Network Analysis Approach To the Interlinking of Knowledge Resources. European Urban and Regional Studies: 83-97
[19] Kratke, S., & Brandt, A. (2009) January. Knowledge Networks as a Regional Development Resource: A Network Analysis of the Interlinks between Scientific Institutions and Regional Firms in the Metropolitan region of Hanover, Germany. European Planning Studies.vol 17:43-63
[20] Mohammad Karimi, Y., & Behrang, G., & Rasooldasht ,Y (2012). The Study of Effective Factors in Outsourcing Strategic Decisions. Journal of Industrial Management Faculty of Humaities. Vol 19: 25-35 (In Persian)
[21] Morgan, K. (1997). The Learning Region: Institutions,Innovation and Regional Renewal. Regional Studies.Vol 31: 491-503.
[22] Morosini, P. (2004). Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance. World Development. Volume 32, Issue 2: 305-326
[23] Moulaert, F., & Sekia, F. (2003). Territorial Innovation Models: A Critical Survey. Regional Studies.vol 37.3: 289-302
[24] Nategh, M., & Ghalati, R. (2006). Necessity of Clustering for Small and Medium Enterprises. Tadbir. Vol 173: 25-28. (In Persian)
[25] Newlands, D. (2003). The Role Of Universities In Learning Regions. ERSA 2003 congress. Aug 2003
[26] Organisation for Economic Co-operation and Developmen (OECD) report (2001). "Cities and Regions in the New Learning Economy."
[27] Parrilli, M. D., M. J. Aranguren, and M Larrea. (2010) "The Role of Interactive Learning to Close the “Innovation Gap” in SME-Based Local Economies: A Furniture Cluster in the Basque Country and its Key Policy Implications." European Planning Studies.
[28] Rutten, R., & Boekema, F. (2007). The Learning Region. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
[29] Sazabe Shargh Consulting Engineers Co. (2011). Feasibility of Development of Toos Industrial Park (report). (In Persian)
[30] Sennett, J. R. (2000). Innovation and The Spatial Dimensions of Information Capture. London: The Bartlett School of Planning, University College London.
[31] Wolfe, D. A. (2002). Social Capital And Cluster Development In Learning Regions. Toronto: Program on Globalization and Regional Innovation Systems.
[32] Zenker, A. (2008). Innovation, perception and regions: Are perceptions of the environment related to firms' innovation behaviours?.Strasbourg.. Ph.D. thesis. Universite Louis Pasteur.
CAPTCHA Image