نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در دهه‌های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه‌ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان‌بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه‌ای در ایران، روش‌های غیرآماری به‌ویژه روش سهم مکانی، رایج‌ترین روش مورد استفاده برای تهیه جداول منطقه‌ای در ایران به‌حساب می‌آیند. روش سهم مکانی و توابع مختلف آن طی سال‌های اخیر تحول قابل ملاحظه‌ای یافته که جدیدترین مورد آن را می‌توان معرفی تابع SFLQ دانست. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن معرفی پرکاربردترین توابع سهم مکانی (با تأکید بر تابع تازه معرفی‌شده SFLQ)، روشی را جهت ارزیابی عملکرد آن‌ها در منطقه‌ای‌سازی جداول ملی (مطالعه موردی استان یزد) ارائه دهد. بر این اساس، از جدول سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده و عملکرد توابع مختلف سهم مکانی فلگ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد روش‌های FLQ و AFLQ بر اساس معیارهای مختلف سنجش خطای آماری، در تهیه جدول استان یزد دارای عملکرد تقریبا یکسانی هستند. اما روش SFLQ توانسته است تا حدی عملکرد آن‌ها را بهبود دهد. روش SFLQ در محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش‌های اقتصادی استان نیز عملکرد متفاوتی از دو روش دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction and Evaluation of Industry-Specific FLQ Method to Regionalization of National Input-Output Tables: A Case Study of Yazd Province in 2011

نویسندگان [English]

  • zahra nasrollahi
  • Mehran Zarei

Yazd University

چکیده [English]

Introduction
Today, the importance of economic planning and predictions in the development of different countries, especially developing countries, is obvious to anyone. Due to the application of input-output tables in cases such as identification and forecasting the needs of the labor and energy market, analysis of economic structure and its changes, identifying the leading (key) sectors and analyzing intersectoral dependencies, the role of these models in development planning has been highlighted.
In the past decades, introducing the concept of regional planning and applications of the input-output model in this context have led researchers and policy-makers to consider regional input-output tables more seriously. Due to the fact that survey-based method for providing input-output tables is expensive and time-consuming and with regards to the weakness of regional data in Iran, non-survey based methods, especially location quotient (LQ), are the most common methods for providing regional input-output tables in Iran. In recent years, LQ method and its various functions has significantly evolved and SFLQ function has recently been introduced. The aim of this study is introducing the most popular LQ functions (with emphasis on SFLQ) and providing a method for evaluation of their performance in regionalization of national input-output tables (the case study of Yazd province). For this purpose, the national input-output table of parliament research center in 2011 was utilized. Based on empirical studies in this field, flegg location quotient functions, which include FLQ, AFLQ and SFLQ have a significant advantage when estimating regional coefficients compared to other LQ methods. The current study evaluates flegg location quotient functions.

Methodology
Compiling regional input-output tables with the use of LQ methods is done based on two basic principles. Firstly, it is generally true that the smaller the economic area, the more dependent that area’s economy on trade with “outside” areas – transactions that cross the region’s borders – both for sales of regional outputs and purchases of inputs needed for production (Miller & Blair, 2009: 69). Secondly, all LQ methods are based on this assumption that regional and national technologies are identical and that regional trade coefficients differ from national input coefficients to the extent to which goods and services are imported from other regions (Kowalewski, 2015: 242). Given these two points, the role of LQ adjustment coefficient is to take account of a region’s purchases of inputs from other regions in the nation.
An important issue that is challenging to the use of flegg LQ, is the selection of optimal values for the unknown parameter δ in this formulas. In the absence of regional survey-based table, choosing this value is very challenging. In this study, to determine the optimal values of δ and δj in flegg LQ methods and evaluating their performance, the proposed method by Bazzazan et al (2007) has been modified. In this method for each δ value, one regional input-output table will be calculated. Then, the supply-driven Ghosh coefficients will be calculated and using the value added data of the province economic sectors, which is available in the regional accounts of Statistical Center of Iran, the output of each sector will be estimated using the related formulas. In the next step, a value of δ, which minimizes the statistical errors caused by the difference between real and estimated outputs, will be selected as the optimal value.

Results and Discussion
The results of the current study show that based on different statistics, FLQ and AFLQ Methods used to estimate the Yazd province table have similar performance. However, the SFLQ partially improved the performance. Moreover, SFLQ has a different performance when used to calculate forward and backward linkages compared to other methods. In FLQ and AFLQ, the only sector with forward and backward linkages larger than one is "manufacture of chemicals, coke and refined petroleum products". Nevertheless, this sector with an SLQ of .11, is one of the smallest non- specialized sectors in Yazd province. The table derived from the SFLQ method, demonstrates that sectors of "manufacture of rubber and plastics products" and "manufacture of electrical and office machinery", which are specialized sectors in Yazd province (SLQ> 1), have forward and backward linkages larger than one.
The optimal values of δ and δj as expected are very high. Therefore, the optimal value of δ based on all statistics is .999, the maximum value possible. The optimal value of δj is very high for most sectors as well.

Conclusion
It is expensive and time-consuming to produce a table based on a survey of establishments in a particular economy, both at national and regional level. This problem, in addition to the insufficiency of data in Iran has caused the use of location quotient method as a non-survey based method in Iranian Studies. However, few studies have evaluated the performance of these method formulas. The aim of this study was introducing the most popular LQ functions (with emphasis on SFLQ) and evaluation of their performance in regionalization of national input-output tables (the case study of Yazd province). For evaluation of these functions performance, a method based on modification of Bazzazan et al’s (2007) method was presented. The results show that FLQ and AFLQ Methods have a similar performance both in term of estimation of output and calculation of forward and backward linkages, when preparing the input-output table for Yazd province. However, the SFLQ has partially improved their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words
  • Input- output table
  • reginoal input output table
  • AFLQ FLQ
  • SFLQ
1] Azadinejad, A., Esari Arani, A., Jahangard, E. & Naseri, A. (2011). Modifying Adjusted Flag Location Quotient (AFLQ) (A Case Study o Tehran Province), Quartery Journal of Economic Modelling, 6(17), 1-23. (In Persian).
[2] Banouei, A. A. (2005). Compilation of the Yazd Province Input-Output Table and Evaluation of Economic and Social Its Applications, Yazd Management and Planning Organization Publications.
[3] Banouei, A. A., Bazzazan, F. & Karami. M. (2007a). Relationship between Spatial Economic Dimensions and Input-Output Coefficients in Iranian Provinces, Iranian Journal of Economic Research, 8(29), 143-170. (In Persian).
[4] Banouei, A. A., Jelodari Mamaghani, M. & Mohagheghi, M. (2007b). Identification of Key Sectors Based on Modern and Traditional Methods of Demand and Supply Sides, Quartery Journal of Economic Research, 7(1), 1-30. (In Persian).
[5] Banouei, A. A. (2012). Evaluation of the Different Treatments and Methods of Separating Imports with Emphasis on 1381 IOT of Iran, The Journal of Economic Policy, 4(8), 31-72. (In Persian).
[6] Bazzazan, F., Banouei, A. A. & Karami. M. (2007). The Modern Location Quotient Function, Spatial Dimension, and Regional Input-Output Coefficients: The Case of Tehran Province, Journal of Economic Research, 9(31), 27-53. (In Persian).
[7] Flegg, A. T., Webber, C. D., & Elliott, M. V. (1995). On the Appropriate Use of Location Quotients in Generating Regional Input–Output Tables. Regional studies, 29(6), 547-561.‏
[8] Flegg, A. T., & Webber, C. D. (1997). On The Appropriate Use of Location Quotients in Generating Regional Input‐Output Tables: Reply. Regional studies, 31(8), 795-805.‏
[9] Flegg, A. T., & Webber, C. D. (2000). Regional Size, Regional Specialization and the FLQ Formula. Regional Studies, 34(6), 563-569.‏
[10] Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2013). Regional Input–Output Tables and the FLQ Formula: A Case Study Of Finland. Regional studies, 47(5), 703-721.‏
[11] Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2016a). Estimating Regional Input Coefficients and Multipliers: The Use of FLQ is not A Gamble. Regional Studies, 50(2), 310-325.‏
[12] Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2016b). Regionalization and the FLQ Formula: A Study of South Korean Regions . Spatial Economic Analysis (under review).
[13] Kowalewksi, J. (2015). Regionalization of National Input–Output Tables: Empirical Evidence on the Use of the FLQ Formula. Regional Studies, 49(2), 240-250.‏
[14] Kronenberg, T. (2012). Regional Input-Output Models and the Treatment of Imports in the European System of Accounts (ESA). Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 32(2), 175-191.‏
[15] Manresa, A., & Sancho, F. (2013). Supply And Demand Biases in Linear Interindustry Models. Economic Modelling, 33, 94-100.‏
[16] Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge University Press.‏
[17] Valizadeh, A., Sadeghi, N. & Mousavi Nik, S. H. (2015). Statistical Basis of Update the Input-Output Table for 2011 (Second Edition). Iran's Parliament Research Center, Office of Economic Studies, Issue of 13989. (In Persian).
[18] Weber, J. E. (2007). Mathematical Analysis (Business & Economic Application), Translated by Hossein Pourkazemi, Tehran: ,Shahid Beheshti University Publications, Volume two. (In Persian).
[19] Zhao, X., & Choi, S. G. (2015). On the Regionalization Of Input–Output Tables with an Industry-Specific Location Quotient. The Annals of Regional Science, 54(3), 901-926.‏
CAPTCHA Image