مقالات پژوهشی
روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان)

علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ فاطمه کلهری؛ زهرا عبدالمحمدی؛ زهرا ذبیحی؛ سحر محمدکریمی؛ مریم پارسا

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.60689

چکیده
  از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش‌های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای (RIOTs) توسط تحلیل‌گران اقتصاد داده-ستانده منطقه‌ای معرفی شده‌اند. در یک طیف، انواع روش‌های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش‌افزوده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثرات اقتصاد دانش‌بنیان بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( نظریه همگرایی‌های اقتصادی- منطقه‌ای برای کشورهای عضو اکو)

وحید شقاقی شهری

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 24-54

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.61082

چکیده
  همزمان با گسترش بحث جهانی‌شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش‌پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین‌المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. ازاین‌رو، منطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران‌های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی مؤلّفه‌های رقابت‌پذیری سرزمینی در استان‌های کشور با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (F'ANP)

فاطمه محمدی آیدغمیش؛ مجتبی رفیعیان

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 55-85

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.55854

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه‌های رقابت‌پذیری سرزمینی در استان‌های کشور است. در این راستا 24 متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع‌آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، 7 عامل (1) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان‌های ایران (1392-1387)

حبیب انصاری سامانی؛ راضیه داووی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 86-111

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.55656

چکیده
  پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به دلیل ویژگی‌های مطلوب این مالیات در زمینه‌های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست‌گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی‌هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
معرفی و ارزیابی روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) در منطقه‌ای‌سازی جداول داده-ستانده ملی (مطالعه موردی: استان یزد 1390)

زهرا نصراللهی؛ مهران زارعی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 112-140

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.61614

چکیده
  در دهه‌های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه‌ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان‌بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه‌ای در ایران، روش‌های غیرآماری به‌ویژه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای کشور (رویکرد الگوی هکمن دو مرحله‌ای)

صمد حکمتی فرید؛ فهمیده فتاحی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 141-173

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.61643

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر شاخص‌های فناوری بر فقر و شدت آن با استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1393 است؛ ازاین‌رو ابتدا خط فقر نسبی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده و در ادامه تأثیرپذیری شدت فقر و احتمال وقوع فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی‌های خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این ...  بیشتر