نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران

2 امام صادق علیه السلام

چکیده

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیۀ تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در این میان، جامعۀ عشایری کشور علی‌رغم پیشینۀ درخشان در زمینه نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت‌های بالفعل و بالقوۀ متعدد، هم‌اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره‌وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه‌روست که نه‌تنها مانع از آزادسازی ظرفیت‌های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش‌آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن­ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و با رویکرد توازن‌ حق‌مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع‌شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریۀ مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزۀ تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام‌نامۀ تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش‌آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت‌بنیانی، دانش‌بنیانی، مردم‌محوری و رویکرد جهادی، دسته‌بندی و ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Barriers to Nomadic Role in National Production by Right-Based Balance Approach

نویسندگان [English]

  • ali saeedy 1
  • mohammad andalib 2
  • javad kojoori haraj 1

1 imam sadiq university tehran iran

2 imam sadiq university

چکیده [English]

Extended Abstract
 Considering the economic problems in the country and the need to strengthen the economic production based on the internal capacities of the national economy in line with the policies of the Moqavematy economy, identifying and removing barriers of production in various sectors of the economy seems necessary. Meanwhile, the nomadic community of the country, despite its brilliant background in national economy and its actual and potential capacity doesn’t  play a good role in national production.  This society, which is productive in the economy, faces obstacles that have not only prevented the liberation of its capacities to boost national production, but also created some difficulty in the livelihood of nomadics. This paper attempts to identify obstacles in the role of tribes in the national production area and to propose appropriate solutions in accordance with the theory of resistance economics. The research methodology of this paper is based on library and field studies with the right balance approach. Based on this approach, the subject matter, the system of basic issues, the fundamental legal system, and the basic theory of the identified phenomenon, and the field of the duties of each of the responsible bodies, the rule of law are extracted and the role of each pillar will be identified. Finally, barriers of nomadic roles were categorized and presented by six main components of  Moqavematy economy, including endogenous, extroversion, equity, knowledge, people, and Jihadi approach.
Methodology
In this research, the methodology of "right-based balance" is used to identify the barriers of nomadic roles in national production. The goal of right-based balance is to recognize the rights of the various components of a phenomenon in order to create the fields of balanced growth.
Based on this methodology, first by considering different aspects of the object, we will get a relatively comprehensive understanding from it. Then, the structure of basic problems of the phenomenon is extracted. After that, by analyzing the aspects of the subject as well as referring to the laws, the legal structure of the phenomenon is extracted. Next step, the basic theory of the phenomenon is explained. Finally, the role of each relevant responsible will be identified (Zaribaf et al., 2015: 172-173).
Results
At the end of the research, we present relatively brief answers to the main question using the findings of the research in accordance with the theory of Moqavematy economy and its six main components:
Endogenous:
Reviving talent
Create new talent
Extraversion:
Reduce surplus of production
Lack of security
Lack of economic insight
Knowledge base:
Vacuuming of native science and technology
Disadvantage of production
Justice based:
Unbalanced growth of the nomadic economy
Unfulfilled rights of nomadic
People based:
Participating in production
Consumption at a sufficient level
Jihad approach:
Lack of Jihadi spirits in nomadic people
Lack of Jihadi management in government agencies responsible for nomadic affairs
Conclusion
Generally, due to the existing barriers and legal structure of nomadic production, the following tasks can be identified for each of the components involved in nomadic role in national production:
Nomadics’ role: Identification of internal capacities of nomadics and Trying to be self-sufficient.
NGO of Nomadic’s role: Organizing nomadics for solving problems and pursuing rights.
Government: Servicing in order to remove deprivation and guide nomadics to self-sufficiency as well as preparing context for nomadics to play role in solving the Country’s problems.
Supreme Council Of nomadics and Provincial council: Coordinating between central and local agencies to solve nomadic's problems.
Parliament: Approving and monitoring the laws and budgets in order to remove deprivation and guide nomadics to self-sufficiency as well as preparing context for nomadics to play role in solving the Country’s problems.
Judiciary: Investigating and prosecuting the perpetrators of the nomadics rights.
Basij: Protecting from nomadic’s revolutionary identities and Enabling them to protect the Islamic Revolution.
Police:Securing nomadic’s and contributing them in securing the country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashayer's
  • resistance economy
  • national production
  • right balance
Afshar Sistani, Iraj. (1987). An Introduction to Recognition of Tribes and Nomsdics of Iran, Publisher: Author (in Persian)
Amanollahi Baharvand, Skandar. (1991). Nomadation in Iran; A Study on Tribes and Comadic, Tehran: Agah (in Persian)
Arranging Regulation of Nomadics. (2005). Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of Iran (in Persian)
Blokabashi, Ali. (2010). Tribe Community in Iran, Tehran: Office of Cultural Studies (in Persian)
Dissatisfaction of Malekshahi Nomadics from Lack of Attention to Their Problems. (2017). Dana News Agency, News ID: 1100027 (in Persian)
Habibian, Seyyed Hamid, Mehrabi, Ali Akbar, Arzani, Hossein and Shaukat Fadaei, Mohsen. (2004). Review and Compare the Production Situation and Exploitation of Summer Ranges between Nomads Have been Settled Voluntarily in Dasht-e Bokan (Fars). The Journal of Iranian Natural Resources, No. 1 (in Persian)
Hasani, Mojtaba and Kojoori, Javad. (2016). Moqavematy Economy and Holy Defense: A Study of the Experience of Holy Defense and Its Results for Moqavematy Economy, Tehran: Sadid (in Persian)
Ivanov, M.S. (1976). Modern History of Iran, Translation: Tizabi, Hooshang, Tehran: Slooj (in Persian)
Jehle, Geoffrey A. & Reny, Philip J. (2000). Advanced Macroeconomic Theory, Addison Wesley, Second Eddition
Kiawand, Aziz. (1989). Government, Politics and Nomadics; from Qajar to now, Nomads Publications (in Persian)
Kojoori, Javad. (2016). Advantage Theory and Economic Threats of Balanced Growth & Development, The Magazine of Economic Defense, No. 19 (in Persian)
Lamton, A.K.S. (1966). Owner and Farmer in Iran, Translation: Amiri, Manouchehr, Translating and Publishing Agency (in Persian)
Maqsoudi, Hamid Reza and Saeedi, Ali. (2014). The Project for Formation of Economic Resistance Nuclears, Research Institutation of Basics and Native Economic Models, Internal Publication. (in Persian)
Movahhed, Abdullah. (2015). Barriers to Nomadic Role in National Production, The Magazine of Economic Defense, No. 7 (in Persian)
Nick Kholq, Ali Akbar. (2004). The Sociology of Nomads of Iran, Iran National Journal, No. 3 (in Persian)
Pourian, Mansour. (2017). %95 of Necessary Stock for Country to Produce Meat Is Provided from Nomadic Stock, Ayaronline News Agency (in Persian)
Romer, David. (2012). Advanced Macroeconomics, University of California, Berkeley, Forth edition
Saeedi, Ali. (2017). Bases and Components of Resistance in Economy, Comprehensive Scientific Base of Qasd (in Persian)
Saeedi, Ali, Qorbani, Abdolazim and Safavi Pour, Seyyed Mohammad Ali. (2014). Explaining the Good Model of Jihadi Movements of Basij in Realization of Knowledge-Based Economy, Tehran: National Congress of Moqavematy economy (in Persian)
Safinezhad, Javad. (1996). Central tribes of Iran, Tehran: Amir Kabir (in Persian)
Salah, Mehdi and Nemati, Mohammad Ali. (2016). The Results of Nomadic Residing Plan on the social, economic and cultural life of Lorestan (1923 to 1933). Jurnal of Historical Researches of Iran and Islam, No. 19 (in Persian)
Supreme Leader's Remarks in a Large Crowd of Bojnourd People. (2012). Ayatollah Khamenei's Information Center (in Persian)
Supreme Leader's Remarks in Razavi Holy Shrine. (2015). Ayatollah Khamenei's Information Center (in Persian)
Supreme Leader's Remarks in the Meeting of Explaining Moqavematy Economy Strategies. (2013). Ayatollah Khamenei's Information Center (in Persian)
Tavakoli, Ali, Rouhani, Ali Akbar, Platonism, Mohammad Reza, Nakhaee, Nozar and Hajizadeh, Effat. (2007). The Attitude and Practice of Kerman Tribesmen According to Their Current Beliefs about Health Care in 2003, Hormozgan Medical Journal, No. 2 (in Persian)
What is Rangeland Note?. (2017). Department of Natural Resources and Watershed of West Azarbaijan (in Persian)
Zaribaf, Seyyed Mehdi, Nasekhian, Ali Akbar and Saeedi, Ali. (2015). Justice as a Method: The Methodological Approache to Islamic Economy, Journal of Islamic Economics Studies, No. 15
CAPTCHA Image