نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 رازی کرمانشاه

3 رازی

چکیده

مدل تصمیم گیری‌ چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان‌ها محروم و 24 درصد آن‌ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه‌ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته‌اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه‌ای" معرفی شده که استان‌ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه‌ای تفکیک شده‌اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه‌جاری (حجم دولت)، هزینه‌ عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study Regional Development in the Third to Eleventh (1981-2013) Governments in Iran

نویسندگان [English]

  • abas azadi 1
  • sohrab delangizan 2
  • ali falahati 3

1 razi

2 razi

3 razi

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction:
That inequality in the allocation of material resources by governments across regions, other than marginalizing distributive justice, causes many social and economic problems that create other abnormalities in society. Among the abnormalities that could be due to the lack of balanced development are the emergence and increase of poverty, unemployment, infrastructure and service failures, environmental threats, and demographic misconceptions (Rafeeian, 2012:2). The main goals and objectives of the present paper are to rank the provinces based on development and allocation of funds aspects in the third to eleventh governments, measurement and separation of three budgets; total, developmental, current (volume of government) in the development of regions. Therefore, to policymaking in the direction of regional equilibrium, the effects of each will be obtained in the form of regression models and also, it will be determined which provinces have been able to develop further due to the relative share of the budget (budget efficiency in development). It is possible to achieve this by adjusting the allocation budgets of the provinces in order to regulate balanced development in the regions. Among the other factors studied in the current paper are the application of regional planning model and effective management approach in regional development. For developed and undeveloped provinces, efficient management is more important for allocating budgets.
Methodology
The present paper was conducted in two stages. In the first stage, the available data for the variables studied were collected in the statistical journal. After sorting and categorizing data for regional equilibrium, 21 indicators and 151 sub-indicators were formed. A matrix of 31 * 21 was obtained after forming the provinces and then the whole country matrices. Later, by weighing each of the indicators according to the Delphi method, the ranking was obtained from the level of development of the provinces of the country in the TOPSIS software environment. To complete this section, using the cluster model, and according to the degree of enjoyment and deprivation of provinces, they were classified into 6 different groups. Also, at this stage, the ranking of budget allocations in the period considered for the provinces was also obtained and efficient provinces were also identified according to the development and budget of the provinces and the budget efficiency indicator in development. In addition, according to the "Regional Development Planning" model, the provinces were divided into two levels of developed and deprived provinces in terms of thirst in budget and effective management or mismanagement, and budget saturation.
In the second stage, based on the existence of three variables, namely total budget, development budget, current budget (government volume), whose annual data were extracted from the Statistical Centre for each provinces, three simple regression models were formed. With the help of Eviews software, in the form of a data panel model, for each of the variables mentioned above, a coefficient of development was obtained and the effect of each variable was measured on the basis of its development.
Results and discussion
The software output from the TOPSIS model indicated that Tehran and Ilam provinces were the most developed and least-favored provinces in the country, respectively. Also, in this section, an estimate of the average provincial budget allocation was made. In this regard, the provinces of Tehran and Semnan were placed at the top and at the end of the table, respectively. Also, in the case of regional development, by forming a cluster model, the provinces were classified in six clusters: the most developed cluster with only Tehran province; the developed cluster,, the relatively developed cluster, the relatively deprived cluster, the deprived cluster, with 3, 4, 5, and 17 provinces respectively while the very deprived cluster  had only Ilam province. Therefore, it can be said that approximately 74% of the provinces in the second half of the clusters were among the deprived provinces and 26% of the provinces were among the developed provinces.
In the second part of the research, according to the development index extracted for the provinces, the other 3 variables: "total budget", "development budget" and "government volume (current budget)" were introduced and then their effects on development were measured by three independent regression models.
The development budget had a higher positive effect on development than the overall budget, while the volume of government had a negative and reverse effect on development. In other words, with rising costs, development continued to decline. Therefore, it can be stated that in Iran, the lower the current costs and government volume, the higher the indicators of development. Another significant point in this research is the 10-fold and positive effect of developmental budget to the total budget and the 12-fold negative and reverse effects of increasing the volume of government volume to the total budget on development.
 
Conclusion
The present study shows that development in Iran has been distributed in an unbalanced way. The effect of various factors on the development of provinces has also been different. Some provinces have been more affected by the developmental budget and macro-provincial efficient management. Moreover, by increasing the volume of government, the development has slowed down.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • regional economy
  • Regional development
  • the Tenth Government
  • Decentralization Multi-dimensional Decision Making
[1] Azadi. (2018). Political Economy: The Rate of Political Influence on Regional Development in Iran ", Ph.D. Thesis. Razi University of Kermanshah, Faculty of Social Sciences. (in Persian)
[2] A.azadi, s.delangizan, a.falahati (2019) . The Political Influence Coefficient of the Provinces in the Tenth State in Iran. Iranian economic review, Vol. 23, No. 2, 2019. pp. 399-415.
[3] A. Eskandari, S. Hosseini. (2010). Provincial ranking in terms of economic and social indicators. Planning and Budget Magazine. No. 49 and 50(in Persian).
A. Souri. (2015). Advanced econometrics with application of Stata 12 and Ioviz 8. Volume II. Farhangshenasi Publications. (in Persian).
[4] Moaradi. (2013). Application of Ioviz 8 in econometrics. Jahad Daneshgahi Publications. Tehran Branch. (in Persian).
[5] Mossalanejad. (2015). Political Economy; Principles, Functions and Processes. First Edition. Tehran University Press. (in Persian).
[6] Zarabi, M. Izadi. (2013). An Analysis of the Regional Development of the Provinces of the Country. Sceintific Journal of Spatial Planning. Third Year. No. 1. (in Persian).
[7] Conteras, R(2004), " How The Concept of Development Got Started", Boston: University of Law Center For International Finance Development E-Book.
[8] G.Hafiznia. (2002). An Introduction to the Research Method in the Humanities. 7th Edition. Samt Publications. (in Persian).
[9] H. Mirshojaeeianhosseini, F. Rahbar. (2012). Quantitative Analysis of the Political Economy Pattern of the Provincial Budget Allocation in Iran. Economic Research Papers, 9th Edition. No.17. PP. 107-138. (in Persian).
[10] Ebrahimzadeh, M. Eskandarisani. (2010). Application of factor analysis in explaining the spatial pattern of urban and regional development in Iran. Journal of Geography and Development, No. 17, pp. 7-28. (in Persian).
[11] John R.logan & Harvey L.Molotch(1990). “ urban fortunes, the political economy of place” university of california press, berkeley los angeles London.
[12] Tavakolinia, (2012). Regional Inequalities in Iran. Journal of Environment, No. 18. (in Persian).
[13] Farajirad, G. Kazemian, R. Eftekhari. (2013). Pathology of Regional Development Policies in Iran from the Perspective of Institutional Approach, Management and Development Process.Volume 26, Issue 2(in Persian).
[14] Kalantari. (2013). Regional Planning and Development (Theories and Techniques). Khoshbin Publications. First Edition. (in Persian).
[15] K. Ziari, S. Ranjbarchi, K. Sharkhkamal. (2010). Reviewing and ranking the developmental level of cities in Khorasan Razavi using Topsis Technique. Human Geography Research, No. 72, pp. 17-30(in Persian).
[16] Lees, N, 2010, Inequality as an Obstacle to World Political Community and Global Social Justice, Oxford University, Paper to be Presented at the SGIR 7th Annual Conference on International Relations, Sweden, September 9-11th 2010.
[17] Albero. (2011). Global Age: Sociology of the phenomenon of globalization. Translated by N. Salarzadeh Amiri. Azadandishan Publications. Tehran(in Persian).
[18] Asgharpour. (2015). Multi-criteria decisions. Tehran University Publications, Fourteenth Edition(in Persian).
[19] M. Rafeeian, M. Shali. (2012). Spatial analysis of Tehran's developmental level by segments of urban areas, Planning and Space Design. 4. (in Persian).
[20] M. Sabaghkermani. (2013). Regional economics (theory and models). Yaran Publications. (in Persian).
[21] M. Masoud. (2007). Economic liberty and social justice in the collection of economics and social justice. Ney Publications. pp. 81-106. (in Persian).
[22] Noorbakhsh F. (2003) Human Development and Regional Disparities in India [Online].; Available from: URL https://dspace.gla.ac.uk/bitstream/1905/339/1/2003_12%5B1%5D.pdf/.
[23] Pike, A., Rodriguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2006). Local and regional development. London: Rutledge. pp. 3-122.
[24] Rawls, John. 1971. A thwory o f Justice. Cambridge, Mass: Harvard univer sity press.
[25] Resende, Guilherme Mendes (2012) Essays on spatial scope of regional economic development in Brazil. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE).
[26] Soares JO, Lourenco Marques MM, Ferreira Monteiro CM. A multivariate methodology to uncover regional disparities: A contribution to improve European Union and governmental decisions. European Journal of Operational Research 2003; 145(1): 121-35.
[27] Sarrafi, Mozaffar. (2000). Basis of Regional Development, Management and planning Organization, Iran (in Persian).
[28] Stohr, w. (1975).Regional Development; Experiences and Prospects in Latin America, the hage, Mtuton.
[29] Todes. H. 2001. A the use of spatial framework in reginal development in South Africa, Regional studies, vol 35.
[30] T. Parizadi, H. Mirzadeh. (2018). Regional Development in Iran with Distributed Justice Approach. Journal of Geographic Sciences Research. No. 50, pp. 179-198(in Persian).
[31] World Trande Qrganization, (2008), " International Trade Statistics 2008", Geneva: WTO.
[32] Wang, X. and Triantaphyllou, E., (2008), Ranking irregularities whenevaluating alternatives by using some ELECTRE methods, Omega, No.36, pp. 45 – 63.
[33] Wilkinson R, Kater P.2006, Income Inequality and population health: Areviw and explanation of the evidence. Social Sience & Medicine, 62, pp 1768-1784.
CAPTCHA Image