نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محیط‌زیست یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولت­ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط‌زیست شده است. ازآنجایی‌که آلودگی محیط‌زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادی­های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست‌محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه‌بندی عملکرد سال‌های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست‌محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص‌های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی‌های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده­های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می‌دهد که شاخص‌های حکمرانی خوب، آزادی‌های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد زیست‌محیطی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Good Governance and Political-Civil Liberties Indices on Environmental Performance Index (EPI): An Analysis of 101 Countries Worldwide

نویسندگان [English]

  • Ali Pourali
  • Mohammad Ali Falahi
  • Ali Akbar Naji Meidani

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Introduction
 The environment over the past few decades has been one of the main and most important concerns of human societies. Hence, in recent years, the quality of the environment has become very important. The main objective of this paper is to study the impact of good governance and political-civil liberties indicators on the average of the Environmental Performance Index (EPI) over 101 countries during 2005-2015. The EPI index is chosen because it can represent the three dimensions of environmental quality, namely water, air, and soil. We focus on two objectives: on the one hand a reduction in the environmental stresses to human health, and on the other hand the protection of ecosystems and natural resources. Among the institutional-political indices, good governance and political and civil liberties are chosen because of their combination and inclusiveness.
Theoretical framework
 The environmental performance of a country is generally influenced by numerous factors. The literature on environmental sustainability has focused on several routes through which environmental performance could be affected. In the existing literature to explain how the economic factors affect the environmental performance, various theories such as the Kuznets Environmental Curve for the relationship between the per capita income level of a country and its environmental quality, Pollution Haven Hypothesis- the potential for environmental degradation in a country due to trade links and market failure due to externality and production and supply of public goods as a confirmation of government intervention, are used. Thus, based on the aforementioned theories and the literature review, among economic variables, per capita GDP, trade openness, and government economic policies (government investment) were selected. Among the institutional and social indexes, the good governance index and the human development index were selected because of their combination and inclusiveness.
Methodology
 In this study, we take the environmental performance variable as dependent variable, GDP per capita and trade openness as control variables, and the overall and combined index of good governance and its six dimensions (namely, control of corruption, voice and accountability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, political stability and absence of violence and political-civil liberties index) as independent variables, are used. Using different tests of panel data indicates that the one-side constant effects model was selected. Finally, due to the existence of heteroscedasticity and serial correlation based on the relevant tests, the GLS method was used. 
Results and discussion
 The main results from the empirical analysis show that governance and political-civil liberties indicators are strongly and directly related to the EPI policy. Broadly speaking, the coefficients of GDP per capita (YP), trade openness (TR), political-civil liberties (CL), good governance (GG), government effectiveness (GE), and rule of law (RL) are statistically significant and positive and support the theory. The significant positive effect of GDP per capita and negative significant effect of quadratic GDP per capita on environmental performance support Kuznets Hypothesis. This study categorizes the share of each component of good governance index on the environmental performance in the selected countries. The results show that YP, TR, CL, GG, GE, and RL contributes to EPI 0.58, 0.015, 2.9, 6, 2.5 AND 5.3 respectively. Therefore, by one unit improvement in YP, TR, CL, GG, GE, and RL the environmental performance will be about 0.58, 0.015, 2.9, 6, 2.5 and 5.3 points better.
Conclusions and suggestions
 The findings obtained in this research have increased our knowledge of the EPI, through obtaining a picture of the environmental situation on a global level. Regarding the economic variable GDP and TR, our findings allow us to affirm that a higher level of good governance (especially rule of law) and political-civil liberties are strongly linked to the environmental performance of the countries. Therefore, planners and policymakers in selected countries should focus on the variables mentioned above which have more effects on the improvement of environmental performance. This finding leads us to posit an open topic for future research, which should include from a multivariate perspective more variables that may influence countries’ environmental performance, such as, technological development, research and innovation, and industrial structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • Political and Civil Liberties
  • Environmental Performance
  • Panel Data Model
  • Selected Countries
[1] Abelinde C. B. (2012). Human Development and Country Governance as Determinats of Environmental Performance. International Journal of Information Technology and Business Management, 7(1), 44-52.
[2] Acaravci, A., & Ozturk, I. (2010). On the Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth in Europe. Energy, 35(12), 5412-5420.
[3] Agheli, L., Sadeghi, H., & Asvar, A. (2014). The Impact of Democracy on Environmental Pollution: Evidence from Selected Oil Exporters. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2(11), 21-40. (In Persian).
[4] Agras, J., & Chapman, D. (1999). A Dynamic Approach to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis. Ecological Economics, 28(2), 267-277.
[5] Alam, M. S., & Kabir, M. N. (2013). Economic Growth and Environmental Sustainability: Empirical Evidence from East and South-East Asia. International Journal of Economics and Finance, 5(2), 86-97.
[6] Alizadeh, S., & Bayat, M. (2016). The Effect of Good Governance on the Environment in Middle-Income Countries. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology, Special Issue 2(18), 501-513. (In Persian).
[7] Al-Mulali, U., Weng-Wai, C., Sheau-Ting, L., & Mohammed, A. H. (2015). Investigating the Environmental Kuznets Curve (EKC) Hypothesis by Utilizing the Ecological Footprint as an Indicator of Environmental Degradation. Ecological Indicators, 48, 315-323.
[8] Antweiler, W., Copeland, B. R., & Taylor, M. S. (2001). Is Free Trade Good for the Environment? American Economic Review, 91(4), 877-908.
[9] Asghari, M., Mehri, S., & Esmaili, A. (2014). The Role of Corruption and Foreign Direct Investment in the Quality of the Environment. Quarterly, Journal of the Economic Development Research, 14(4), 131-149. (In Persian).
[10] Bagherzadeh, A., & Ahangari, L. (2014). Investigate the Relationship Between Good Governance and Environmental Pollution (Air Pollution) in Selected Countries. International E-Conference on Green Economics. (In Persian).
[11] Bernard, J., & Mandal, S. K. (2016). The Impact of Trade Openness on Environmental Quality: An Empirical Analysis of Emerging and Developing Economies. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 203, 195-208.
[12] Bernauer, T., & Koubi, V. (2009). Effects of Political Institutions on Air Quality. Ecological Economics, 68(5), 1355-1365.
[13] Bhattarai, M., & Hammig, M. (2001). Institutions and the Environmental Kuznets Curve for Deforestation: A Crosscountry Aanalysis for Latin America, Africa and Asia. World Development, 29(6), 995-1010.
[14] Biswas, A. K., Farzanegan, M. R., & Thum, M. (2012). Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence. Ecological Economics, 75, 114-125.
[15] Carlsson, F., & Lundström, S. (2003). The Effects of Economic and Political Freedom on CO2 Emissions. Working Papers in Economics 29, Department of Economics, School of Economics and Commercial Law, Göteborg University.
[16] Castiglione, C., Infante, D., & Smirnova, J. (2012). Rule of Law and the Environmental Kuznets Curve: Evidence for Carbon Emissions, International Journal of Sustainable Economy, Inderscience Enterprises Ltd, 4(3), 254-269.
[17] Chakraborty, D., & Mukherjee, S. (2010). The Relationship Between Trade, Investment and Environment some Empirical Findings. Foreign Trade Review, 45(2), 3-37.
[18] Chang, N. (2012). The Empirical Relationship between Openness and Environmental Pollution in China. Journal of Environmental Planning and Management, 55(6), 783-796.
[19] Cole, M. A., Rayner, A. J., & Bates, J. M. (1997). The Environmental Kuznets Curve: An Empirical Analysis. Environment and Development Economics, 2(4), 401-416.
[20] Congleton, R. D. (1992). Political institutions and pollution Control. The Review of Economics and Statistics, 74(3), 412-421.
[21] Copeland, B. R., & Taylor, M. S. (2004). Trade, Growth, and the Environment. Journal of Economic Literature, 42(1), 7-71.
[22] Culas, R. J. (2007). Deforestation and the Environmental Kuznets Curve: An Institutional Perspective. Ecological Economics, 61(2-3), 429-437.
[23] Dadgar, Y., & Nazari, R. (2016). The Impact of Good Governance on Environmental Pollution in South West Asian Countries. Iranian Journal of Economic Studies, 5(1), 49-63. (In Persian).
[24] Damania, R., Fredriksson, P. G., & List, J. A. (2003). Trade Liberalization, Corruption, and Environmental Policy Formation: Theory and Evidence. Journal of Environmental Economics and Management, 46(3), 490-512.
[25] Dasgupta, S., & De Cian, E. (2016). Institutions and the Environment: Existing Evidence and Future Directions (No. 41.2016). Nota di Lavoro, Fondazione Eni Enrico Mattei.
[26] Dasgupta, P., & Mäler, K.-G. (1995). Poverty, Institutions, and the Environmental Resource-Base. Handbook of Development Economics, 3, 2371-2463.
[27] Deacon, Robert T. 1999. “The Political Economy of Environment-Development Relationships: A Preliminary Framework,” Mimeo, Department of Economics, University of California, Santa Barbara.
[28] Dinda, S., Coondoo, D., & Pal, M. (2000). Air Quality and Economic Growth: An Empirical Study. Ecological Economics, 34(3), 409-423.
[29] Drosdowski, T. (2006). On the Link Between Democracy and Environment. Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät.
[30] Duit, A. (2005). Understanding Environmental Performance of States: An Institution Centered Approach and Some Difficulties. Qog Working Paper Series, 7.
[31] Duwel, A. (2010). Democracy and the Environment: The Visibility Factor.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1582299, 1-35.
[32] Esty, Daniel C., & Porter, Michael E. 2005. “National Environmental Performance: An Empirical Analysis of Policy Results and Determinants” in Environment and Development Economics 10 (4): 391-434.
[33] Esty, D., Levy, M., Kim, C., de Sherbinin, A., Srebotnjak, T., & Mara, V. (2008). Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Cent. Environ. Law Policy.
[34] Farzin, Y. H., & Bond, C. A. (2006). Democracy and Environmental Quality. Journal of Development Economics, 81(1), 213-235.
[35] Ferrantino, M. J., & Linkins, L. A. (1999). The Effect of Global Trade Liberalization on Toxic Emissions in Industry. Weltwirtschaftliches Archiv, 135(1), 128-155.
[36] Frankel, J. A., & Rose, A. K. (2005). Is Trade Good or Bad for the Environment? Sorting out the Causality. Review of Economics and Statistics, 87(1), 85-91.
[37] Freedom House (1994). Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties. New York.
[38] Friedl, B., & Getzner, M. (2003). Determinants of CO2 Emissions in a Small Open Economy. Ecological Economics, 45(1), 133-148.
[39] Gallagher, K. P., & Thacker, S. C. (2008). Democracy, Income, and Environmental Quality. PERI Working Papers, 124. Boston University.
[40] Grether, J. M., Mathys, N. A., & de Melo, J. (2007). Is Trade Bad for the Environment? Decomposing World-Wide SO2 Emissions 1990-2000. Discussion Paper, University of Geneva.
[41] Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic Growth and the Environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.
[42] Gunton, T., & Calbick, K. S. (2010). The Maple Leaf in the OECD: Canada's Environmental Performance. David Suzuki Foundation.
[43] Hakimi, A., & Hamdi, H. (2016). Trade liberalization, FDI Inflows, Environmental Quality and Economic Growth: A Comparative Analysis between Tunisia and Morocco. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 1445-1456.
[44] Halkos, G., Sundström, A., & Tzeremes, N. (2013). Environmental Performance and Quality of Governance: A Non-parametric Analysis of the NUTS 1-Regions in France, Germany and the UK, MPRA Paper No. 48890.
[45] Harati, J., Taghizadeh, H. & Amini, T. (2015). Investigating the Impacts of Trade and Political Variables on Environmental Performance Index: A Dynaminc Panel Analysis. The Journal of Economic Policy, 14(7), 129-157. (In Persian).
[46] Harman, J. (2005). The Relationship Between Good Governance and Environmental Compliance and Enforcement. Paper presented at the INECE 7th Conference Proceedings. Available at: www. inece. org/conference/7/Vol 2/08_Harman. pdf.
[47] Jafari Samimi, A., Esmaeili Erami, A., & Mehnatfar Y. (2010). Environmental Performance Index and Economic Growth: Evidence from Some Developing Countries. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(8), 3098-3102.
[48] Jafari. Samimi, A. & Ahmadpour, S. M. (2011). An Investigation of the Relationship between Environmental Performance Index and Economic Growth in Developed Countries. Quarterly Journal of Energy and Environmental Economics, 1(1), 55-72. (In Persian)
[49] Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220-246.
[50] Kelaher, Available M., Sabanovic, H., La Brooy, C., Lock, M., Lusher, D., & Brown, L. (2014). Does more Equitable Governance Lead to more Equitable Health Care? A Case Study Based on the Implementation of Health Reform in Aboriginal Health Australia. Social Science & Medicine,123, 278-286.
[51] Kelleher, D., Kim, G.-S., & Chang, Y.-J. (2009). Do Differences in Political Institutions Explain Differences in Environmental Policy Performance across Countries? Paper presented at the APPAM-KDI International Conference on Environmental Policy (Seoul, 11-13 June).
[52] Kohler, M. (2013). CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade: A South African Perspective. Energy Policy, 63, 1042-1050.
[53] Lantz, V., & Feng, Q. (2006). Assessing Income, Population, and Technology Impacts on CO2 Emissions in Canada: Where's the EKC? Ecological Economics, 57(2), 229-238.
[54] Lee, S. H., & Thiel, M. (2017). Relations between GDP Growth and Environmental Performance Using Latent Growth Curve Model Applied for Environmental Kuznets Curve. International Journal of Sustainable Economy, 9(2), 87-104.
[55] Leitao, A. (2010). Corruption and the Environmental Kuznets Curve: Empirical Sulfur. Ecological Economics, 69(11), 2191-2201.
[56] Li, Q., & Reuveny, R. (2006). Democracy and Environmental Degradation. International Studies Quarterly, 50(4), 935-956.
[57] Lopez, R. (1997). Environmental Externalities in Traditional Agriculture and the Impact of Trade Liberalization: The Case of Ghana. Journal of Development Economics, 53(1), 17-39.
[58] Lopez, R., & Mitra, S. (2000). Corruption, Pollution, and the Kuznets Environment Curve. Journal of Environmental Economics and Management, 40(2), 137-150.
[59] Luzzati, T., & Orsini, M. (2009). Investigating the Eenergy-Environmental Kuznets Curve. Energy, 34(3), 291-300.
[60] Lv, Z. (2017). The Effect of Democracy on CO2 Emissions in Emerging Countries: Does the Level of Income Matter? Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 900-906.
[61] Midlarsky, M. I. (1998). Democracy and the Environment: An Empirical Assessment. Journal of Peace Research, 35(3), 341-361.
[62] Morrison, A. (2009). Democracy and the Environment: The Visibility Factor. Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference, The Palmer House Hilton, Chicago, IL.
[63] Pajooian, J. & Lashkaryzadeh, M. (2010). An Investigation of The Effective Factors on the Relationship Between Economic Growth and Environmental Quality. Quarterly Journal of Iranian Economic Researches, Fourteenth, 42(14), 169-188. (In Persian)
[64] Payne, R. A. (1995). Freedom and the Environment. Journal of democracy, 6(3), 41-55.
[65] Richmond, A. K., & Kaufmann, R. K. (2006). Is there a Turning Point in the Relationship between Income and Energy Use and/or Carbon Emissions?. Ecological Economics, 56(2), 176-189.
[66] Rothstein, B. 2011. The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. Chicago: University of Chicago Press.
[67] Scruggs, L. (2003). Sustaining abundance: Environmental performance in industrial democracies. Cambridge University Press.
[68] Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162.
[69] Shafik, N. (1994). Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis. Oxford Economic Papers, 757-773.
[70] Shahabadi, A., Safaee, M. & Karimi. Mehr, M. (2014). Comparison of the Effect of Governance Index on Environmental Performance of Developed Countries of the G7 and Selected Countries of the OPEC Membership in the Time Period (2000-2012). International E-Conference on Green Economics. (In Persian).
[71] Shahbaz, M., Hye, Q. M. A., Tiwari, A. K., & Leitão, N. C. (2013). Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 109-121.
[72] Sjöstedt, M., & Jagers, S. C. (2014). Democracy and the Environment Revisited: The Case of African Fisheries. Marine Policy, 43, 143-148.
[73] Strutt, A., & Anderson, K. (2000). Will Trade Liberalization Harm the Environment? The Case of Indonesia to 2020. Environmental and Resource Economics, 17(3), 203-232.
[74] Thompson, A. (2014). Environmental Kuznets Curve for Water Pollution: The Case of Bborder Countries. Modern Economy, 5(01), 66-69.
[75] Tamazian, A., & Rao, B. B. (2010) Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies. Energy Economics, 32(1), 137-145.
[76] Welsch, H. (2004). Corruption, growth, and the environment: a cross-country analysis. Environment and Development Economics, 9(5), 663-693.
[77] Wingqvist, G., Drakenberg, O., Slunge, D., Sjöstedt, M., & Ekbom, A. (2012). The Role of Governance for Improved Environmental Outcomes. Swedish Environmental Protection Agency, Report, 6514.
[78] Wu, W. L. (2017). Institutional Quality and Air Pollution: International Evidence. International Journal of Business and Economics, 16(1), 49-74.
[79] You, W. H., Zhu, H. M., Yu, K., & Peng, C. (2015). Democracy, financial openness, and global carbon dioxide emissions: heterogeneity across existing emission levels. World Development, 66, 189-207.
CAPTCHA Image