نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نظر به اهمیت مسائل زیست‌محیطی، کشورها نه‌تنها تلاش می­کنند به اهداف اقتصادی برسند بلکه می­کوشند آسیب­های زیست‌محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. لزوم تحقق این امر بدون اطلاع از رابطه فعالیت­های اقتصادی با آلودگی محیط‌زیستی میسر نیست. لذا در پژوهش حاضر رابطه بین انتشار گاز کربنیک، تولید ناخالص داخلی و شدت آلودگی برای 9 کشور در سه سطح متفاوت توسعه با استفاده از مدل 3GR در دوره زمانی 2000 تا 2016 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین نرخ انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی رابطه خطی مستقیم ولی بین نرخ رشد شدت آلودگی و رشد اقتصادی رابطه معکوس در مدل وجود دارد. همچنین طبق نتایج، کشورهای کمتر توسعه‌یافته از نظر ارزش معادل نرخ رشد اقتصادی در جایگاه بالاتری نسبت به سایر کشورها قرار دارند و کشورهای توسعه یافته در پایین­ترین جایگاه می­باشند. نتایج عوامل مؤثر بر انتشار گاز کربنیک نشان داد که رشد اقتصادی (ED) عامل مؤثر در گسترش آلودگی در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه­یافته است؛ درحالی‌که شدت آلودگی عامل اصلی گسترش آلودگی در کشورهای توسعه­یافته است. اثرات رشد اقتصادی و شدت آلودگی به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار گاز کربنیک (PE)، در کشور­های توسعه یافته تقریباً به یک اندازه است اما مقادیر آنها در کشور­های درحال‌توسعه و کمتر توسعه یافته تفاوت قابل‌توجهی دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between the Carbon Dioxide Emissions, Economic Growth, and Pollution Intensity in Different Levels of Development Countries (by using 3GR model)

نویسندگان [English]

 • Mohhamad reza lotfalipour 1
 • emad kazemzadeh 2

1 Professor of Economics Ferdowsi University of Mashhad

2 PhD student of Economics Ferdowsi university of Mashhad

چکیده [English]

Introduction
One of the major and urgent challenges in the global dimension is energy supply for sustainable development, air pollution, and climate change due to the emission of pollutant gases from fossil fuels (e.g, coal, oil, and gas) for use in production. Various goods and services are produced and eventually lead to global warming (Adams, 2006). Studies of greenhouse gas production indicate that in the course of economic development, the emission of gases such as methane and nitrous oxide have played far less of a greenhouse effect over the past 60 years. It also has a longer life span than the other greenhouse gases in the atmosphere. This makes climate change and pollution caused by increased carbon emissions more important than other greenhouse gases (IEA, 2009).
Theoretical framework
In the Kuznets curve, there is an inverse relationship between environmental degradation and economic growth, meaning that per capita income increases at early growth, then decreases as per capita income reaches a threshold (Jafari Samimi & Mohamadi Khayare., 2012). Many studies have used the Cobb-Douglas production function to analyze the relationship between pollution spread and economic growth (Amri, 2016; Zhixin & Xin, 2011; Saidi & Hammami, 2015). Economic activity generates income and wealth, but neglecting environmental considerations and the excessive use of natural resources and the release of pollutions during economic growth have a negative impact on the environment. Accordingly, it can be argued that the causal link between income level and environmental quality is not necessarily one-way from income to environmental quality and can have a two-way effect (Pigou, 1920).
Methodology
In this study, we introduce the 3GR model and its components, which illustrate the trilateral relationships between carbon emissions, GDP, and pollution intensity, and explain their dual correlation in terms of growth rate.
            (1)
where  and is equivalent to the value of carbon emissions from GDP and the pollution intensity, respectively.  is annually GDP.  is pollution intensity annually. In addition,  is an unknown function that points to the interactive effect on carbon emissions. In order to directly compare the effect of carbon dioxide emissions, their absolute contribution to the pollution emission is calculated by equations 2, 3 and 4.
(2)
        (3)
       (4)
 
Results and Discussion
Based on Equations 2 to 4, the absolute contribution of GDP, pollution intensity and their interactive effect on carbon emissions is shown in Table 1.
 
Table 1: Absolute share (in percent) of pollutant emission components (PE)

countries


     Developed countries


   Developing countries


Less developed countries
Portugal


Denmark


Germany


Indonesia


Turkey


Iran


Ethiopia


Uganda


Angola 

48.1


46.59


45.75


57.42


56.98


57.38


61.93


78.61


62.58 

51.91


52.99


54.15


37.95


41.47


35.66


23.55


16.06


29.66 

0.07


0.42


0.08


4.63


2.55


6.96


14.51


5.32


7.75

       Source: Research Results
 
Since the effect of ED for all developing and less developed countries is over 50%, so is the major factor in the changes in carbon emissions (PE). But in developed countries, the main cause of changes in carbon emissions is the pollution intensity (PI) because it is the most prevalent factor. The interactive effects of GDP and the pollution intensity for these countries range from 1 to 7 percent. Whereas Turkey's interactive share is the lowest among the least developed countries and is closer to the developed countries, but the interactive effect for Iran is close to 7%, which is similar to the least developed countries.
 
Conclusion and Suggestions
The results show that based on the 3GR model there is a direct relationship between carbon emission rate and economic growth rate or carbon emission rate and pollution intensity growth rate, while the relationship between pollution intensity growth rate and economic growth rate in selected countries when their equivalent value is constant, is inverse. The value equivalent to the rate of economic growth in developed countries is lower than in other countries. However, for the pollution intensity growth rate this relationship is inverse. The results also show that economic growth factors and pollution intensity in developed countries are approximately equal, but the share of economic growth rate in greenhouse gas emissions in developing and less developed countries is higher than pollution intensity. Also, the interactive effect between economic growth and pollution intensity introduced in the model as an unknown factor (which may be political, cultural, or social) is more common in less developed and developing countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model 3GR
 • Pollutants emission
 • economic production
 • Pollutants intensity
 1. Acaravci, A. & Ozturk, I. (2010) On the Relationship between Energy Consumption, Co2 Emissions and Economic Growth in Europe; Energy, 35 (12): 5412-20.
 2. Adams W. M. (2006), "The Future of Sustainability Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century", Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January 2006.
 3. Alle omran,roya; panahi, hossein;kabiri Zahra (1392), The Study of Relationship between Economic Growth, CO2 Emissions, Energy Consumption and Employment Ratio in Iran, journal of Geography and planning, Volume 17, Issue 45,pp:1-26. (in Persian)
 4. Amri F. The relationship amongst energy consumption, foreign direct investment and output in developed and developing Countries. Renew Sustain Energy Rev2016;64:694–702
 5. Antonakakis N, Chatziantoniou I, Filis G. Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: an ethical dilemma. Renew Sustain Energy Rev 2017;68:808–24.
 6. Apergis, N. (2016). Environmental Kuznets curves: new evidence on both panel and country-level CO2 emissions. Energy Economics, 54, 263-271
 7. AsongU, Simplice; Montasser , Ghassen EI & Hassen Toumi (2015), Testing the relationships between energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in 24 African countries: a panel ARDL approach.
 8. Balali,hamid; zani, omid; yosefi, ali (1392), The Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution in Oil Sector with Emphasis on Oil Price Volatility: Case Study of Iran,the journal of planning and budgeting, volume 18,issue 3, pp: 49-64. (in Persian)
 9. Behbodi, davood; fallahi, firoz; barghi goldani, esmail (1389), The Economical and Social Factors Effecting on CO2 Emission in Iran,journal of economic research, Volume 45, Issue 1,pp:1-17. (in Persian)
 10. Carbon Dioxide Emission and Income: a Temporal Analysis of Cross-Country Distributional Patterns, Ecological Economics, 65, 375-385.
 11. Chaabouni.s., & Saidi, K., (2017), "The dynamic links between carbon dioxide (CO2) emissions, health spending and GDP growth: A case study for 51 countries", Environmental Research, Volume 158, pp: 137- 144.
 12. Coondoo D., Dinda, S. (2008), Carbon Dioxide Emission and Income: a Temporal Analysis of Cross-Country Distributional Patterns, Ecological Economics, 65, 375-385.
 13. Cowan, w. n., & Chang, T., & Lotz, R.L., & Gupta, R., (2014), The nexus of electricity consumption, economic growth and CO2 emissions in the BRICS countries, Energy Policy, Volume 66, pp: 356-368.
 14. Dagher L, Yacoubian T.(2012), The causal relationship between energy consumption and economic growth in Lebanon. Energy Policy;50:795–801.
 15. Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, 49, PP. 431-455.
 16. Ekins, P. 1997, The Kuznets Curve for the Environmental and Economic Growth: Examining the Evidence, Environment and Plannig, 29: 805- 830.
 17. Ghosh, S. (2010), " Examining carbon emissions economic growth nexus for India: A multivariate cointegration approach", Energy policy, 38(6), 3008-3014.
 18. Grossman, G.M. Kruger A.G. (1991), Environmenta impacts of a North American free trade agreement. Working paper,3914.
 19. Hatzigeorgiou, Emmanouil, Heracles Polatidis and Dias Haralambopoulos. (2011), "CO2 emissions, GDP and energy intensity: A multivariate cointegration and causality analysis for Greece, 1977-2007", applied Energy, 88, no. 4: 1377-1385.
 20. Jafari samimi, ahmad; mohamadi khayare, Mohsen (1393), Short run and Long run Relationship among CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth: New Evidence from Iran,the economic research, Volume 14, Issue 2, pp: 1-20. (in Persian)
 21. Kumar, Aviral, (2011). “Energy Consumption, CO2 Emission and Economic Growth: A Revisit of the Evidence India”. Applied Econometrics and International Development Vol. 11-2 (2011).
 22. Lee CC, Chang CP. Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data. Resour Energy Econ2008;30(1):50–65.
 23. Lotfalipour, mohamad reza; falahi, mohamad ali; bastam, morteza (1391), The Environmental Issues and Forecasting of Carbon Dioxide Emissions in Iran Economy, quarterly journal of applied economics studies,volume 3, pp:81-109. (in Persian)
 24. Mahdavi adeli, mohamad hosein; ghanbari, alireza1392), CO2 Emissions, GDP and Energy Consumption: a Multivariate Cointegration and Causality Analysis for Iran, Volume 3, Issue 9, pp: 217-237. (in Persian)
 25. Mohamadbagheri, Azam (1389), An Assessment of the Short and Long-Run Relationship between Economic Growth، Energy Consumption and CO2 Emission in Iran, Quarterly Energy Economics Review,volume 27,pp:101-129. (in Persian)
 26. Muro K.( 2013), A note on the three-sector cobb–douglas GDP function. Econ Model;31:18–21.
 27. Nikuegbal, Ali Akbar ; Akhtari ,Azadeh; Amini Esfidvajani, Mahbobe; Attar Kashani, Maryam (1391), Co2Emission Growth, Energy Consumption Growth and GDP Growth Reviewing the Casual Relationship using Dynamic Panel Estimation (DPE),volume 33, pp:169-197. (in Persian)
 28. Poor kazemi, mohhamad hosein; ebrahimi, iylnaz (1387), Examining Environmental Kuznets Curve in Middle EAST, economic research, volume 34,pp:57-71. (in Persian)
 29. Sadeghi, seeid kamal; mosavian, seeid Mehdi (1393), Carbon Emissions, Energy Consumption and GDP per Capita Nexus in Iran: Causality Analysis Using Maximum Entropy Bootstrap, journal of Iranian energy economic, Volume 3, pp: 91-116. (in Persian)
 30. Saidi K, Hammami S. (2015), The impact of energy consumption and CO2 emissions on economic growth: fresh evidence from dynamic simultaneous-equations models. Sustain Cities Soc;14:178–86.
 31. Selden, T.M. Song, D.Q. 1994, Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emission, Environmental Economics and Management, 27: 147- 162.
 32. Shahbaz, m., Mahalik, M.K., & Shah, S. H., & Sato, J. R., (2016), Time- varying analysis of CO2 emissions, energy consumption, and economic growth nexus: Statistical experience in next 11 countries, Energy Policy, Volume 98, pp: 33-48.
 33. Wang, C., and Liao, H. 2014. The fluctuations of China’s energy intensity: Biased technical change. Appl. Energy, 135:407–414.
 34. Zhang J, Zhang LY, Zhang JM, Deng SH, Zhang YZ, Li YW, et al.(2016), Theoretical relationship between energy consumption and economic output. Energy Sources Part B: Econ Plan Policy;11(7):643–50.
 35. Zhang ZX, Ren X. (2011), Causal relationships between energy consumption and economicgrowth. Energy Procedia;5:2065–71.
CAPTCHA Image