نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران، گروه اقتصاد

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

رشد نامتوازن منطقه­ای و عوامل اثرگذار بر آن، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می­شود. در پژوهش حاضر پس از بررسی نابرابری منطقه­ای با توجه به اثرات سرریز در استان­ها، به ارزیابی تأثیر عوامل محیطی و سیاسی بر آن طی سال­های 1385 تا 1394 پرداخته‌شده است. اندازه­گیری شاخص نابرابری ضریب تغییرات وزنی-جمعیتی (PW-CV)، نشان می­دهد که استان­های ایران طی دوره زمانی پژوهش، رشد بسیار نابرابری داشته­اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیون خودهمبستگی و جزء خطای فضایی (SARAR) حاکی از وابستگی فضایی شدید در بین استان­هاست؛ به‌گونه‌ای که شاخص نابرابری هر استان­ با ضریب تقریبی 45% تحت تأثیر نابرابری اقتصادی استان­های مجاور قرار دارد. در تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر نابرابری منطقه­ای؛ توسعه شهری، منابع آبی و گردشگری رابطه منفی با نابرابری استان­ها دارد و با افزایش هر یک از این عوامل شاخص نابرابری استان­ها کاهش خواهد یافت؛ اما استان­های مذهبی و دارای مناطق تجاری تأثیر مثبت بر نابرابری اقتصادی دارند و درنتیجه در این استان­ها شاخص نابرابری بزرگ‌تر است. نتایج برآورد تأثیر متغیرهای سیاسی بر نابرابری منطقه­ای نشان می­دهد که هرچه استان­ها تولید ناخالص داخلی بیشتری داشته باشند، شاخص نابرابری بزرگ‌تری خواهند داشت و هرچه اندازه دولت در استان­ها بزرگ‌تر باشد نابرابری اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش سهم هزینه­های آموزش از بودجه استان­ها نابرابری منطقه­ای را افزایش خواهد داد و استان­هایی که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن‌ها بیشتر است، نابرابری اقتصادی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Analyses of Regional Inequality with Emphasis on Environmental and Political Factors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Eskandari Ata 1
  • nader mehregan 2
  • Alireza Pourfaraj 3
  • Saeed Karimi Petanlar 3

1 Graduated PhD in Public Economics, Department of Economics, University of Mazandaran

2 Professor of Economics, Department of Economics, Buali Sina University

3 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran

چکیده [English]

Introduction
Regional unbalanced growth and the factors affecting it are one of the most important economic issues in developing countries. One of the characteristics of developing countries is the presence of significant regional inequalities. The existence of this phenomenon is one of the main impediments to balanced development in these countries. One of its specific consequences is the creation of inequalities and the consolidation and expansion of deprivation. Inequality alongside widespread poverty can provide grounds for public discontent and thus be one of the concerns of socio-economic policymakers. Considering the importance of balanced regional development in the country and the environmental-spatial potentials and political characteristics of the provinces, this study considers the effects of environmental and political factors on the distribution of inequality in provinces of Iran, considering the neighborhood effects.
 
Theoretical framework
Environmental differences play a decisive role in the distribution of regional inequality. At the early stage of economic development, environmental conditions are one of the most determining factors. For example, favorable environmental conditions are often the basis for rapid growth in developing countries. Although the effects of environmental conditions on regional development at higher levels are less pronounced, the specific functions of these factors are still unknown in many countries. In economic literature, several environmental factors influence and are influenced by the distribution of regional inequality. Variables such as cities with coastal boundaries, commercial areas, tourism, water resources, railways, border areas and urban development are among the areas considered in regional studies. Modern governments, unwittingly or unwillingly, engage in various economic policies such as monetary policy, fiscal policy, and commercial policy. Applying these policies shift interests and the pattern of income distribution and create winners and losers across different segments and groups of society, thereby changing regional inequalities.
 
Methodology
Spatial inequality refers to situations in which different spatial or geographical units of some variables are at different levels. In the present study, after investigating the regional inequality with regard to the effects of spillover in the provinces, an assessment of the environmental and political factors on it during 2006 to 2015 has been examined. The explanatory variables were compiled according to the purpose of the study, based on environmental and political factors that cause regional imbalances and also according to the statistical constraints of the country. According to the theoretical foundations, identifying variables in previous studies as well as statistical feasibility in the country, from three models has been used to investigate the impact of environmental and political factors on regional inequality.
The variables used include urban index, dummy variable for business areas, tourist and religious centers, the logarithm of GDP, ratio of government expenditure to GDP, Ratio of education cost to the government expenditure and the members of parliament.
 
Results and discussion
The evaluation of Population-Weighted Coefficient of Variation (PW-CV) indices show that Iranian provinces during the research period have been very inadequate. The results of estimating Spatial Autoregressive with Autoregressive Error (SARAR) regression models indicate a strong spatial dependence among the provinces. So that the inequality index of each province with an approximate coefficient of 45% is affected by the economic inequality in neighborhood provinces. In the analysis of environmental factors affecting regional inequality; urban development, water resources and tourism have a negative relationship with provinces' inequality and as each of these factors increases, the inequality index of the provinces will decrease. But religious and commercial provinces have a positive impact on economic inequality; as a result, inequalities are higher in these provinces. Results of the estimation of the impact of political variables on regional inequality show that the provinces with a more gross domestic product, have a higher inequality index. Moreover, the larger the size of the government in the provinces, the more economic inequality. Also, increasing the share of education costs from provincial budgets increase regional inequality and in the provinces where the number of members of parliament is higher, there are more economic inequalities.
 
Conclusions and suggestions
According to the results of the present study, the importance of the distribution of inequality in different provinces and the effects of neighborhoods with regard to environmental and political factors are overemphasized. Governments and trusted entities in different areas can be more successful in delivering social justice and reducing regional inequalities by designing and implementing management policies tailored to each province's environmental and political potentials. Managing water resources, paying attention to tourism, controlling suburbs in big and religious cities, and implementing income redistribution policies are some of the policies that can be implemented in environmental and operational areas. Reducing government tenure and administrative bureaucracy are also some of the factors that will be effective in reducing regional inequalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Inequality
  • Environmental
  • Political
  • Iran Provinces
  • Spatial Econometrics
 
[1]     Abouoori, A., Mafakheri, Z., Seiami. A, E. (2011). Welfare Status of Urban and Rural Households of Provinces During Second and Third Education Program. Journal of Applied Economics. 6: 49-66. (in Persian)
[2]     Anselin, L., Le Gallo, J., Jayet, H. (2008). Spatial Panel Econometrics the Econometrics of Panel Data. (pp. 625-660): Springer.
[3]     Arabi, M., Khodaparast, M. (2014). Comparison of Social Welfare, Income Distribution and Poverty Measures of Rural Households in North Khorasan Province and Country over 2005-2011. Journal of Rural Development Strategies. 2: 35-50. (in Persian)
[4]     Bahmani, M., Jamshidnejad, A., Ansari, L. S. (2013). Investigating the Factors Affecting the Energy Consumption of the Household Sector in the Provinces of Iran. Journal of Energy Economics Studies. 10(42): 161-181. (in Persian)
[5]     Baltagi, B., Egger, P., Pfaffermayr, M. (2013). A Generalized Spatial Panel Data Model with Random Effects. Econometric Reviews, 32: 650–685.
[6]     Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. J. Polit. Econ. 100 (2): 223–251.
[7]     Besely, T. (2004). The New Political Economy, Keynes Lecture at the British Academy. Available at http:// econ. Lse.ac.uk/ staff/ tbesley/ papers/ keyneslecturetext. Pdf.
[8]     Capello, R. (2015). Regional Economics. United Kingdom: Routledge.
[9]     Dadashpour, H., Alizadeh, B., Madani, B. (2011). Investigation and Analysis of Development Trend and Spatial Inequalities in West Azarbaijan Provinces. Journal of Social Sciences. 53: 173-208. (in Persian)
[10] Delangizan, S., Goli, Y., Goli, Y. (2017). Measuring the Inequality of Economic Growth of Provinces and Investigating their Growth Convergence (Spatial Econometric Approach). Journal of Economic Growth and Development Research. 7(28): 83-98. (in Persian)
[11] Demurger, S., et al. (2001). Geography, Economic Policy and Regional Development in China. Forthcoming in Asian Economic Papers, 1(1): 146-197.
[12] Dollar D., Kraay, D. (2000). Growth is Good for the Poor. Development Research Group Papers. Washington, DC, World Bank.
[14] Elhorst J. Paul. (2014). Spatial Econometrics; From Cross- Sectional Data to Spatial Panels. Springer Briefs in Regional Sciences.
[15] Ficher, M., Getis, A. (2010). Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
[16] Fujita, M.,  Thisse, J.F. (1996). Economics of Agglomeration. CEPR discussion paper, 1344.
[17] Gilak, H. M., Saadati, K. (2013). Distribution of General Education Expenditure in Iran by Benefit Analysis Method. Journal Research and Economic Policies. 21(66): 5-22. (in Persian)
[18] Kanbur, R., Venables, A. j. (2005). Spatial Inequality and Development. Oxford: Oxford University Press.
[19] Kasraei, E. (2004). Theory of Convergence, Spatial Dependence and Regional Growth. Journal of Economic Research. 77: 27-64. (in Persian)
[20] Khaleghi, S., Bazazan, F., Madani, SH. (2015). The Impact of Climate Change on Agricultural Production and the Iranian Economy (Social Accounting Matrix Approach). Agricultural Economics Research. 7(1): 113-135. (in Persian)
[21] Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(1991), 483–99.
[22] Lall, S.V., Chakravorty, S. (2005). Industrial Location and Spatial Inequality: Theory and Evidence from India. Review of Development Economics, 9(1): 47-68.
[23] Lessman, C. (2014). Spatial Inequality and Development-Is there an Inverted-U Relationship? Journal of Development Economics, 106, 35-51.
[24] Li, G., Fang, C. (2013). Analyzing the Multi-Mechanism of Regional Inequality in China. The Annals of Regional Science, 52(1): 155-182.
[25] Lotfi, S., Shabani, M. (2013). Providing an Integrated Model for Ranking Regional Development Case Study: Mazandaran Province Health Sector. Journal of Geosciences Applied Research. 28: 7-30. (in Persian)
[26] Mahmoudzadeh, M., Elmi, S. (2012). Inequality and Economic Growth in Iranian Provinces. Journal Research and Economic Policies. 64: 131-148. (in Persian)
[27] McCombie, J.S.L., Spreafico M.R.M., Xu. S. (2015). Productivity Growth, Spatial Inequality and Returns to Scale: The Case of the Cities of the Province of Jiangsu, China. University of Cambridge and is at the Institute of Economic Policy, CCEPP WP03-15.
[28] Mehrara, M., Mohamadian, M. (2015). Investigating the Effective Factors on Income Distribution in Iran by Bayesian Econometric Approach. Iranian Journal of Economic Research. 61: 83-116. (in Persian)
[29] Mehregan, N., Fetros, M. H., Gholizadeh, A., Teimouri, Y. (2016). Estimating Industry Spatial Concentration and Factors Affecting it among Iranian Provinces. Journal of Economic Modeling Research. 24: 8-40. (in Persian)
[30] Millo, G. (2014). Maximum likelihood Estimation of Spatially and Serially Correlated Panels with Random Effects. Computational Statistics and Data Analysis, 71: 914-933.
[31] Mohammadi, J., Abdoli, A., Fathi, B. M. (2012). Investigating the level of Development of Lorestan Provinces by Dividing Housing and Infrastructure, Agriculture and Industry Sectors. Journal of Geosciences Applied Research. 25: 127-150. (in Persian)
[32] P.Kyriacou, A., Roca-Sagales, O. (2014). Regional disparities and government quality: Redistributive conflict crowds out good government. Spatial Economic Analysis, 9(2): 183-201.
[33] Porter, M.E. (1998). The Adam Smith Address: Location, Clusters, and the new Microeconomics of Competition. Business Economics, 33(1): 7-133.
[34] Sala-i-Martin, X. (1996). Regional Cohesion: evidence and theories of Regional Growth and convergence. Eur. Econ. Rev. 40 (6): 1325–1352.
[35] Shahikitash, M., Kazemzadeh, E. (2014). Measuring Spatial Concentration and Regional Inequality in Health Infrastructures (Nonparametric Approach). Regional Economic and Development Studies. 10: 57-80. (in Persian)
[36] Shaw, J.S. (2007). Public Choice Theory. The Concise Encyclopedia of Economics, available at http:// www. Econlib. Org/library/ Enc/ Public Choice Theory. Html.
[37] Stern, D., Common, MS., Barbier, EB. (1996). Economic growth and environmental degradation: the environmental Kuznets curve and sustainable development. World development, 24(7): 1151-1160.
[38] Wooldridge, J. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT press.
[39] Yao, S., Zhang, Z., Feng, G. (2005). Rural-urban and regional inequality in output, income and consumption in China under economic reforms. Journal of Economic Studies, 32: 4 – 24.
CAPTCHA Image