نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

گروسمن در زمینه تقاضای بهداشت و سلامت (1972) فرض می‌کند اعضای خانوار با ترکیب دو نهاده مراقبت‌های پزشکی و زمان به تولید کالای سلامتی می‌پردازند و تحصیلات به عنوان یک متغیر محیطی، بازده سرمایه‌گذاری در سلامت را با استفاده از نهاده‌های مذکور افزایش می‌دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره 1396-1393 مرکز آمار برای خانوارهای شهری و رگرسیون کوانتیل، اثر تحصیلات بر هزینه‌های سلامتی مورد برآورد قرار می‌گیرد و درنهایت با استفاده از روش تجزیه بِلِیز مِلی (2006) اثر کل و مستقیم تحصیلات بر هزینه‌های مذکور بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند اثر تحصیلات بالاتر بر هزینه‌های سلامتی در اکثر چندک­ها یا کوانتیل­ها مثبت است. به­ویژه این اثر برای تحصیلات بالاتر همسران و همچنین کوانتیل­های بالای هزینه‌های سلامتی، به مراتب قوی‌تر است. به‌طور مثال در کوانتیل بالا هزینه‌های سلامتی، تحصیلات دکترا سبب افزایش 97 درصدی مخارج سلامتی نسبت به خانوار بی‌سواد می‌شود. اثر مذکور در کوانتیل­های پایین هزینه سلامتی 22/0 است. نتایج روش تجزیه بِلِیز مِلی حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم تحصیلات بر هزینه‌های سلامتی قوی بوده و در کوانتیل­های پایین هزینه‌های سلامتی حتی بیشتر از کوانتیل‌های بالا است. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب جینی و مقایسه کوانتیل­های مختلف، نشان می‌دهد نابرابری هزینه‌های سلامتی (پرداخت از جیب) به مراتب بیشتر از نابرابری هزینه‌های کل است. اثر بیمه‌ها در کوانتیل پایین هزینه‌های سلامتی قوی و معنی‌دار است. همچنین طرح تحول سلامت در کوانتیل‌های پایین هزینه‌های بهداشت و درمان موفق بوده است. لذا توسعه مراقبت‌های مدیریت شده همراه با افزایش مراقبت‌های هزینه اثربخش به ویژه در کوانتیل­های بالای هزینه‌های سلامتی با هدف کاهش هزینه‌های پرداخت از جیب برای گروه‌های مذکور سودمند است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Education on Iranian Households Health Care Spending

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mehrara 1
 • Maryam Farshchi 2

1 Professor of economics, University of Tehran

2 Ph.D. Student of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Introduction
 Providing health is one of the most important economic necessities to ensure a healthy and efficient employee. Improving households’ health leads to human development and increases labor productivity. Education as one of the important development factors causes increased job skills, productivity, and economic growth. Both health and education affect economic development, so in this study, the relationship between these two is examined. In recent decades various theoretical and practical studies have been done and a wide range of variables, including household education, have been introduced as factors that affecting household health.
Theoretical framework
 Grossman (1972) study on health demand extends the function of household production for health and assumes that households combine inputs of medical care and time to produce health. Education as an environmental variable increases the efficiency in health production. In this context, the contribution of education to enhanced efficiency in health production has several implications for health care spending. For example, more highly educated individuals and families can economize on their use of medical care, and correspondingly, their spending to produce or restore a given level of health. However, since increased education enhances the returns to healthy days, individuals and families have an incentive to increase their investments in health and potentially, their spending on medical care. Finally, in deciding between inputs of time and medical care in health production, more highly educated households with higher opportunity costs of time and who are likely to have health insurance may seek to economize on inputs of time in health production and as a result, increase their use of medical care and incur additional health care spending.
 
Methodology
 The association between households’ education and family health care spending in urban families is examined by using data from 2014 to 2017 Iranian survey of household income and expenses. For this purpose, the quantile regression estimation and Melly (2006) decomposition method have been used. In addition, to measure inequality, health care costs, and total household expenditures in different quantiles are compared. Health costs are also analyzed separately by couples' education level.
Results and Discussion
 The results show, by holding family income and insurance status constant, the effect of higher education on health spending in most quantiles is positive. In particular, this effect is much stronger for spouses with higher education as well as for higher-health care expenditure quantiles. For example, in the high quantile of health care expenditure, Ph.D. education increases 97 percent of households’ health spending than illiterate households. This effect in the lower quantiles of health care expenditure is 0.22. The results of the Melly decomposition method show that the effect of education on health costs (from the channel of variables such as income and insurance) known as the characteristic effect was strong and in the low quantiles of the health care expenditure are even higher than high quantiles.
The results of the Gini index and comparing different quantiles show that inequality of health costs (out of pocket) is more than the inequality of total costs. For example, the total cost of 0.75 quantile is about 1.7 times the 0.50 quantile, while this ratio is 4.5 times the health care costs. The effect of insurance on the low quantiles of health costs has strong and significant. Therefore, the moral hazard for this group of households (who are probability looking for prescription drugs expenses) is confirmed. But there was no evidence of moral hazard for high quantities of health care costs (possibly corresponding to hospital and emergency costs). In addition, the reducing effect of household employment and sport activities in most health costs quantiles are obvious. Studies have shown that health plan has been successful in lower quintiles of health care costs but it has had little effect on reducing the cost of health in high quintiles and paying out of pocket.
Conclusion and Suggestions
 The development of managed care along with increased cost-effective care, especially in high health-care quantiles, is beneficial for these groups in reducing out-of-pocket costs. Techniques that benefit from the interaction of education and health can be planned and implemented according to the direct effect of education on the health of households as well as its indirect effect through the insurance and income channel so that the mentioned strategies lead to the promotion of community health. Furthermore, the results indicate that increased education leads to increased health expenditures and improved household health. As a result, by providing more opportunities to continue education, especially for undergraduate study groups, which are mostly in the low-income group, we will see the optimal allocation of resources for community health and human development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Expenditures
 • Education
 • Iranian Urban Households
 • Quantile regression
 • Blaise Melly decomposition
 • Behboudi, D., Bastan, F., Feshari, M. (2011). The Relationship between Per Capita Health Expenditure & Per Capita GDP (A Case Study of Low & Middle Income Countries). Economic Modeling. 5 (3): 81 – 96.
 • Hosseininasab, S.E., Varahrami V. 2010.Deteminant factors on household healthcare expenditures in Yazd, Iran. Journal of health administration. 13(40): 73 – 79.
 • Raeispour, A., Pajooyan, J. (2014). A Survey on Public Health Expenditure Investment Effects to Economic Growth & Productivity in Iran: A Regional Approach. The Journal of Planning and Budgeting. 18 (4):43-68.
 • Sadeghi, S.K., Motafekker Azad, M., Jalilpour, S. (2014). Investigating Main Determinants of Private Healthcare Expenditure and Their Effects between Different Income Levels in Asian Countries. The Journal of Social Welfare. 14 (53) :55-75.
 • Savojipour, S., Assari Arani, A., Agheli, , Hassanzadeh, A. (2018). The Determinants of Urban Families’ Health Expenditure.  10(19): 25-52.
 • Statistical Yearbook. (1393-1396). Statistical Center of Iran: Iran, Tehran.

 

References (in English)

 • Barcellos, S.H., Carvalho Patrick Turley, L.S. (2019) Distributional effects of education on health. NBER Working Paper. 25898.
 • Becchetti, L., Pierluigi, C,. Pisani, F. (2018). Education, health and subjective wellbeing in Europe. Applied Economics. 50(12):1362-1377.
 • Chernozhukov, V.,   Hong, H.  (2002). Three-Step Censored Quantile Regression and Extramarital Affairs. Journal of the American Statistical Association. 97: 872-882.
 • Fonseca, R., Michaud, p., Zheng, Y. (2020). The effect of education on health: evidence from national compulsory schooling reforms. Journal of Spanish Economic Association.11: 83-103
 • Goldman, D.P.,   Smith, J.P. (2002). Can patient self-management help explain the SES health gradient?. Proceedings of the National Academy of Sciences. 99:10929–34.
 • Greene, WH. (2002).Econometric Analysis. Fifth edition. New Jersey. Prentice Hall.
 • Grossman, M. (1972). The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation. New York: Columbia University Press for the NBER.
 • Grossman, M.,  Kaestner, R.(1997) .Effects of Education on Health In The Social Benefits of Education, edited by  Behman,J.R.,  Stacey,N.,  Arbor,  A. University of Michigan Press.69-123.
 • Grossman, M. (2000). The human capital model. In Handbook of health economics. Edited by. Culyer, A., Newhouse, J. Amsterdam: Elsevier. 1A: 348–407.
 • Grossman, M. (2015). The relationship between health and schooling: What_s new? NBER Working Paper: 21.
 • Hammond, C. (2003). How education makes us healthy. London Review of Education. 1:61–78.
 • Hannum, E., Buchmann, C. 2006. Global Educational Expansion and Socio-Economic Development: An Assessment of Findings from the Social Sciences. In Educating All Children: A Global Agenda, ed. Cohen, J., Bloom, D., Malin, M. Cambridge, MA: TheMIT Press.
 • Jalan, J., Ravallion, M. (2003). Does Piped Water Reduce Diarrhea for Children in Rural India? Journal of Econometrics. 112(1): 153–73.
 • Koenker, R. , Bassett, G. J. (1978). Regression quantiles. Econometrica. 46 (1): 33-50.
 • Koenker, R. W., Hallok, K. F. (2001). Quantile regression: An introduction. Journal of Economic Perspectives. 15 (4): 143-156.
 • Lleras-Muney, A., Glied, S. (2008). Health inequality, education and medical innovation. Demography. 45: 741–61.
 • Machado, J. A., Mata, J. (2005). Counterfactual decomposition of changes in wage distribution using quantile regression. Journal of Applied Econometrics. 20: 445-465.
 • Melly, B. (2005). Decomposition of differences in distribution using quantile regression. Labor Economics. 12: 577-90.
 • Melly, B. (2006). Estimation of counterfactual distributions using quantile regression. Mimeo, Swiss Institute for International Economics and Applied Economic Research (SIAW), University of St. Gallen.
 • Tansel, A., Karaoglan, D. (2014).  Health Behaviors and Education in Turkey. IZA. 8262.

 

CAPTCHA Image