نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بجنورد

چکیده

افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو به یکی از مهم‌ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن و کیفیت محیط زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر آزادی اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن (به عنوان متغیر جایگزین برای کیفیت محیط زیست) در کشورهای اوپک (شامل ایران) طی دوره زمانی 1996-2014 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل-ARDL است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که آزادی اقتصادی تأثیر منفی روی انتشار دی اکسید کربن (یا به عبارت دیگر، تأثیر مثبت روی کیفیت محیط زیست) در کشورهای عضو اوپک دارد و منحنی کوزنتس در این کشورها تأیید نشد.  

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Freedom on Environmental Quality in OPEC Countries (with using Panel-ARDL Approach)

نویسندگان [English]

  • Roohollah Babaki
  • Behnam Elyaspour

University of Bojnord

چکیده [English]

Increasing concentrations of carbon dioxide in the atmosphere has become one of the most important issues in the world. This increase has persuaded many economic researchers to empirically examine the factors that influence emissions and environmental quality. One of the variables affecting carbon dioxide emissions is the economic freedom that has been ignored in many studies. Therefore, this study aims to investigate the effect of economic freedom on carbon dioxide emissions (as an alternative variable for environmental quality) in OPEC countries (including Iran) over the period 1996-2014 using panel-ARDL econometric model. The results show that economic freedom has a negative effect on carbon dioxide emissions (or in other words, positive impact on environmental quality) in OPEC member countries and the Kuznets curve is not confirmed in these countries.