نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه فردوسی

چکیده

یکی از محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه‌ریزی بخشی به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیتها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه می‌تواند برای برنامه‌ریزان اقتصادی و منطقه‌ای در تنظیم برنامه‌های توسعه اقتصادی سودمند باشد.
هدف این مقاله بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های کشور و همچنین نقش شهرنشینی بر سرعت همگرایی استان‌هاست. برای این منظور، ابتدا همگرایی )بتا( رشد اقتصادی استان‌های ایران در طی سال‌های 1384 تا 1398 با استفاده از مدل پانل فضایی برآورد شده، سپس به نقش شهرنشینی در سرعت همگرایی استان‌ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش، نشان می‌دهد با توجه به اینکه رشد اقتصادی استان‌های کشور دارای اثرات فضایی و مکانی بوده و رشد هر استان متاثر از استان‌های مجاور نیز است. از اینرو همگرایی فضایی از نوع بتا بین استان‌های کشور تایید می‌شود. همچنین شهرنشینی یکی از متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی استان‌ها است و اثر فضایی آن به لحاظ آماری معنی‌دار بوده و باعث افزایش سرعت همگرایی اقتصادی استان‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Spatial Spillover Effects of Urbanization on the Convergence of Iranian Provinces (beta Spatial Convergence)

نویسندگان [English]

  • mohamad ali shabani 1
  • mahmood Hooshmand 2
  • Ali Akbar Naji Meidani 3
  • Mohammad Ghorbani 4

2 Ferdowsi University of Mashhad

3 Ferdowsi University of Mashhad

4 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

One of the axes of economic development programs in Iran is the tendency from partial planning to regional planning and the purpose of this tendency is to allocate resources and activities to each point based on its special talents and characteristics and reduce the gap of economic growth between different regions of the country. Accordingly, studies on understanding the current situation of these regions, its future trend and identifying the factors affecting the economic growth of each region can be useful for economic planners and regions in formulating economic development plans.
The purpose of this paper is to investigate the spillover effects of spatial urbanization on economic growth of the provinces and also the role of urbanization on the rate of convergence of provinces. For this purpose, first the convergence (beta) economic growth of the provinces of Iran during the years 2005 to 2019 using the space panel model is estimated, then the role of urbanization in the convergence rate of the provinces is discussed. The results obtained in this study show. Considering that the economic growth of the provinces of the country has spatial effects and the growth of each province is also affected by the neighboring provinces, therefore the spatial convergence of beta type is confirmed between the provinces of the country. And its spatial effect is statistically significant and increases the speed of economic convergence of the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Beta Convergence"
  • "Spatial Dynamic Panel"
  • "Urbanization"
  • " Spillover Effects"
CAPTCHA Image