مقاله پژوهشی
اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران (در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68839.1012

چکیده
  یکی از محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه‌ریزی بخشی به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیتها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تجربی نقش بخش معدن در توسعه اقتصاد منطقه ای یزد

مجید انصاری؛ محسن رفیعیان

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2022.74355.1091

چکیده
  معدن یکی از بخش‌های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می‌شود. از آنجا که بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی از جمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن وتوسعه اقتصادی منطقه‌ای توجه به عملکرد ...  بیشتر