نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست­های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم­های بین­المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به‌وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره­گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه­یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت­پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این­که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه­های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن­ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم‌های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت‌پذیری کشورها در تجارت می‌گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می­کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال­های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran Export Position Analysis Based on Rugman model and Stable Market Share Index (CMS): a Case Study of Medicine and Steel Industry

نویسندگان [English]

  • ebrahim anvari 1
  • ahmad salahmanesh 2
  • atfe ahmadi 3
  • soror chehrazi 3

1 Associate Professor of Economics at Shahid chamran University of ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Economics at Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 PHD student of economics at Shahid Chamran university of Ahvaz

چکیده [English]

 
1- INTRODUCTION
Today, many companies and manufacturers are trying to enter the international market. Due to the new conditions of the current markets, it is no possible to enter such markets by trial and error. Therefore, considering the importance of this issue, this study tries to examine the effects of sanctions resulting from the Barjam and post-Barjam agreements on two selected industries that are domestically produced in Iran and traded internationally. In other words, if these industries are subject to sanctions, although they are not subject to sanctions, what will be the performance of these industries at the international level. Therefore, this study seeks to examine the variability of market share of these industries during sanctions or the absence of sanctions.
 
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Since the economic activities of each country are not limited to the domestic environment, their competitiveness is not focused on the domestic environment, and each country has trade relations with different countries. One of the important factors for countries to choose trade partners is proximity and geographical proximity, the existence of economic and political relations between the two countries. Based on this, Ragman proposed a concept model called dual diamond for smaller countries, which was a combination of the internal characteristics of countries and their trading partners. Ragman states his model that a country's competitive advantage is due to the internal and external environment of countries, and the outcome of the diamond model factors in these two environments determines the competitiveness of countries.
 
3- METHODOLOGY
According to the analysis of the effectiveness of two commodities drug and steel trade, one of which is not subject to sanctions and the other has been subject to sanctions, the use of sustainable market share index is more beneficial than other methods of evaluating comparative advantage and competitiveness. According to this index, a country's exports are successful if they can grow at least as much as global imports. This growth can be due to a focus on commodities whose consumption is increasing worldwide (commodity effect) or a focus on target markets whose consumption is growing faster than the global average (national effect) or the internal factors of the exporting country that increase Influence and share in target markets (competitive effect). Therefore, in order to estimate the above three effects, in this paper, the CMS method developed by Lamer and Stern has been used.
 
4- RESULTS & DISCUSSION
About of drug commodities, in 2016 and 2019, the commodity effect of commodity drugs has been positive for the countries under study. But in 2017 and 2018, the commodity effect of the drug has been negatived for all countries surveyed. Country effect in 2016 and 2017 was positive for Germany, Russia and Norway, and in 2019 was positive only in Russia. about of steel, in 2016 and 2019, the negative commodity effect was obtained, and in 2017 and 2018, it was positive for all countries. In other words, in 2016 and 2019, the growth of steel imports slowed down than the growth of imports of other goods in the world, and in 2017 and 2018, it also accelerated. Country effect of steel, among target market countries, shows in 2016 for Thailand and Belgium, in 2017 for Italy, Spain, Turkey and Belgium, in 2018 for Italy, Thailand, Spain and Belgium and in 2019 is also a positive year for Thailand.
 
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
Stable Market Share Index (CMS) in relation to drug products shows that Iran's advantage in the drug market in 2018 and 2019 is not stable. The change in net exports (total effect) in all export markets of the country is negative, which goes beyond the negative effect of goods in 2018 and the positive effect in 2019, which is outside the will of the country, on the one hand due to improper selection of markets such as France, UK, Germany. And Norway (their country effect is negative) and on the other hand returns to the negative competitive effect in the last two years of the study period. In 2016, among the target markets studied, Germany and in 2017 and 2019, Russia are the best target markets for Iranian medicine. According to the index of stable market share in relation to steel goods (goods subject to sanctions), Iran in abuot of commodity effect in 2017 and 2018 has a better situation than in 2016 and 2019. Country effect shows that among the countries studied, Turkey is the worst and Thailand is the best destination for Iranian steel exports during the years under study. As the results show, the competitive effect is positive for all countries surveyed during 2016 and 2017. This means that Iran has been able to control a large part of the steel imports of these countries in these two years, but in 2018 and 2019, due to the withdrawal of the United States from the Barjam agreement and the direct impact of these sanctions, this effect has been negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Sustainable market share
  • Medicine
  • Steel
References.
Shujaat, A., & Waheed, A. (2017). Trade competitiveness of Pakistan: Evidence from the revealed comparative advantage approach. Competitiveness Review, 27, 462–75.
Aisha Nuddin, A. J., & Ibrahim, N.A. (2019). Competitiveness of ProfitLoss-Sharing Mode of Financing Using Constant Market Share Competitiveness Index, Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 4(21), 41-57.
Al-Kajbaf, H. (2013). The concept and position of the right to health in international human rights instruments, Journal of Medical Law, 24, 139-170. (In Persian)
Ceylan, N. (2019). Revealed comparative advantage of turkish and hungarian wheat sectors, Problems of World Agriculture, 19(3), 17-22.
Corrod Jahani, Z. (2012). A study of comparative advantage of dates in bushehr province and target markets, Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
Escaith, H. (2021). Revisiting constant market share analysis, an application to nafta, Studies and Perspectives Series, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 1-18.
Eqhbalpour, J. (2013). Designing and explaining the competitiveness model (competitiveness) with the supply chain management approach in the automotive industry, PhD thesis, Shahid Beheshti University. (In Persian)
Fligenspan, F. B.; CaputiLelis, M.T.; Cunha, A.M., & Viana Clezarm, R. (2015). The Brazilian exports of labor-intensive goods in the 2000s: An analysis using the Constant Market Share Method, Economia, 16(1), 128-144.
Giovanni Amendola, G., Dosi, G., & Papagni, E. (1993). The dynamics of international competitiveness, Review of World Economics, 129(3), 451-471.
Grant, R. M. (1991). Porter’s competitive advantage of nations: An assessment, Strategic Management Journal, 12(7), 535–548.
Horry, H.; Jalaei Esfandabadi, S. A. M., & Askarpour Kabir, F. (2015). Investigating the Competitive Advantage of Iranian Natural Honey, Journal of Business Studies, 74, 1-10. (In Persian)
Hosseini, S. Sh., & Malek Mohammadi Chehel Khaneh, M. (2007). Assessing the comparative and competitive advantage of Iran's leather industry in global markets, Journal of Business Research, 44, 235-265. (In Persian)
http://www.intracen.org/.
Juswanto, W., & Mulyanti, P. (2003). Indonesia's manufactured exports: a constant market shares analysis, Jurnal Keuangan dan Moneter, 6(2), 97-106.
Laura Cecilia, R.P.; Ignacio, C.C.; Verna Gricel, P.F.; David., M.L. & Alberto, P.F. (2021). Analysis of the competitiveness indicators of strawberry exports Mexican, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 11(4), 815-827.
Leamer, E. E., & Stern, R. M. (1970). Quantitative international economics, Journal of International Economics, 1(3), 359-36.
Leamer, E. E., & Stern, R.M. (1970). Quantitative international economics, Allyn and Bacon, Ch.7.
Li, P. (2015). Dynamic fluctuation of growth of China's commodity exports to brics countries: an influential factor decomposition and calculation based on CMS model, Journal of International Trade, 5, 82-91.
Maqbool, M. S.; Bashir, F.; Rehman, H. u., & Ahmad, R. (2021). Revealed comparative advantages and exports competitiveness of ASEAN-5 countries in the global market, Review of Economics and Development Studies7(2), 267-276.
Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. (2020). comprehensive joint action plan between the islamic republic of Iran and the countries of the "5+1" group, Tehran: Presidential Institution, 1-123. (In Persian)
Moon, H.C.; Rugman, A. M., & Verbeke, A. (1989). A generalized double diamond approach to the global competitiveness of Korea and Singapore, International Business Review, 7(2), 135–150.
Mousavi Razi, S. S. (2019). Sanctions and the Iranian Pharmaceutical Market, Institute of Social Security Research, 1-82. (In Persian)
Qazi, K. (2018). Bottoms up! – understanding competitiveness through the practice lens. In: Driving productivity in uncertain and challenging times, Bristol Business School, University of the West of England, 1-23.
Rasekhi, S., & Zabihi Lohrami, E. (2008). Competitive advantage in Iran's petrochemical industry during the period 2002-2006, Journal of Economic Research, 84, 1-15. (In Persian)
Rasekhi, S., & Zabihi Lohrami, E. (2009). Competitiveness of Iran's basic metals industry, Journal of Economic Research, 2, 47-72. (In Persian)
Rugman, A. M. (1991). Diamond in the rough, Business Quarterly, 55(3), 61–64.
Setayesh, S., & Mackey, T. K. (2016). Addressing the impact of economic sanctions on Iranian drug shortages in the joint comprehensive plan of action: promoting access to medicines and health diplomacy, Globalization and Health, 1-14.
Shabani, M. (2014). Investigation of comparative advantage and competitive advantage in fig production: a case study of Estahban city, Master Thesis, Kerman Shahid Bahonar University, 1-102. (In Persian)
Shurchuluu, P. (2002). National productivity and competitiveness strategies for the new millennium, Integrated Manufacturing Systems, 13(6), 408-414.
Siddiqui, A. H. (2018). Negative export growth of Pakistan during 2011-16: a Constant Market Share analysis, Journal of Business Strategies, 12(1), 61–70.
Siti Sahatul, F.; Sri, M., & Suprapti, S. (2020). Export performance of Indonesian shrimp in the United States during 2009-2017: a constant market share model approach, Sosial Ekomomi Kelautan Dan Perikanan, 15(1), 57-67.
Skriner, E. (2009). Competitiveness and specialisation of the Austrian export sectore - a constant-market-shares analysis, FIW Working Paper, 32, 1-22.
Stellian, R., & Danna-Buitrago, J. (2019). Revealed comparative advantages and regional specialization: Evidence from Colombia in the Pacific Alliance, Applied Economics, 22(1), 349-379.
Wang, Z. X.; Zheng, H. H.; Pei, L. L., & Jin, T. (2017). Decomposition of the factors influencing export fluctuation in China's new energy industry based on a constant market share model, Energy Policy, 109, 22-35.
World Health Organization and Health Action International. (2008). Measuring medicine prices, availability, affordability and price components 2ND edition, 1-289.
World Trade Organization. (2019). World Trade Statistical Review, Centre William Rappard, 1-173.
World Trade Organization. (2020). Trade in Medical Goods in the Context of Tackling Covid-19, 1-16.
Wosiek, R., & Visvizi, A. (2021). The VWRCA index: measuring a country’s comparative advantage and specialization in services: the case of Poland, Economies, 9(48), 1-12.
CAPTCHA Image