نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد شهری منطقه‌ای دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد نهادگرایی دانشگاه تبریز

3 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته­ کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل چندبخشی است و از تکنیک­هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته­ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد­­های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت­بندی شده­اند. این پژوهش در گام نخست به استخراج فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان کلیدی­ترین زیربخش بخش زیربنایی استان با بکاربست مدل تحلیلی MSA و نرم­افزار اکسل پرداخته و بااهمیت­ترین معیارها را در این بخش استخراج می­کند. نتایج یافته­ها بیانگر این است که در سطح زیربخش­ها فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان هسته­ کلیدی با 72/0 امتیاز و در سطح معیار­ها، ایجاد ارزش‌افزوده بالا، ارتقاء توان تولید (فرآیند، تجهیزات و فناوری) و جذب سرمایه­ خارجی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. از سویی فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان تأثیرپذیرترین و تأثیر­گذار­ترین زیربخش نیز شناخته شده است. در گام بعدی این مطالعه با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدید­های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA و با استفاده از روش ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به اولویت­بندی راهبرد­­های ارائه شده پرداخته شد. یافته­های تحقیق نشان­ می­دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT) را که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید­­هاست، در اولویت قرار دهد که طبق نتایج، استراتژی فراهم­سازی بستر مناسب کسب‌وکارهای الکترونیک و ایجاد واحد استانی توانمند­سازی کسب‌وکارهای اینترنتی جهت افزایش امنیت اطلاعات و توانمند­سازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده­های کسب‌وکار در استان آذربایجان شرقی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Information and Communication Technology as a Key Factor in the Development of the Infrastructure Sector of East Azerbaijan Province: A Multisectoral Analysis (MSA) Approach

نویسندگان [English]

  • zeinab baradaran 1
  • zahra azari 2
  • hossein panahi 3

1 PhD student in Economics, University of Tabriz

2 PhD student in Economics, University of Tabriz

3 Professor of Economics, University of Tabriz

چکیده [English]

Extended abstract
1-INTRODUCTION
Economic theories and experiences of different countries show that there are different paths for economic growth and development, and the rate of growth and development depends on what sectors of the economy to invest in. the growth rate also varies according to the sectors in which it is invested. for this reason, the production system is usually divided into two parts: production and consumer goods, and it is often said that the productive goods sector is the driving force of growth. therefore, in the long run, maximizing growth depends on allocating as much investment as possible to key sectors of the economy.
2-THEORETICAL FRAMEWORK
In general, growth and development theories are classified into three main groups in order to identify the importance of economic sectors and how resources are allocated: balanced growth theory, unbalanced growth theory and growth pole theory. Rosenstein-Roden (1943), the founder of the theory of balanced growth, argues that one sector alone cannot provide economic development, but if several sectors start producing with increasing and related returns, so that each demand for the product provide another, economic development will be possible. due to the skepticism of the theory of balanced growth, the theory of unbalanced growth was proposed in the economic literature by Hirschman (1958).  according to this theory, investment should be made in sectors so that the benefits of this investment penetrate into other economic sectors and investment conditions are provided in these sectors. in this theory, Hirschman (1958) believes that in order to achieve development, we have to choose one or more projects from different investment plans, according to our possibilities. other categories of theories for providing a path to development are known as growth pole theories. other categories of theories for providing a path to development are known as growth pole theories, first proposed by Peru (1968) in the economic literature. Peru’s innovative concept is actually derived from Schumpeter’s idea that growth is a direct and indirect product of innovation. in Peru’s theory, simultaneous growth does not occur everywhere, but at points or poles of development that have high gravity. these points spread development through channels and affect the entire economy.
3- METHODOLOGY
The aim of this study is to identify the key core of the infrastructure sector of East Azerbaijan province with the multi-sector analysis (MSA) approach. In the first step, this research extracts information and communication technology as the key subdivision of the infrastructure sector of the province using MSA analytical model and Excel software and extracts the most important criteria in this sector. In the next step of this study, the SWOT method examined the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the key core extracted from the MSA analysis, and using the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method, the proposed strategies were prioritized.
4- RESULTS & DISCUSSION
The results indicate that at the level of subsectors, ICT as a key core with 0.72 points and at the level of criteria, creating high added value, improving production capacity (process, equipment and technology) and absorption. Foreign capital is the most important, respectively. On the other hand, information and communication technology is also known as the most influential and influential sub-sector. Research findings show that information and communication technology has not found its proper place in East Azerbaijan province.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
Findings show that information and communication technology in East Azerbaijan province has not found its proper place and if the province wants to progress in this area, the strategies of the Defensive Group (WT), which is based on reducing weaknesses and avoiding threats, should be given priority. According to the results, the strategy of providing a suitable platform for e-businesses and creating a provincial unit for empowering Internet businesses to increase information security and empower ICT professionals and business idea owners in East Azerbaijan Province is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communications Technology
  • MSA Analytical Model
  • East Azerbaijan Province
References
Ahmadinejad, H., & Pourfaraj, A.R. (2020). Determining the Dominant Sector in Iran's GDP and Its Effect on Economic Growth. Journal of Development and Capital, 6(2), 17-34 (in Persian).
Arab Mazar, A., & Khademian, S. (2013). Investment priority in Iran's agricultural sub-sectors. Agricultural Economics and Development, 82, 27-43 (in Persian).
Behbodi, D., Baradaran Khanian, Z., & Azari, Z. (2021). Identifying and prioritizing the key cores of the service sector of East Azerbaijan Province: MSA analytical model. Applied Theories of Economics, 8(29), 153-186 (in Persian).
Dadashpour, H., & Dadehjani, M. (2015). Identifying and Prioritizing the Radical Factors Influencing Regional Competitiveness (Case study: Kurdistan Province). Regional Planning, 5(19), 27-47 (in Persian).
David, F, R. (2000). strategic Management, Translators Parsian, A., & Aarabi, M, Daftar Pazhoheshhay Farhangi Publishing, Tehran, First Edition (in Persian).    
Dehghan Shurkand, H., Tekiyeh, M., & Banoui, A. A. (2010). Measuring the importance of sectors using the social accounting matrix approach. Journal of Economic Policy, 2(4), 135-171 (in Persian).
Diaz, B., Moniche, L., & Morillas, A. (2006). A fuzzy clustering approach to the key sectors of the Spanish economy. Economic Systems Research, 18(3), 299-318.
East Azarbaijan Province Tadbir Document, East Azarbaijan Province Management and Planning Organization, (2015) (in Persian).
HarrisonJ., & Caron, J. (1998). Foundations in strategic Management, Translation GHasemi, B., Hyat Publishing, Tehran, First Edition (in Persian).
Huggins, R. (2003). Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local
Benchmarking. Regional Studies, 37 (1), 89-96.
Huovari, J., Kangasharju, A., & Alanen, A. 29th August - 1st September, (2000):
Regional Competitiveness in Finland. ERSA 40th European Congress.
Jahangard, E., & Ashouri, P. (2010). Identifying Key Sectors with Data-Output Analysis (IO), Econometrics (EC) and Data Envelopment Analysis (DEA): A Case Study of Iran. Journal of Economic Policy, 21(3), 107-136 (in Persian).   
Jahangard, E. & Keshtvarz, V. (2012). Identifying Key Sectors of Iran's Economy: A New Approach to Network Theory. Quarterly Journal of Modern Economics and Trade, 25 & 26, 97-119 (in Persian).   
Jahangard, E., hosiani, N. (2013). Identifying Key Economic Sectors in Iran: A Stochastic Input-Output Analysis. Journal of Economic Modeling Research. 3 (11), 23-47 (in Persian).
Jahangard, E., & Naseri Brouchni, A. R. (2017). Identifying Key Sectors of Iran's Economy Using Fuzzy Clustering. Iranian Economic Research Quarterly, 22(72), 41-78 (in Persian).
Kahraman, C., Demirel, N. C., & Demirel, T. (2007). Prioritization of e-Government strategies using a SWOT-AHP analysis: the case of Turkey. European Journal of Information Systems, 16(3), 284-298.
Kelly, K. (1999). New rules for the new economy: 10 radical strategies for a connected world. Penguin. 
Khaki, Gh. R. (2009). Research method with an approach to dissertation writing. Bazetab Publications, fifth edition, Tehran (in Persian).   
Mahmoudzadeh, M., & Elmi, S. (2012). Inequality and economic growth in the provinces of the country. Journal of Economic Research and Policy, 20 (64), 131-148 (in Persian).   
Meier, G.M. (1984), Leading Issues in Economic Development, New York: Oxford University Press.
Nilsson, M (2004) "Research and advice on strategic environmental assessment”, Stockholm: Environmental Institute Publications.
Nordhaus, W. D. (2000). Policy rules in the new economy. YALE UNIV NEW HAVEN CT.
Statistics Center of Iran, Statistical Yearbook of 2019.
Shepard, S. B. (1997). The new economy: what it really means. Business week, 17, 1997.
Shrestha, R. K., Alavalapati, J. R & Kalmbacher, R. S. (2004). Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central Florida: an application of SWOT–AHP method. Agricultural Systems, 81(3), 185-199.
Schultz, S. (1977). Approaches to identifying key sectors empirically by means of input‐output analysis. The Journal of development studies, 14(1), 77-96.
Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006): Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Canberra: Springer.
Taherpoot, F., Vaezi, M., Khorami, H., & Akbari, M. (2020). The Study of counties of East Azarbaijan Province in in terms of Infrastructure Indicators by Gray Relationship Analysis (GRA). Regional Planning, 10(38), 33-50 (in Persian).   
Tandisieh, M., & Rezaei, M. R. (2013). Strategic Planning of Civil Persistent Transportation in Metropolises of Iran (Case Study: City of Mashhad). Journal of Transportation Engineering, 5(1), 1-18 (in Persian).   
CAPTCHA Image