نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

4 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه‌ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه‌های آماری منطقه‌ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه‌ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می‌باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب‌های منطقه‌ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می‌دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه‌ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی‌توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه‌ای منطقه می‌شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته‌ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه‌ای استان در این روش را می‌توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه‌ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می‌ کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regional Input-Output Table (RIOTs) with FLQ formula and Using Value Added Statistical Vector (Case Study of North Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Omidi 1
  • Hadi Qavami 2
  • Mahmood Hoshmand 3
  • Mostafa Salimifar 4

1 department of economics, faculty of economics and administrative sciences

2 department of economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran

3 department of economics, faculty of economics and administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 department of economics, faculty of economics and administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The present paper has two main purposes. The first purpose is to investigate the possibility of using the FLQ method (to calculate the interindustry transactions matrix) at the same time with the use of regional statistical accounts of the country (to calculate the rest of sectors of the regional input-output tables). The second goal is to calculate input-output table of North Khorasan province based on it, because this province, with a very low degree of development, is in the group with the first priority of the country planning. For this purpose, the national input-output table (2016) of the Central Bank of Iran has been separated by imports and the regional accounts of the same year of the Statistics Center of Iran have been used as the basis for calculations. For this purpose, the computational method used in the article of Banuoei et al. (2017) was examined. The present paper presents a new proposed method for calculating the regional data-output table using the FLQ method, so that it is fully consistent with the regional accounts of the country and the column balance of the table is maintained. In this method, not only the regional value added vector is statistically included in the table, but also the statistical vector of intermediate consumption of the region is used. The results of the paper also show that the method for calculating the intermediate import vector is introduced in that paper; first, it has neglected to interpret the trading coefficient, second, leads to the elimination of the spatial dimensions of the region in the region intermediate consumption vector. This claim was investigated for North Khorasan province. Findings indicate that the regional intermediate consumption vector of the province in this method can be obtained directly by using the matrix of national national input-output coefficients without the intervention of the FLQ matrix, which shows the ineffectiveness of the spatial economic dimensions of the region in the calculations.
The first scenario is defined according to the interpretation of the coefficients and the relationship between them. This scenario solves both the problem of elimination of the spatial dimensions and the inattention to the interpretation of the coefficients. The second scenario is defined as the difference between the input-output coefficients of the region and the domestic input-output coefficients of the region. This scenario solves only the first problem. By comparing the errors of intermediate consumption of North Khorasan province resulting from them, the first scenario is suggested due to less statistical errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FLQ
  • Regional input-output table
  • regional value-added vector
  • regional intermediate import vector
CAPTCHA Image