نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

درادبیات اقتصاد شهری نشان داده شده که عملکرد شهرها به ساختار آن‌ها بستگی داشته و به عبارتی بین عملکرد شهر و ساختار آن رابطه معنی‌داری برقرار است.با وجود چنین رابطه‌ای می‌توان عملکرد آینده شهرها رابراساس تغییرات ساختاری آن‌ها پیش‌بینی نمود. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات ساختاری شهرهای ایران و نیز تمایزات منطقه‌ای نظام شهری و بر اساس جایگاه نخست شهری طراحی شده است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‌های نخست شهری، دو شهر، چهار شهر گینزبرگ، چهار شهر مهتا، موماو و الوصابی، تمرکز هرفیندال، عدم تمرکز هندرسون، آنتروپی و تسلط شهری موسوی استفاده شده و داد‌ه‌های این مطالعه از سرشماری سال‌‌های 1355 تا 1395 استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که پدیده نخست شهری درنظام شهری ایران درهمه این دوران وجود داشته و شاخص‌های نخست شهری دراین سال‌ها، حرکت به سمت تعادل بیش‌تر در نظام شهری کشور را نشان می‌دهد. بااین وجود، میزان نخست شهری طی سال‌های موردبررسی کاهش داشته و روند کاهش درشاخص‌های مورد بررسی، همسو با یکدیگراست. با این وجود و با توجه به شواهد موجود، نتایج به دست آمده نشان دهنده ایجاد نخست شهرها در نظام شهری ایران به جای یک نخست شهر است. بر اساس نتایج، اکثریت شاخص‌های مورد بررسی تا سال 1385 نشان می‌دهد بالاترین و پایین‌ترین میزان نخست شهری به ترتیب دراستان‌های تهران و مازندران بوده و ازاین سال به بعد، استان قم به عنوان استان با بالاترین نخست شهری درنظام شهری ایران پدیدآمده است.براین اساس، می‌توان انتظارداشت که تغییردرساختار نظام شهری ایران زمینه رابرای تغییرات عملکردی آینده درآن‌ها فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regional differences in the primate city changes of Iran: 1976-2016

نویسندگان [English]

  • fateme asayesh
  • Mohammad Ali Feizpour

yazd university

چکیده [English]

In the urban economics literature - which does not have much history in Iran - it has been shown that the performance of cities depends on their structure. In other words, there is a significant relationship between the performance of the city and its structure. Accordingly, despite such a relationship, the future performance of cities can be predicted based on their structural changes. Therefore, this study is designed to investigate the trend of structural changes in Iranian cities as well as the regional differences of the urban system and based on the first urban position. To achieve this goal, this essay have been used nine Primate City indexes Including primate city Index, Two City Index, Ginsberg Index, Mehta's Four City Index, Moomaw & Alwosabi Index, Herfindahl Concentration Index, Herfindahl Deconcentration Index, Entropy Index and Mousavi urban domination. The data of this study are extracted from the census in Iran of 1976 to 2016. The results show that the primate city phenomenon in the urban system of Iran has existed throughout this period. Also, the primate city indicators in these years show the move towards more balance in the urban system of the country. However, the primate city rate has decreased during the studied years and the decreasing trend in the studied indicators is consistent with each other. However, according to the available evidence, the results show the creation of prime cities in the Iranian urban system instead of a prime city. Also, based on the results of this study, the majority of the studied indicators up to 2006 show that the highest and lowest urban prime rates were in Tehran and Mazandaran provinces. Qom province has the highest urban prime in the urban system of Iran since 2006. Accordingly, it can be expected that the change in the structure of Iran's urban system will provide the way for future functional changes in them.
Jel Classification: R23، R12، N09
Keywords: urban system structure, primate city, regional distinctions, urbanization, urban hierarchy

In the urban economics literature - which does not have much history in Iran - it has been shown that the performance of cities depends on their structure. In other words, there is a significant relationship between the performance of the city and its structure. Accordingly, despite such a relationship, the future performance of cities can be predicted based on their structural changes. Therefore, this study is designed to investigate the trend of structural changes in Iranian cities as well as the regional differences of the urban system and based on the first urban position. To achieve this goal, this essay have been used nine Primate City indexes Including primate city Index, Two City Index, Ginsberg Index, Mehta's Four City Index, Moomaw & Alwosabi Index, Herfindahl Concentration Index, Herfindahl Deconcentration Index, Entropy Index and Mousavi urban domination. The data of this study are extracted from the census in Iran of 1976 to 2016. The results show that the primate city phenomenon in the urban system of Iran has existed throughout this period. Also, the primate city indicators in these years show the move towards more balance in the urban system of the country. However, the primate city rate has decreased during the studied years and the decreasing trend in the studied indicators is consistent with each other. However, according to the available evidence, the results show the creation of prime cities in the Iranian urban system instead of a prime city. Also, based on the results of this study, the majority of the studied indicators up to 2006 show that the highest and lowest urban prime rates were in Tehran and Mazandaran provinces. Qom province has the highest urban prime in the urban system of Iran since 2006. Accordingly, it can be expected that the change in the structure of Iran's urban system will provide the way for future functional changes in them.
Jel Classification: R23، R12، N09
Keywords: urban system structure, primate city, regional distinctions, urbanization, urban hierarchy

In the urban economics literature - which does not have much history in Iran - it has been shown that the performance of cities depends on their structure. In other words, there is a significant relationship between the performance of the city and its structure. Accordingly, despite such a relationship, the future performance of cities can be predicted based on their structural changes. Therefore, this study is designed to investigate the trend of structural changes in Iranian cities as well as the regional differences of the urban system and based on the first urban position. To achieve this goal, this essay have been used nine Primate City indexes Including primate city Index, Two City Index, Ginsberg Index, Mehta's Four City Index, Moomaw & Alwosabi Index, Herfindahl Concentration Index, Herfindahl Deconcentration Index, Entropy Index and Mousavi urban domination. The data of this study are extracted from the census in Iran of 1976 to 2016. The results show that the primate city phenomenon in the urban system of Iran has existed throughout this period. Also, the primate city indicators in these years show the move towards more balance in the urban system of the country. However, the primate city rate has decreased during the studied years and the decreasing trend in the studied indicators is consistent with each other. However, according to the available evidence, the results show the creation of prime cities in the Iranian urban system instead of a prime city. Also, based on the results of this study, the majority of the studied indicators up to 2006 show that the highest and lowest urban prime rates were in Tehran and Mazandaran provinces. Qom province has the highest urban prime in the urban system of Iran since 2006. Accordingly, it can be expected that the change in the structure of Iran's urban system will provide the way for future functional changes in them.
Jel Classification: R23، R12، N09
Keywords: urban system structure, primate city, regional distinctions, urbanization, urban hierarchy

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban system structure
  • Primate city
  • regional distinctions
  • Urbanization
  • urban hierarchy