نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 صنعتی شاهرود

3 shahrood

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش‌های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش‌افزوده بخش‌های مذکور می‌باشد. برای این منظور از داده‌های پانل بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست‌محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها برآورد شده است، سپس با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده پنلی (Panel- ARDL) اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت کارایی زیست محیطی بر ارزش‌افزوده بخش‌های مذکور ارزیابی شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به عنوان ورودی‌ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی‌اکسید کربن، به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارد. میانگین نمره کارایی بخش کشاورزی 1 و میانگین نمره کارایی بخش حمل و نقل 403/0 می‌باشد. نتایج اقتصادسنجی رابطه بلندمدت مثبت و معناداری بین کارایی زیست محیطی و ارزش‌افزوده را نشان می‌دهد. بعلاوه در این مطالعه نیروی کار، سرمایه و مصرف انرژی به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شده است..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of environmental efficiency on the value added of selected economic sectors of Iran during the years 1375-1397 with two approaches DEA and Panel- ARDL

نویسندگان [English]

  • fariba osmani 1
  • Ali Dehghani 2
  • Mojtaba Ghiasi 3

1 Ph.D student

2 Shahrood

3 Shahrood

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the level of environmental efficiency of major sectors of the Iranian economy and its impact on the value added of these sectors. For this purpose, panel data of sectors and sub-sectors of the Iranian economy (agriculture, oil, industry, transportation and domestic, commercial and public sectors) during the period 1375-1397 have been used. In this study, first, the level of environmental efficiency has been estimated using data envelopment analysis method. Then, using the Panel-ARDL approach, the short-term and long-term effects of environmental efficiency on the value added of these sectors have been evaluated. The variables used in this study include labor and capital as inputs and value added as the desired output and carbon dioxide emissions as the undesirable output. The results show that the agricultural and oil sectors are environmentally efficient during the study period and the transportation sector has the lowest level of environmental efficiency. The average efficiency score of the agricultural sector is 1 and the average efficiency score of the transportation sector is 0.403. The econometric results show a positive and significant long-term relationship between environmental efficiency and value added. In addition, in this study, labor, capital and energy consumption were considered as observer variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental efficiency
  • Added value
  • Sustainable Development. Economic sectors