نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

چین با احیای جاده ابریشم باستانی، در قالب طرح ابتکار کمربند- جاده، که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های قرن می‌باشد، در نظر دارد با حضور در عرصه اقتصاد جهانی، یه مقابله با نظام اقتصادی تک قطبی آمریکا برود. رویکرد صرفاً اقتصادی چین، بسیاری از کشورهای مسیر طرح ابتکار کمربند- جاده را به حضور در این پروژه تشویق کرده است. این طرح تأثیرات زیادی بر کشورهای مسیر طرح از جمله ایران خواهد داشت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که جایگاه ایران در طرح کمربند- جاده چه می‌باشد و چه پیامدهایی بر ژئواکونومی ایران خواهد داشت. این پژوهش از نظر هدف بنیادی نظری و توصیفی تحلیلی می‌باشد. منابع و داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنت و مصاحبه با صاحبنظران گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار میک مک ارزیابی شده است. یافته‌های نشان می‌دهد که اجرای موفق طرح ابتکار، موجب افزایش همکاری‌های اقتصادی در منطقه، احیای موقعیت ژئواکونومیک ایران و حضور فعالتر ایران در همکاری‌های غیر غربی می‌گردد. دیدگاه‌های ضد و نقیض برخی رقیبان این طرح اقتصادی موجب شده است تا نتوانند برتری و ابتکار عمل چین در ایجاد آن را بپذیرند بنابراین با نگاه جنگ اقتصادی به مقابله با این طرح پرداخته‌اند. نتایج بدست آمده از واکاوی و تبیین طرح ابتکار کمربند- جاده و شفاف سازی روابط اقتصادی- تجاری میان ایران و چین نشان می‌دهد علیرغم اینکه ایران در این طرح موقعیت مرکزی دارد و در مرکز جغرافیایی طرح قرار گرفته اما به خوبی از مزایای این پروژه بهره نبرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of China Belt-Road Initiative on Iran Geoeconomics

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajizadeh 1
  • Sirous Ahmadi Nohadani 2
  • abdolreza farajirad 3
  • Hojat Mahkouii 4

1 PhD Student in Political Geography

2 Political Geography (Tarbiat Modares University), Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Islamic Azad University

4 Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

By reviving the ancient Silk Road as part of the Belt-Road Initiative, one of the largest projects of the century, China intends to confront the US unipolar economic system by participating in the global economy. China's purely economic approach has encouraged many countries along the route of the Belt-Road Initiative to participate in the project. This plan will have a great impact on the countries along the plan, including Iran. This study seeks to answer the question of what is the position of Iran in the belt-road project and what consequences this project will have on Iran's geoeconomics. This research is theoretically fundamental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Resources and data were collected using library resources, Internet and interviews with experts and were evaluated in the first stage using SPSS software and in the second stage using Mick Mac software. Findings show that the successful implementation of the Belt-Road Initiative will increase economic cooperation in the region, revive Iran's geoeconomic position and make Iran more active in non-Western cooperation. The contradictory views of some rivals of this economic plan have made them unable to accept China's superiority and initiative in creating it, so they have opposed this plan with the view of economic war. The results obtained from the analysis and explanation of the Belt-Road Initiative and the clarification of economic-trade relations between Iran and China show that despite the fact that Iran is centrally located in this project and is located in the geographical center of the project, but did not benefit well from the benefits of this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belt-Road Initiative
  • Geopolitics
  • Geo economics
  • China