نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

چکیده                                                                                 
چین با احیای جاده ابریشم باستانی، در قالب طرح ابتکار کمربند- جاده، که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های قرن است، در نظر دارد با حضور در عرصه اقتصاد جهانی، به مقابله با نظام اقتصادی تک قطبی آمریکا برود. رویکرد صرفاً اقتصادی چین، بسیاری از کشورهای مسیر طرح ابتکار کمربند- جاده را به حضور در این پروژه تشویق کرده است. این طرح تأثیرات زیادی بر کشورهای مسیر طرح از جمله ایران خواهد داشت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که جایگاه ایران در طرح کمربند- جاده چیست و این طرح چه پیامدهایی بر ژئواکونومی ایران خواهد داشت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است و از نظر گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنت و مصاحبه با صاحبنظران می‌باشد که در مرحله اول با استفاده از نرم افزار SPSS و در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار میک مک ارزیابی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اجرای موفق طرح ابتکار کمربند –جاده، موجب افزایش همکاری‌های اقتصادی در منطقه، احیای موقعیت ژئواکونومیک ایران و حضور فعال‌تر ایران در همکاری‌های غیر غربی می‌گردد.  دیدگاه‌های ضد و نقیض برخی رقیبان این طرح اقتصادی موجب شده است تا نتوانند برتری و ابتکار عمل چین در ایجاد آن را بپذیرند؛ بنابراین با نگاه جنگ اقتصادی به مقابله با این طرح پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده از واکاوی و تبیین طرح ابتکار کمربند- جاده و  شفاف‌سازی روابط اقتصادی- تجاری میان ایران و چین نشان می‌دهد علیرغم اینکه ایران در این طرح موقعیت مرکزی دارد و در مرکز جغرافیایی طرح قرار گرفته اما به‌خوبی از مزایای این پروژه بهره نبرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the "China Belt & Road Initiative" Effect on Iran's Geoeconomics

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajizadeh 1
  • Sirous Ahmadi Nohadani 2
  • abdolreza farajirad 3
  • Hojat Mahkouii 3

1 PhD Student in Political Geography, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University

2 Assistant Professor of Political Geography, Department of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Geography Department, Najafabad Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

1- INTRODUCTION
By reviving the ancient Silk Road as part of the Belt & Road Initiative, one of the largest projects of the century, China intends to challenge the US unipolar international economic system by participation in the global economy. China's purely economic approach has encouraged many countries along the route of the Belt & Road Initiative to participate in this project. This plan will have a great impact on the countries along the plan, including Iran. Since Iran is geographically in the middle of the Belt and Road Initiative map, it can actively participate in this project to restore its former position on the Ancient Silk Road and improve its geographical position toward a geopolitical position. The present study seeks to answer the question of what is the position of Iran in the belt and road initiative project and what consequences this project will have on Iran's geoeconomics.
 
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Within the paradigm framework of global marine-based and land-based strategies competitions, today two large geostrategic faults have formed on a spherical scale in western and eastern Eurasia, which seems to be the source of current world policies. In fact, the level of global geostrategic confrontation is wide-spreading on both sides of the Eurasian land so that on the one hand in the east (on the surface of the land fault of Eurasia with the Pacific) and on the other hand in the west (on the surface of the fault of the Eurasian continents with Europe and Africa).
These collisions have spread on the one hand in the east (on the surface of the land fault of Eurasia with the Pacific) and on the other hand in the west (on the surface of the fault of the Eurasian continents with Europe and Africa). On either side of each of these faults are major global power actors. On one side of this strategic fault lies China, which claims to be a world power. Although Chinese leaders have repeatedly stated that they have no motive to be the world most power, the China's Road & Belt initiative project shows that China is seeking to expand its spatial influence and the plan will bring many countries under its control.
In the introduction of the plan document, the One Belt-One Road project is introduced as a system project based on consultation and collective interest between China and the countries involved in the project, which integrates the development plans of the participating countries and creates a new kind of mutually beneficial cooperation between the countries of the three continents (Asia, Europe and Africa), and the spirit of the project is "open regional cooperation" that does not seek to limit any country.
 
3- METHODOLOGY
This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. The data collection has been done using library resources, internet, researcher-made questionnaire, and interviews with experts. This research uses the Active Geostrategic Faults in the World theory in order to review the Belt & Road Initiative. Academic experts were consulted about the accuracy of the findings and the effectiveness of each of the variables, and after receiving their comments, the questionnaire items validity was confirmed. The statistical population in this study is foreign affairs experts and specialists in various fields such as political geography, international relations, political economy and so on. The questionnaire was completed by 70 experts from the different fields. Data analysis was evaluated in the first stage using SPSS software and in the second stage using MICMAC software.
 
4- RESULTS & DISCUSSION
The Belt & Road Initiative is an opportunity for development for Iran as it encourages further cooperation and development with China and other members of this plan. Iran is at the heart of the Belt & Road Initiative, and the path to achieving the goals of the plan will be difficult without Iran's cooperation. Since the Belt & Road Initiative is not just an economic project but also has broader dimensions, it is assumed that China's proposal, given its potential to strengthen regionalism, will be effective shaping the new arrangements of the Eurasian region including Iran and its surrounding region.
This multilateral plan will bring good achievements for Iran, which, in addition to these achievements, will face many threats and harms to Iran. As the most important strategy of this plan, it can be pointed to definition and stabilization Iran's position in the plan, which is the most important and basic strategy for Iran. The issue of proper management for the implementation of this plan is the second most important strategic issue for Iran to prevent the harms of Iran being excluded from the plan and being deprived of the benefits of the plan, and on the other hand, the cost and inconsistency of internal organizations should be prevented and the confusion and damages caused by it should be avoided.
The most important opportunities: expanding the regional both cooperation and convergence and reducing Iran country's geoeconomic isolation, attracting foreign investment and entry of plan involved companies into Iran, establishing infrastructure links between Iran and key Eurasian countries, increasing Iran's geopolitical weight, and using Iran's transit position etc.
Major threats: China's loans-debts trap, sanctions and pressure from plan rivals, economic dependence, concerns of major powers (US, Russia, India, Japan, EU, etc.), Chinese military (incompatibility with Iran's interests), and increasing regional competition etc.
 
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
Iran must define and consolidate its special geopolitical and geostrategic position and economic advantages for China and the world in such a way that it can play a pivotal role in the road & belt initiative. If the plan is successful, it will increase economic cooperation in the region, revive Iran's geoeconomic position and make Iran more active in non-Western cooperation. And if the one belt & one road initiative in Iran fails, it will cause serious damage to the environment, create double pressure from China on Iran, impair Iran's stability due to increased debts arising from the plan, make rates competitive in Iran, and lack of Iran government control on the rates, the excessive import of cheap Chinese goods and the inability of Iranian goods to compete, the surplus of Chinese economic output toward Iran and unemployment and factory closures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belt-Road Initiative
  • Geopolitics
  • Geo economics
  • China
References
Adami, A, Keshvarz Moghadam, E. (2013). The Role of Geo-economy of Energy in Linkage of Iran and China. Scientific Quarterly of Political and International Research, 5(14), 75-104. (In Persian).
Akbarpour, A. (2001). China on the Verge of Joining the World Trade Organization. Political Translation, No. 9. (In Persian)
-Almaeifar, A. (2017). Society, Politics and Economy in China Today. Tehran: Abrar International Cultural Studies and Research Institute, first edition. (In Persian).
Amirahmadiyan, B., Salehi Dolatabad, R. (2017). China's New Silk Road Initiative (Aims, obstacles and challenges). Research Letter of International Relations, 9(36), 1-42. (In Persian).
Asgarian, H. (2015). Perspectives on Iran-China Relations. Tehran: Abrar Contemporary International Studies and Research Cultural Institute, Vice Chancellor for Research. (In Persian).
Blackwill, R. D. & Harris, J. M. (2016). War by Other Means: Geoeconomics and Stateraft, Cambridge. Harvard university press.
Bourse Press News Agency, 08 Dec 2016. Available at https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/041055490
Charles, C & Lucy, H. (2015). China’s Great Game: Road to a New Empire. Financial Times.
Chen, W. Sh. (2010). China’s Oil Strategy: "Going Out to Iran. Asian Politics and Policy, 2(1).
Cooley, A. (2012). Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia. Oxford: Oxford University Press.
Cooley, A. (2015). China’s Changing Role in Central Asia and Implications for US Policy: FromTrading Partner to Collective Goods Provider” In Looking West: China and Central Asia, Hearing Before the U.S. China Economic and Security Review Commission.
Darabi, G & Mousavi Shafaei, M. (2011). Objectives and Dimensions of Chinese Energy Diplomacy. Foreign Relations Quarterly, 3 (4), (In Persian)
 Dehghanian, M. H (2018). Iran in the Mirror of China's Foreign Policy. Tehran: Abrar Contemporary International Studies and Research Cultural Institute. (In Persian)
Deng Yang, H. (2001). On the Offensive: Chinese Perpetives on the U.S. Global Strategy, Political to Reality. Foreign Science Quarterly, 116(3), 443-365.
Ezzati, E. (2001). Geopolitics in the twenty-first century, Tehran: Samat Publications.
Fu, Y. (2015). How Chinese and Americans Are Misreading Each Other_ And Why It Matters. The World Post.
Garver, J. (2004). Extending Regional Cooperation in the Field of the Caspian Sea Energy (Kras-Neka China-Iran Project). Central Asia and Caucasus Studies Quarterly, 74(13). (In Persian)
Garver, J. (2009). China and Iran; the Ancient Partners in the Post-imperial World. translated by Saeedeh Mousavi, Office of Political and International Studies, Iranian Ministry of Foreign Affairs, Tehran. (In Persian)
Ghanbarloo, A. (2013). China's Foreign Policy Security Foundations. Strategic Studies, 6, 136. (In Persian)
Ghasemi, F. (2010). Geopolitical Model of Regional Security Case Study: The Middle East. Geopolitics Quarterly, 6(18), 57-94. (In Persian).
Hafeznia, M., Motaqi, M., Bolhasani, K., Roshani, R. (2019). Common geopolitical concerns and relationships Islamic Republic of Iran and China. Strategic Management Studies of National Defence Studies, 9(34), 116-91. (In Persian).
Hassanzadeh, M. (2008). China's Role in Iran's Economic Security. Tehran", Research Institute for Economic Management. (In Persian)
Iran News Agency. (2015). Iran-China: A Great Diplomatic Achievement, 1/25/2016.
-Jisi, W. (2014). Marching Westwords: The Rebalancing of China’s Geostrategic.  In The World in 2020 According to China: Chinese Foreign Policy Elites Discuss Emerging Trands in International Politics, ShaoBinhong (eds) The Netherlands: Koninklijike Brill NV.
-Kemenade, W. (2010). China vs. the Western Camaign for Iran Sanctions.The Washington Quarterly, 33(3), 99-114.
Key Poor, J. (2009). Iranian Energy Diplomacy and National Interests in the World. Quarterly Journal of Foreign Relations, 1(4). (In Persian)
Khodagholipour, A. (2017). China's Belt-Road Initiative and its Impact on the National Interests of the Islamic Republic of Iran. Foreign Policy Quarterly, 31(1), 17-49.
Lacoste, Yves; Giblin, Beatrice. (1999). Factors and Thoughts in Geopolitics", translated by Ali Ferasati. Tehran, Amen Publishing (In Persian)
-Mac D. A. (2015). Access, Assurance and Acceptance: Moving beyond the Status-quo/ Revisionist Power Debate in Investigating China’s Emerging Foreign Policy Strategy” In Facing China as a New Global Superpower: Domestic and and International Dynamics from a Multidisciplinary Angle, ed. By Huhua Cao and Jeremy Paltiel, Springer, 172.
-Mackerras, C. (2015). Xinjiang in China’s Foreign Relations: Part of a new Silk Road or Central Asian Zone of Conflict? East Asia, 32:25-42.
Mehrabi, A., Eghtedarnezad, M. (2015). Explanatory, geopolitical model of Pakistan regarding the competition and cooperation with Islamic republic of Iran (with the focus on the position and regional role). Journal of Subcontinent Researches, 6(20), 199-223. (In Persian)
Miri, S. J. (2015). Anthropological View of China and Russia in the Political Geography of Iran. Tehran, Sociologists. (In Persian)
Naderian, M. A. (2007). Geopolitics of Oil and the International Position of the United States. Journal of Energy Economics, No. 96.
-Peyrouse, S. (2015). China AS An Economic Actor in Central Asia: Between Development and Concerns” In Looking West: China and Central Asia, Hearing Before the U.S. –China Economic and Security Review Commission;
Report of the Office of Infrastructure Studies. (2019). Progress, Partnerships and Prospects of the Belt-Road Initiative Project", Deputy of Infrastructure Research and Production Affairs. Research Center of the Iranian Islamic Consultative Assembly.
Sariolghalam, M. (2000). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Center for Strategic Research. (In Persian)
Sazmand, B., ramezani, A. (2019). Economic regionalism in East Asia: ASAN+3 or ASAN+6. Geopolitics Quarterly, 15(53), 180-206. (In Persian).
Scobell, Andrew et al. (2014). China’s Strategy toward South and Central Asia. RAND Corporation;
Shariatinia, M. (2016).  Iran and Belt-Road Initiative. Roundtable Program.
Small, A. (2015). China, the United States, and the question of Afghanistan, In Looking West: China and Central Asia, Hearing Before the U.S. –China Economic and Security Review Commission.
Small, A. (2016). China-Pakistan Axis; The New Geopolitics of Asia, translated by Mohammad Hossein Dehghanian, Tehran: Abrar Contemporary Studies Institute. (In Persian)
Soderbaum, F. (2015). Early Old New and Comparative Regionalism: The Scholarly Development of the Field. KFG Working Paper (The Transformative Power of Europe.
Song, J & Wang, Z. (2019). China's Economic Activities in Iran in the Framework of the Belt-Road Initiative: Opportunity or Challenge. Political Strategy Quarterly. Third 3(11), 147-160.
Tabandeh, S & Mottaqi, E. (2010). Step-by-step Pragmatism in Relations Between Iran and China 2001-2010. Quarterly Journal of Political Science, 13, 25-51. (In Persian)
Taheri Amin, Z. (1997). China. Tehran: Iranian Ministry of Foreign Affairs, Printing and Publishing Institute. (In Persian)
 UNDP. (1996). Silk Road and other Trade Routes of the Central Asian with the World (past, present and future). translated by Reza Pakdaman, Tehran: Iran Ministry of Culture. (In Persian)
Vaezi, M. (2008). Strategy of Constructive Interaction and Requirements of Development-Oriented Foreign Policy, Collection of Articles on Development-Oriented Foreign Policy. Tehran: Research Institute for Strategic Research on Expediency. (In Persian)
Wanderlich, U. (2004). The New Regionalism Framework an IR Approach to European Integration? Second Pan- European Conference Standing Group om EU Politics, Bologna.
Weitz, R. (2015). China and Afghanistan after the NATO Withdrawal the Jamestown Foundation.
Winter, t. (2016). One belt, One road, one heritage: Cultural diplomacy and the Silk Road. The Diplomat 29,1-5.
Zhang, J. (2015). China’s New Foreign Policy under Xi Jin ping: towards ’Peaceful Rise.
CAPTCHA Image