نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه مازندران

چکیده

«منطقه»، مفهومی است که در سیاست‌گذاری دولت‌های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت‌گرفته و فناوری‌های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می‌توانند به‌عنوان ترکیب‌کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه‌های دانشی از طریق تزریق ایده‌های جدید، دانش و یادگیری سازمانی ‌شوند. مناطق باید اصول خلق دانش و یادگیری مستمر را باخود همراه سازند تا در نهایت به مناطق یادگیرنده تبدیل شوند. با توجه به ویژگی‌های خاصی‌ای که هر یک از مناطق ایران دارند؛ نوآوری در هر کدام از این مناطق، جلوه‌ی متفاوتی دارد. برای تعیین میزان تاثیر این نظام‌ها، لازم است تا عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرارگیرد. نویسندگان این پژوهش درنظر دارند تا متناسب با شرایط مناطق در کشور ایران، مدلی را جهت ارزیابی ارائه دهند. مدل ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای پیشنهادی متشکل از سه سطح است که هر کدام از آن‌ها از جنبه‌ای متفاوت، مناطق را ارزیابی می‌کنند. به نحوی که شاخص‌های ارائه شده در هر سطح، مکمل سطوح دیگر می‌باشد. در ابتدا شاخص‌های عمومی و پتانسل‌های هر منطقه، شناسایی می‌شود و در سطح سوم، عملکرد بنگاه و سیستم است که مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرد. در انتها نیز با استفاده از مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی اصفهان؛ در نظر دارد تا به صورت تجربی به ارزیابی عملکرد یک نظام نوآوری منطقه‌ای در ایران بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regional innovation system: potential and performance of the region and general characteristics

نویسندگان [English]

  • ali asghar sadabadi 1
  • zohreh rahimi rad 2
  • kiarash fartash 1
  • Fatemeh Jafarian 1

1 shahid beheshti university

2 Mazandaran university

چکیده [English]

"Region" is a concept that plays an important role in the policy-making of the governments of the world. With the changes that have taken place and new technologies, a new type of region is needed today. Regions, as a combination of criteria and elements, can create and continuously improve knowledge enterprises by injecting new ideas, knowledge and organizational learning. Regions must incorporate the principles of knowledge creation and continuous learning to eventually become learning regions. According to the special characteristics of each region of Iran; Innovation has a different effect in each of these areas. To determine the extent of the impact of these systems, it is necessary to evaluate their performance. The authors of this study intend to provide a model for evaluation in accordance with the conditions of the regions in Iran. The proposed regional innovation system evaluation model consists of three levels, each of which evaluates regions from different perspectives. In such a way that the indicators presented in each level are complementary to other levels. First, the general indicators and potentials of each region are identified, and at the third level, the performance of the firm and the system is evaluated and monitored. Finally, using a case study of Isfahan region; Intends to experimentally evaluate the performance of a regional innovation system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Innovation System
  • Performance Evaluation Model
  • General Indicators
  • Regional Potential
  • Isfahan
CAPTCHA Image