نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت نفت

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارایه الگوی استفاده از فناوری بلاک چین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر روش های گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه ی نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی یا گلوله برفی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله روش تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های صادر کننده مشتقات نفتی و پتروشیمی بودند که تعداد آنها 258 نفر در سطح وزارت نفت بود که از این میان، تعداد 132 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی از مدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی با نرم افزار Spss و LISREL مورد تحیل قرارگرفت. نتایج پژوهش در قالب یک مؤلفه شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. الگوی مذکور و روابط ارائه شده در آن با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری موردارزیابی قرار گرفت و ارتباط این مولفه ها تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a pattern for use of block chain technology in international trade of petroleum products.

نویسندگان [English]

  • amirreza alborz 1
  • mahmood ahmadisharif 2
  • mahmood hashemi 3

1 petroleum ministry

2 managament dep. human science faculty, azad university, tehran,iran.

3 management dep., human science faculty, isalmic azad university, tehran, iran

چکیده [English]

Currently, the most important pervasive and proven use of block chain in financial discussions is to use it as an infrastructure for the development of virtual currencies and cryptocurrencies like Bitcoin, but its potential ability to speed up inter-bank clearing processes and reduce costs. Back-office systems have attracted the interest of many banks. Accordingly, the purpose of this study is to identify the structures of international trade in petroleum products using block chain technology. The present study is a descriptive research in terms of applied purpose, qualitative in terms of data nature and in terms of data collection methods. The statistical population included experts and academics in the field of research subject matter, as well as experts and managers in the field of oil, gas and petrochemicals, whose sampling volume continued to sufficient or theoretical saturation by targeted reference or snowball sampling. Finally, 15 people were interviewed. The collected information was analyzed by content analysis method. The research results were categorized into a component of causal conditions, phenomenon-oriented, strategies, contextual and intervening conditions and outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • block chain"؛ international trade"؛
  • "؛ petroleum products
CAPTCHA Image