نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه علمی مطالعات ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

تاکید بر تبیین نظام مسائل استان‌ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه‌های تجویزی یکسان برای تمام استان‎ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش‌های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی (به عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) می‌باشد. در این چارچوب به لحاظ روش‌شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل
کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان‎های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرار گرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تاثیر متقابل» و نیز دو نرم افزار یوسی‌نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه و تحلیل ساختاری یا شبکه‌ای برای شناسایی الگوی روابط مولفه‌های کلیدی موثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در چارچوب تحلیل شبکه‌ای، عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تاثیرگذاری به این ترتیب شناسایی شدند؛ 1) اقتصاد دولتی و رانتی، 2) رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان، 3) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه‌ای، 4) غفلت از ظرفیت‌ها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 5) توسعه نامتوازن درون استانی، 6) تبعیض ساختاری نسبت به استان، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) تحریم‌ها و بحران اقتصادی کشور، 9) امنیتی‎سازی هویت قومی، و 10) تنش بین جناح‌ها، نهادها و مقامات استان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

structural analysis of the problems of Development in east Azerbaijan province

نویسنده [English]

  • mir ghasem banihashemi

Research Institute of Strategic Studies member of Iran studies group

چکیده [English]

Geopolitical features, distinct climatic and cultural characteristics, different development trends and different security environment have caused the provinces of the country, especially East Azerbaijan, to face different issues/problems in terms of development indicators and security trends. Analyzing these issues and challenges requires understanding the reasons and factors affecting their emergence at the local-regional level and from the perspective of local stakeholders and experts.
Emphasis on explaining the system of provincial issues at the national level and the viewpoint of the Capital's elites and providing the same prescriptions for all provinces, has not been able to help deep understanding and solve the challenges of the country's regions. Based on this, the main purpose of this study is to identify the most important issues of the province and also network analysis and proportionality between issues in terms of effectiveness and effectiveness and achieving key issues (as the main obstacles to the development of the province). In this framework, methodologically, in addition to documenting the issue, qualitative analysis and in-depth interviews with 65 managers and senior elites of the province in four ranges of government and private sector organizations, public institutions and academic elites and civil activists are based.
The "interaction matrix" analytical technique as well as two software (UCINET and Micmac) and structural or network analysis method have been used to identify the pattern of key component relationships affecting the development of the province. And finally, in the framework of network analysis, the key factors affecting the development of the province in terms of impact were identified in thus; 1) State and rent economy, 2) Security look of the Central to provincial issues, 3) Centralized administrative structure and limited regional powers, 4) Neglect of geopolitical capacities and opportunities in the province, 5) Unbalanced intra-provincial development, 6) Structural discrimination against the province 7) The Incoherence of the management system of the province and the city, 8) Sanctions and the economic crisis of the country, 9) Security of ethnic identity, and 10) Tensions between factions, institutions and officials of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Security
  • Structural Analysis
  • East Azerbaijan
CAPTCHA Image