نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه اموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

چکیده

چکیده:رشد روز افزون جمعیت بر شهر ها اثر گذاشته و آنها را با چالش های متعدد روبرو کرده است. افزایش جمعیت نیاز به حمل و نقل شهری نیز افزایش یافته است. توسعه حمل و نقل محور یکی از رویکرد هایی است که بر اساس اصول و معیار های آن علی رغم پاسخ به نیاز حمل و نقل در شهرها در راستای توسعه پایدار و پیاده مداری نیز می‌باشد. منطقه 3 شهرداری شهر اصفهان که به سبب وجود عناصر شاخص ملی و شهری مانند میدان نقش جهان، عمارت ها و بنا های تاریخی و پیاده راه چهار باغ به عنوان محور اصلی اصفهان در این منطقه از اهمیت ویژه ای در شهر برخوردار است. این منطقه در مجاورت رودخانه زاینده رود قرار دارد و به عنوان مقصد گردشگران تبدیل شده است. با این شرایط توسعه پایدار این منطقه و حفظ مانداگاری و پایداری آن اهمیت به سزایی پیدا کرده است. پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که اتخاذ رویکرد توسعه حمل و نقل محور تا چه میزان می‌تواند برای توسعه این منطقه مفید باشد؟ابتدا رویکرد تشریح شده و سپس بر اساس مبانی نظری و اصول بیان شده توسط وزارت راه اصول، معیارها و زیر معیارهایی پیشنهاد شدند. سپس با استفاده تکنیک AHP این زیر معیار ها وزن دارشده و سطح اهمیت آنها مشخص شد. در انتها با استفاده از نرم افزار های SPSS و GIS وضعیت منطقه 3 با توجه به این که چه میزان اصول رویکرد توسعه حمل و نقل محور می‌تواند در آن اجرا شود روشن شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of regional development with emphasis on transportation-centric development (TOD) approach; Case study: District 3 of Isfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • samaneh jalilisadrabad 1
  • mahdi faraghi fard 2
  • mohammad reza masaeli 3

1 school of architecture & environmental design, IUST

2 school of architecture & amp; environmental design ,IUST

3 School of architecture & amp

چکیده [English]

Abstract:Increasing population growth has directly affected cities and has faced them with numerous challenges. Following this increase in population, the need for urban transportation has also increased. Transport-oriented development is one of the approaches based on its principles and criteria, in spite of responding to the need for transportation in cities, in the direction of sustainable development and pedestrian orientation. District 3 of Isfahan Municipality, which is of special importance in the city due to the presence of national and urban landmark elements such as Naghsh Jahan Square, mansions and historical buildings and the Chahar Bagh sidewalk as the main axis of Isfahan in this area. On the other hand, this area is located near the Zayandeh River and has become a destination for domestic and foreign tourists. With these conditions, the sustainable development of this region and the preservation of its permanence and stability has become very important. This research seeks to answer the question to what extent can adopting a transportation-oriented development approach be useful for the development of this region? For this purpose, first this approach was described and then based on the theoretical foundations and principles expressed by the Ministry of Roads and Urban Development, principles, criteria and sub-criteria were proposed. Then, using AHP technique, these sub-criteria were weighed and their level of importance was determined. Finally, using SPSS and GIS software, the situation in Region 3 was clarified according to the extent to which the principles of the transport-oriented development approach can be implemented in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Feasibility
  • Transportation-oriented development
  • Pedestrian
  • Region 3 of Isfahan Municipality
CAPTCHA Image