نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

افزایش بی سابقۀ میزان بیکاری بین دانش آموختگان دانشگاهی از یک سو و عدم توانایی دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان دهندۀ این است که مقوله کارآفرینی باید به طورجدی مورد توجه قرار گیرد. براین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و تأثیر سرمایه اجتماعی و انواع آن، سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر روحیه کارآفرینی آنان می باشد.
این پژوهش به روش کمی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان دورۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد است که 442 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار سازه، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ تعیین پایایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین انواع سرمایه اجتماعی، سرمایه دوستی و خانوادگی رابطه معنادار مثبتی با روحیه کارآفرینی دارند اما رابطه سرمایه نهادی با روحیه کارآفرینی رابطه منفی است. همچنین بر اساس یافته ها سرمایۀ فرهنگی و روحیۀ کارآفرینی رابطه منفی معناداری دارند (r=0.219) در حالی که رابطه سرمایه اقتصادی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار است (r=0.159).
این نتایج نشان می دهد که علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است که دانشگاه ها در مدل های آموزشی خود، افراد شاغل در محیط واقعی را در بحث آموزش در دانشگاه درگیر نمایند. این شکل از برنامه ها دانشجویان را در مسائل و چالش های تجربه شده به وسیله کارآفرینان در موقعیت واقعی زندگی درگیر می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between social capital and entrepreneurial spirit (Case of study: students of Ferdowsi and Medical Sciences Universities of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • maryam sadat afkhami mostafavi 1
  • masoud imanian 2
  • mahnaz amirpour 2

1 Expert in the Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Qochan branch

چکیده [English]

The unprecedented increase in the unemployment of university graduates and the incapability of the government to provide jobs, makes entrepreneurship an important issue which should be seriously taken into account. In this regard, the aim of the current research is to identify the state of entrepreneurial spirit of students and also investigate the effects of social capital and its types, cultural and economic capital on entrepreneurial spirit. This research has been done quantitatively. The statistical population of the research is 442 undergraduate, master's and doctoral students of Ferdowsi University of Mashhad Medical Sciences who were collected at random. A researcher-made questionnaire is used and its validity and reliability were estimated by Cronbach's alpha method.
The findings indicate a positive correlation between social capital, friendship and family capital and entrepreneurial spirit, and a negative relationship between institutional capital and entrepreneurial spirit. Also, cultural capital and entrepreneurial spirit are negatively (r=0.219), and economic capital and entrepreneurial spirit are positively (r=0.159) correlated.
In addition, the results show that besides strengthening social capital, it is necessary for universities to prompt students involve in working in the real environment in the discussion of university education in their educational models. This would stimulate the issues and challenges that entrepreneurs issues and challenges experienced by entrepreneurs in real-life situations for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Social Capital"
  • "Cultural capital"
  • "Economic capital"
  • "Entrepreneurial spirit"
CAPTCHA Image