نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

در دنـیای رقابتی امروز بهره‌وری بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازما‌ن‌های پیشـرو می‌باشد و یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می‌شود. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور، تأثیر بسزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سـطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره‌وری تأثیرگذارند که در این بین، نقش دستمزد و تورم می‌تواند حائز اهمیت فراوانی باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 تا 2017 می‌باشد. در این مقاله شاخص‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب و کار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تورم در هر دو رژیم (رونق و رکود) بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی داشته و تأثیر دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود)، مثبت است. ولی، در مورد متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی می‌باشیم. همچنین جهت بررسی‌های دقیق‌تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره‌وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شده است که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای مورد بررسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Wages and Inflation on the Labor Productivity in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • akram hasannejsad 1
  • mahdi moradi 2
  • Sima eskandari 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Po Box 19395-3697, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

چکیده [English]

in today's competitive world, productivity as a philosophy and a vision based on the strategy of improving operations is the most important goal of leading organizations and is a necessity for economic growth and improving the living and welfare of a country. The amount and rate of productivity growth in each country has a significant impact on the trend of macroeconomic variables at the global level. Many factors affect productivity, among which, the role of wages and inflation can be very important. The aim of this study is to determine the effect of wages and inflation on labor productivity using Markov Switching econometric technique in 15 selected developing countries during the period 2006 to 2017. In this paper, the indicators of foreign direct investment, human capital, business environment, corruption control and trade liberalization were considered as control variables in the model. The results show that inflation in both regimes (boom and bust) has a negative effect on labor productivity and the effect of wages on labor productivity in both regimes (boom and bust) is positive. In relation to control variables, the variables of human capital, trade liberalization and business environment in both regimes (boom and bust) have a positive effect on labor productivity. However, in the case of foreign direct investment and corruption control variables, we see a positive relationship in the first regime (boom) and a negative relationship in the second regime (recession). Also, for more detailed studies, the causal relationship between inflation and wages with labor productivity has been studied by the Granger method, which shows the two-way causal relationship between the variables under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wages
  • Inflation
  • Labor Productivity
  • Markov-switching
CAPTCHA Image