نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترای علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 مربی گروه اقتصاد دانشگاه اردکان، یزد، ایران

چکیده

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت‌ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. ازاین‌رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار برآن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه‌ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر(برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟
به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل‌سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که:
ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، اثرمنفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می‌شود، است؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of regional poverty and factors affecting in developed and developing countries

نویسندگان [English]

  • samira motaghi 1
  • salah ebrahimi 2
  • ramezan gholami 3
  • samane talei 4

1 Assistant prof of payame noor university

2 phd

3 faculty member of payame noor university

4 ardakan university

چکیده [English]

The negative economic, social and political characteristics of poverty have forced governments to prioritize the improvement of the poor in their work. Therefore, it is very important to pay attention to poverty and its factors affecting.
But the important issue in this regard is the various definitions related to poverty.
These definitions are different according to different approaches, including its regionality.This issue creates the mentality that is the phenomenon of poverty a regional and geographical category? In other words, are the factors affecting poverty different in developed and developing regions? Or is poverty an international phenomenon and its factors affecting are the same everywhere?
For this purpose and in order to answer the mentioned questions, in the current research, poverty was investigated and modeled in two groups of developing and developed countries based on geographical conditions, in the period from 1990 to 2017.
The research findings indicate that:The variables of economic growth, international trade, inflation, unemployment and financial development are the most important factors affecting the poverty index in developing and developed countries. However, inflation and unemployment indicators increase poverty and improving financial development, economic growth and international trade reduces poverty. Also, the coefficient of economic growth on poverty has a negative effect in both groups of developing and developed countries, which indicates the confirmation of Stiglitz's trickle-down effect theory that economic development reduces poverty; In addition, poverty in different regions is mostly an economic category and other different approaches related to poverty are placed in the next levels of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trickle Down Effect
  • Regional Poverty
  • Economic Poverty
  • Geography
CAPTCHA Image