نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

چکیده

شهرداری‌ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، تامین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، بویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهمترین موضوعات پیش روی شهرداری‌ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع درآمدی مورد نیاز خود را تامین نماید. هدف این مقاله، بررسی اثر عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری در مسکن شهر تهران است. برای انجام این کار، از داده‌ سال‌های 1400-1380 و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است.
نتایج مدل در بلندمدت نشان می‌دهد که عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران تاثیر معنی‌داری ندارد. بنابراین اعمال تخفیفات در عوارض مذکور شاید در کوتاه مدت باعث تامین منابع درآمدی لازم برای شهرداری تهران گردد، اما در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت. همچنین مدل بلندمدت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن تهران تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی است و همچنین بازدهی دارایی‌های رقیبی مانند سکه طلا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of urban development taxes on private sector investment in housing; A case study of Tehran city

نویسندگان [English]

  • zarir negintaji 1
  • Seyyed Ataollah Sinaee 2

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University

2 Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Municipalities in Iran are highly dependent on income from the housing and urban development sectors, and Tehran Municipality is no exception to this rule. Therefore, providing the necessary income resources for the city administration, especially in the conditions of housing sector stagnation, is one of the most important issues facing the municipalities. In the situation of recession, Tehran municipality has always tried to provide its needed sources of income with discounts in urban development taxes. The purpose of this article is to investigate the effect of urban development taxes on the of investment in housing in Tehran. To do this, the data of 1380-1400 and the Autoregressive Distributed Lag were used.
The results of the model in the long term show that the urban development taxes do not have a significant effect on the investment of the private sector in housing in Tehran. Therefore, the discounts in urban development taxes may provide the necessary income sources for Tehran Municipality in the short term, but it will not have an effect in the long term. Also, the long-term model shows that private sector investment in Tehran housing is influenced by macroeconomic variables such as GDP and liquidity, as well as the yield of competing assets such as gold coins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private sector investment
  • building permit fee
  • the housing sector
  • autoregressive distributed lag (ARDL) approach
  • Tehran City
CAPTCHA Image